عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه سبک زندگي با قابليت کارآفريني (انگيزه پيشرفت، خلاقيت، ريسک پذيري، استقلال طلبي، مرکز کنترل) دانشجويان تربيت بدني در سال تحصيلي 87-88 بود. سوالات تحقيق با در نظر گرفتن مولفه هاي كارآفريني (انگيزه پيشرفت، خلاقيت، ريسک پذيري، استقلال طلبي، مرکز کنترل) مورد بررسي قرار گرفت. روش تحقيق مورد استفاده توصيفي-همبستگي بود. جامعه آماري شامل 1400 نفر از دانشجويان کارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي بودند كه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب ب ...

ارگانهای مرتبط (نظیر وزارت بهداشت سازمان دامپزشکی و ...) به منظور تأمین بهداشت و ایمنی غذا به نظارت و کنترل مواد غذایی در مراحل مختلف تولید، نگهداری، توزیع و ... می پردازند و زمانی که نوعی ماده غذایی را به دلیل اشکال در یکی از مراحل غیر قابل مصرف تشخیص می دهند، از رسانه ها خبر غیر مجاز بودن عرضه آنها را اعلام می نمایند و سیل بخشنامه ها به سوی مراکز بهداشتی سراسر کشور گسیل می شود، اما واقعاً چقد پشتوانه اجرایی لازم برای اجرای این بخشنامه ها و جمع آوری محصولات غیرمجاز از سطح عر ...

روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری ای پژوهش کلیه دانشجویان خوابگاهی آموزشکده دخترانه بندر عباس می باشد که تعداد آنها340 دانشجو گزارش شده است . در این تحقیق، با توجه به گستردگی جامعه آماری و میسر نبودن امکان اجرای تحقیق بر روی کل جامعه، از روش نمونه‌گیری مرحله ای تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه براساس جدول مورگان 181 نفر می باشد . یافته ها در مورد سوال اول پژوهش نشان داد مهارت های ارتباطی سرپرستان با وضعیت اخلاقی دانشجویان رابطه دارد(r=0.129 p<0.0 ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبکهای شوخطبعی، هوش هیجانی و کفایت اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاههای دولتی تهران در سال تحصیلی 88-1387 میباشد. نمونه این پژوهش شامل 395 (196 پسر و 199 دختر) نفر از دانشجویان گروههای فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاههای تهران، شهید بهشتی و تربیت معلم تهران بود، که به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش عبارت است از: پرسشنامه سبکهای شوخطبعی مارتین ( HSQ )، پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فورنهام ( TEI ) و ف ...

هدف:بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی در کاهش علائم شکست عاطفی دانشجویان روش:طرح پژوهش حاضر از نوع پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. نمونه: نمونه پژوهش شامل 24 نفر بودند،که 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه گواه گمارش شدند. ابزار: قبل و بعد از اجرای مداخله پرسشنامه ضربه عشق ، مقیاس احساس تنهایی پرسشنامه داس-21 آزمون اضطراب وجودی لارنس گود، مقیاس پاسخهای نشخواری، مقیاس اشنایدر، بر روی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی اجرا شد. اعضا ...

همانگونه که بشر پیوسته اثرات مهمی بر روی محیط زیست خود دارد, اموزش محیط زیست نیز دراین رابطه از اهمیت خاصی برخوردارمی باشدوهمواره بهترین ابزاربرای ایجاداگاهی درجامعه درراستای افزایش حساسیت , توجه و دانش مردم در مورد مسائل اجتماعی واقتصادی جنبه های زیست محیطی بوده است.ازکاربردهای اموزش محیط زیست توسعه مشارکت های اجتماعی واقتصادی در راستای بهبود وضعیت محیط زیست می باشد. پژوهش حاضر درصدد بررسی بررسی عوامل اقتصادی ، اجتماعی موثربرپذیرش آموزش محیط زیست ازدیدگاه دانشجویان دانشگ ...

هدف این پژوهش رابطه عامل‏های شخصیتی با سازگاری اجتماعی و سبک‏های یادگیری دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان به حجم 740 نفر می باشد. که به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس تعداد 224 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از فرمول های آماری t تک متغیره t مستقل، همبستگی پیرسون ، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس یک طرفه با کمک نرم افزار spss استفاده شده است. ...

پژوهش حاضر با عنوان "مقایسه ویژگی‌های شخصیت دانشجویان بر پایه دانشگاه محل تحصیل و ویژگی‌های فردی با استفاده از مدل آلپورت" انجام گردید جامعه آماری دانشجویان دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور است و حجم نمونه 869 نفر دانشجویان که شامل دانشگاه شریف، تهران، علم و صنعت تهران، علوم پزشکی تهران، باهنر کرمان، تربیت مدرس ،علوم پزشکی تهران و دانشگاه پیام نور تهران مرکزی به صورت سهمیه‌ای انتخاب شدند در این پژوهش پرسش‌های در مورد میزان ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان در هریک از عامل‌های ۸ گانه آل ...

با توجه به اهمیت مساله دین و باورهای اسلامی و نقش مهم آن در سلامت روانی ، طرح حاضر در صدد است تا میزان عمل به باورهای دینی را در دانشجویان دانشگاه بسنجد تا مشخص شود دانشجویان دانشگاه هرمزگان در مقایسه با سایر دانشجویان چه وضعیتی دارند ...
نمایه ها:
اسلام | 
اسلام |