عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیش بینی همواره به صورت یک ضرورت در کسب و کار و زندگی اجتماعی در بسیاری از علوم مطرح بوده است. یکی از حوزه هایی که امروزه پیش بینی در آن از اهمیت خاصی برخوردار است، مسایل مالی و اقتصادی بخصوص بازارهای سرمایه است. هدف اصلی در این بازارها پیش بینی روند آینده قیمت ها به منظور اتخاذ استراتژی مناسب جهت خرید یا فروش است.با توجه به اینکه شناخت رفتار و نحوه حرکت قیمت سهام در بازار و همچنین قابلیت پیش بینی در این بازار یکی از ابزارهای کاهش عدم اطمینان می باشد؛ در نتیجه، سرمایه گذاران ...

هدف این مطالعه بررسی تأثیر اینترنت بر تجارت بین الملل کشورهای جهان طی دوره 1990 تا 2011 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن و با بهره گیری از مدل جاذبه تعدیل شده است. این پژوهش با استفاده از ادبیات موضوعی در چارچوب مطالعات بین کشوری و با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و بهره گیری از اثرات تصادفی به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که در دوره مورد بررسی اینترنت تأثیر مثبت و معنی دار بر تجارت بین الملل کالا و خدمات کشورهای جهان داشته است. همچنین ب ...

برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی صنایع برای شناخت نحوه مصرف انرژی الکتریکی و برنامه‌ریزی برای کنترل مصرف آن به منظور سیاست گذاری های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه به برآورد تابع نقاضای انرژی الکتریکی کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن وبیشتر طی دوره زمانی 1374-1388 با استفاده از الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت می پردازد. نتایج حاصله نشان می دهد که کشش قیمتی انرژی الکتریکی برابر با 0/6081- که نشان دهنده‌ی این است که انرژی الکتریکی کالایی بی کشش است، کشش متق ...

رابطه بین موقعیت سلامتی در اجتماع و نابرابری درآمدی در خلال دو دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما یکی از سوالاتی که در جواب به آن توافق عمومی وجود ندارد این است که آیا تغییرات در نابرابری اقتصادی، منتهی به تغییرات در شاخص های سلامت جامعه خواهد شد؟ برای پاسخ به این سئوال از امید به زندگی و نرخ مرگ و میر به عنوان شاخص های سلامت و از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی استفاده شده است. در این تحقیق، رابطه بین نابرابری درآمدی و سلامتی جامعه طی سالهای 2008-1980 در6 ...

رابطه بين معافیت های مالیاتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خلال دو دهه گذشته بسيار مورد توجه قرار گرفته است. اما يكی از سؤالاتی كه در جواب به آن توافق عمومی وجود ندارد اين است كه آيا تغييرات در معافیت های مالیاتی، منتهی به تغييرات در سرمایه گذاری مستقیم خارجی جامعه خواهد شد؟ برای پاسخ به اين سئوال از مالیات بر درآمد شرکت ها و هزینه سرمایه به عنوان شاخص های عافیت های مالیاتی و از سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. در اين تحقيق، رابطه بین معافیت های مالیاتی و سرمایه گذ ...

سرمایه گذاری خصوصی عامل موثر رشد اقتصادی است. نحوه ی تأمین مالی بنگاه ها نقش مهمی در سرمایه گذاری و رشد دارد. بنگاه های کوچک در اکثر جوامع در حال توسعه در مقایسه با بنگاه های بزرگ، با سهمیه بندی اعتبار بیشتری مواجه اند، منجر به خود تأمین مالی و در نتیجه، مانع رشد و توسعه اقتصادی این بنگاه ها می شود. در اقتصاد ایران، بنگاه های کوچک نقش اساسی در رشد اقتصادی دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مسئله سهمیه بندی اعتبار بر نحوه ی سرمایه گذاری بنگاه ها است. به این منظور 66 شرکت منتخب ...

در این تحقیق طی برآورد تابع تقاضا با استفاده از تابع لگاریتم خطی، مدل تقاضایی برای هتل-های 2ستاره در مشهد ارائه شد و به بررسی عوامل تعیین کننده اقتصادی همچون قیمت هتل-های 2ستاره، 1ستاره، 3ستاره، درآمد مردم ایران و کشورهای گردشگرفرست به مشهد و همچنین اثر تبلیغات شفاهی بر تابع تقاضا پرداخته شد. در این برآورد از داده‌های تابلویی 19 هتل در مشهد برای دوره‌ی 1385-1391و روش اثرات ثابت استفاده شد که با بررسی مدل برآورد شده، تمامی این عوامل معنی‌دار بوده و بر خلاف قیمت هتل‌های 2ستاره ...

معادلات جاذبه ابزاري هستند که به طور گسترده در تجارت بین الملل براي توضیح جریان تجارت و سرمایه گذاري مستقیم خارجی بین کشور ها استفاده شده است.در این پژوهش عوامل تاثیر گذار بر جریان ورودی سرمایه گذاري مستقیم خارجی ایران از هریک از کشورهای منتخب آسیایی( شرکای تجاری ایران) و عوامل موثر بر صادرات ایران به هریک از این کشورها در قالب داده های تابلویی برای سالهای 1990-2010 بر اساس معادله جاذبه و معادله جاذبه تصحیح یافته بررسی شده است. بر طبق نتایج پژوهش تولید ناخالص داخلی شرکای تج ...

وقوع بحرانهای مالی و بانکی در چند دهه اخیر باعث شده که توجه نهادهای بین المللی به وضع مقررات نظارتی در جهت کنترل ریسکهای بانکی بمنظور پیشگیری از وقوع بحران های مرتبط معطوف گردد. کمیته بازل از مهم ترین نهادهای ناظر بین المللی در این زمینه است که نقش تعیین کننده در وضع قوانین نظارتی بانکها در جهت کاهش ریسکهای مالی ایفا می کند. اما با وجود هدف این کمیته کانال های تاثیر گذاری شاخص های این کمیته بر محیط واقعی اقتصاد بطور دقیق تعیین نگردیده است. این رساله، با هدف بررسی تاثیر شاخص ه ...