عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این مطالعه تحقیقاتی بررسی اثر نوع و مقدار الیاف فولادی و مقاومت بتن روی شکل پذیری دالهای کوچک بتنی می باشد. 14 نوع دال بتنی مسلح به الیاف فولادی با ابعاد 8*82*82 سانتیمتر طی یک برنامه آزمایشگاهی تحت آزمایش خمش قرار گرفتند و منحنی بار تغییر مکان برای آنها بدست آمد. در این آزمایش ها از دو طول الیاف متفاوت با چهار درصد حجمی مختلف (0، 5/0، 1 و 5/1 درصد) و همچنین دو مقاومت زمینه 30 و 45 مگاپاسگال استفاده شد و اثر هر پارامتر به طور جدا و در ارتباط با سایر پارامترها روی ...

یکی از سازه های مستهلک کننده انرژی که در پائین دست سر ریزهای ریزشی، تند آبها یا دریچه های کشوئی مورد استفاده قرار می گیرد، حوضچه های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی است. جهش آبی اثرات نامطلوبی بر کف حوضچه ایجاد می نماید. بدین صورت که نوسانات شدید فشار به کف حوضچه باعث کوبیدگی یا ارتعاش آن می گردد. در طراحی سنتی دال کف، این فشارهای دینامیکی ناشی از جهش منظور نمی گردد. در حالیکه در مواردی وجود این فشارها باعث تخریب کف حوضچه گردیده است. هدف این تحقیق عبارت بوده است از طراحی دال کف (ض ...

در این پایان‌نامه روشهای مختلف طراحی دالهای بتن آرمه درآبا مورد بررسی قرار گرفته و شاخص ایمنی بعنوان معیاری برای سنجش درجه ایمنی، این روشها، مدنظر قرار گرفته است . در طراحی دالهای دو طرفه بتنی، دال به نوارهای تقسیم‌بندی می‌گردد و طراحی دال به طراحی خمشی این نوارها منجر می‌گردد. طراحی این نوارها به روشهای مختلف یکسان و مشابه طراحی خمشی تیرها می‌باشد. از اینروی تفاوت این روشها در نحوه تقسیم‌بندی دال به نوارهای طرح و میزان لنگر طراحی در هر یک از این روشها می‌باشد. در این تحقیق د ...
نمایه ها:
ایمنی | 
طراحی | 

در این تحقیق، تاثیر الیاف فولادی بر روی خواص بتن (مقاوم خمشی، سختی خمشی، مقاوت فشاری و مقاومت کششی) به منظور کاربرد در دالهای دو طرفه بتنی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی تجربی موضوع، یک برنامه آزمایشگاهی شالم خمش، فشار و کشش ترتیب داده شد و چهار نوع الیاف فولادی ‏‎D, C, B, A‎‏ مورد استفاده قرار گرفت که الیاف نوع ‏‎C, B, A‎‏ تولید داخلی و نوع ‏‎D‎‏ از کشورهای خارجی تهیه شده و درصدهای الیاف مورد استفاده قرار گرفته شده در نمونه ها بصورت 1، 2 و 3 درصد وزنی بوده است. آزمایش ...

این پرژوه مروری دارد بر انواع روسازی‌های شناخته شده در دنیا در زمینه مترو مانند روسازی معمولی بابالاست ، روسازی بر روی دال بتنی با تراورس (بدون بالاست)، روسازی بر روی دال بتنی (بدون تراورس)، روسازی همسطح و با تعیین پارامترها و اهداف موردنظر در مترو به انتخاب و پیشنهاد روسازیهای مناسب برای داخل تونل، در فضای آزاد، در پایانه‌ها و در داخل ساختمانها می‌پردازد و سپس به اجزاء موردنظر برای روسازیهای مختلف پرداخته و اجزاء تشکیل‌دهنده روسازی مانند کف بتنی، تراورس ، پابند، ریل، سوزن را ...

برای محاسبه زیر فشار در زیره سازه‌های آبی روشهای مختلف و از آن جمله روشهای بلای، لین خوسلاو چوگایف و همچنین روش استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری معمول شده است . با توجه به اینکه نقاط قوت و ضعف بسیاری از روشها و بخصوص روشهای ساده بلای و لین ارزیابی نشده است ، در این پایان‌نامه سعی شده است این موضوع به صورت تقریبا همه جانبه مورد توجه قرار بگیرد. از بین نرم‌افزارهای کامپیوتری موجود نرم‌افزار Mseep که بر اساس اجزا محدود بنا شده و در سد درودزن نیز نقاط قوت خود را نشان داده است ، ...

در این پایان نامه طراحی کامپیوتری دالهای بتن مسلح مربع مستطیل تحت بار یکنواخت با لبه های گیردار و با شرایط گیرداری متفاوت با و بدون سوراخ مستطیلی مرکزی ارائه می شود. نتایج این طراحی شامل مقادیر لنگر در دو امتداد ‏‎x‎‏و ‏‎y‎‏ و مقدار آرماتور مصرفی می باشد. در این برنامه مقدار خیز دال برای حالتهای مختلف براساس محدودیتهای توصیه شده در آیین نامه ‏‎ACI‎‏ کنترل می شود. ...

چکیده ندارد.