عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 387

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جهت گیری های ارزشی و فرهنگی با الگوی قضاوت اعضای هيأت علمی و دانشجویان دانشگاه شیراز بود. جامعه تحقیق شامل کلیه‌ی اعضای هيأت علمی و دانشجویان دانشگاه شیراز بود. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای، 219 نفر از اعضای هيأت علمی و 370 نفر از دانشجویان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه مقیاس محقق ساخته جهت گیری ارزشی، جهت گیری فرهنگی و الگوی قضاوت بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، توزیع و جمع آوری شد. نتایج حاصل از تحلیل سوالات نشان دادکه جه ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی واسطه ای سبک های تفکر در رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده ، شامل جهت گیری گفت و شنود و همنوایی با پیشرفت تحصیلی بود . نمونه پژوهش که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند شامل 480 دانشجو، دختر(247نفر) و پسر (233 نفر) از دانشگاه شیراز بودند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از ابزار تجدید نظر شده"ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده" (فیتز پاتریک و ریچی،1997؛ به نقل از کوئرنر و فیتز پاتریک،2002)، پرسشنامه سبک های تفکر (استرنبرگ و واگنر،1992) و معدل کل پیش دان ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و شادکامی انجام گرفت.طرح پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی90 بود.نمونه پژوهش 100 - بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور بافق در سال تحصیلی 91آزمودنی ( 65 نفر مجرد و 35 نفر متاهل ) بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برایبررسی فرضیه ها از پرسشنامه های جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شد. فرضیاتزیر در این پژوهش مطرح شد : 1- بین جهت گیری مذهبی و شادکامی رابطه وجود دارد. 2- ...

امروزه یکی از مشکلات مهم در زمینه زیست محیطی تولید انبوه مواد زائد جامد می باشد . در یک جامعه شهری ، انواع مختلفی از این زائدات تولید می شوند . در زمان حال مدیریت مواد زائد دیگر فقط منحصر به جمع آوری زائدات نمی باشد ، بلکه بر اساس اصول مدیریت پسماند ها ضرورت دارد که با اجرای برنامه های آموزشی از تولید بخشی از پسماندها جلوگیری کنیم . ( مانند الگوی صحیح مصرف و تفکیک پسماندها در مبدا) و این میسر نیست ، مگر اینکه اطلاع رسانی در زمینه مواد زائد د رجامعه بطور فراگیر گسترش یابد . ین ...
نمایه ها:
آگاهی | 

یکی از آفت های بزرگ تعلیم وتربیت هر نظامی که همه ساله به میزان زیادی امکانات، منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف می کند و اثرات غیر قابل جبرانی را در ابعاد فردی و اجتماعی به جا می گذارد، پدیده افت تحصیلی است(شکرکن، پولادی و حقیقی، 1379). افت تحصیلی به معنی عدم موفقیت در تحصیل بوده که با معیارهای مختلفی نظیر مشروطی، تکرار درس، طولانی شدن مدت تحصیل، اخراج، انصراف، ترک تحصیل و ... قابل بررسی است. مشروطی به عنوان اخذ معدل کمتر از 12 در هر نیمسال تحصیلی یکی از مصادی ...

هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت موجود و مطلوب برخورداری از مهارت های قرن بیست ویکم در دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (تحصیلات تکمیلی) دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 1389-1388 می باشد.جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دختر و پسر مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری(تحصیلات تکمیلی) دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل داده اند و دراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش را 332 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری(تحصیلات تکمیلی) ...

با توجه به یافته‌های این بررسی 69 درصد دانشجویان پرستاری و 3ˆ43 درصد دانشجویان غیرپرستاری زن بودند و در زمینه سوابق تحصیلی 21 درصد از دانشجویان پرستاری سال دوم و 34 درصد سال سوم و 42 درصد سال چهارم بودند ، در صورتیکه 3ˆ23 درصد از دانشجویان غیرپرستاری سال اول و 7ˆ76 درصد سال دوم بودند ، 8ˆ57 درصد از دانشجویان غیرپرستاری دارای دوست پرستار - 4ˆ34 درصد از آنها سابقه بستری شدن در بیمارستان و 2ˆ73 درصد در خانواده بیمار داشته‌اند اما در زمینه‌های مذکور به ترتیب 51 درصد - 26 درصد - 6 ...
نمایه ها:
شغلها | 

حدود ده سال پس از تصویب درس زیست‌شناسی عمومی به عنوان یکی از دروس عمومی دانشجویان رشته‌های علوم انسانی (و نیز دانشجویان غیرزیست‌شناسی) توسط استاد انقلاب فرهنگی ، اخیرا" دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی ، پیشنهاداتی برای کاهش دروس دوره کارشناسی به 130-135 واحد ارائه داده‌اند. از جمله پیشنهاد کرده‌اند که درس زیست‌شناسی عمومی به علت زاید و غیرمفید بودن و عدم استقبال از دروس حذف باشد. نظریه اینکه آموزش علوم زیستی (به ویژه برخی از جنبه‌های آن مانند حفظ محیط زیست ، مسئله جمعیت و ... به ...

درمجموعه چهار طرح یادشده عوامل اصلی جذب و دفع نیروهای متخصص در مناطق محروم بررسی و شناخته شد،همچنین اثرات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تاسیس دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و نیز نظرات مردم درخصوص اثرات انتخاب دانشجویان بومی در موسسات آموزش عالی مورد بررسی قرارگرفت این گزارش‌ها که مجموعا هشت مجله راتشکیل میدهندحاوی بررسی های آماری درخصوص وضع دانشجویان ،نیروهای شاغل درمنطقه ونظرات متخصصات ودانشگاهیان و نیز شاغلین در ادارات دولتی سه استان مورد مطالعه میباشد. ...