عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ویروس موزائیک هندوانه(Watermelon mosaic virus, WMV) یکی از پوتی‏ویروس‏های مهم و گسترده در دنیا است که به کدوئیان خسارت وارد می کند. WMV دامنه میزبانی نسبتا وسیعی دارد و تمایز آن بر اساس دامنه میزبانی از سایر ویروس های کدوئیان مشکل است. به منظور ردیابی وتعیین پراکنش این ویروس در مزارع استان گلستان 179 نمونه از گیاهان کدو، هندوانه، خربزه و خیار از شش منطقه استان گلستان جمع آوری و با آنتی سرم WMV در آزمون داس الایزا مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 28 نمونه در واکنش داس الایزا مثبت ...

به منظور بررسی ویروس لکه زرد زنبق IYSV در تابستان سال 1387 از مزارع پیازکاری و گلخانه‌های تولید گیاهان زینتی در استان خراسان رضوی نمونه‌برداری صورت گرفت. تعداد 435 نمونه از مزارع پیاز و تعداد 142 نمونه از گیاهان زینتی جمع‌آوری شد. گیاهانی که دارای علایم کلروز، نکروز و لکه‌های برگی بودند در شرایط خنک به آزمایشگاه انتقال داده شدند. سپس به وسیله آزمون سرولوژیکی DAS-ELISA مورد بررسی قرار گرفت و عصاره گیاهانی که مثبت ارزیابی شدند به 4 رقم تـوتون کاشته شده در گلخانه, Nicotiana rust ...

استان خراسان رضوی یکی از مناطق مهم تولید چغندرقند در کشور است و بیشترین میزان سطح زیر کشت آن را داراست. ویروس موزاییک چغندرقند(BtMV) یکی از مهم ترین ویروس های بیماریزا بر روی این محصول بوده و در تمام مناطق مهم چغندرکاری جهان دیده شده است. این ویروس باعث ایجاد علائم موزاییک، زردی، پیچیدگی و بدشکلی در برگ های میزبان می شود. به منظور بررسی و تعیین پراکنش این ویروس در استان خراسان رضوی طی تابستان 1386 نمونه برداری بطور تصادفی و نیز از بوته های مشکوک به بیماری بر اساس علائم ظاهری، ...