عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

داده‌هایی که نوعاً بر حسب موقعیت (مکان) قرارگرفتن آنها در فضای مورد مطالعه همبسته باشند و این همبستگی تابعی از فاصله موقعیت آنها باشد، داده‌های فضایی نامیده می‌شوند. مجموعه‌ای از داده-های فضایی که در زمانهای متوالی(منظم یا نامنظم) مشاهده شوند را داده‌های فضایی-زمانی می‌نامند. هدف اصلی این پایان نامه یافتن ساختار وابستگی داده‌های فضایی- زمانی و مدلسازی این وابستگی است که به‌وسیله تابع تغییرنگار یا هم‌تغییرنگار است. با استفاده از مدلهای هم‌تغییرنگار تفکیک‌پذیر می‌توان هم‌تغی ...

مدل های بطور شرطی خود بازگشتی در مدل بندی فرایندهای فضایی که روی یک شبکه یا مجموعه ای از ناحیه های نامنظم مشاهده می شوند، از مسائل با اهمیت بشمار می روند. به ویژه هنگامی که داده ها ناگاوسی هستند و یک مدل آمیخته خطی تعمیم یافته برای تحلیل آن‌ها اتخاذ می شود، اغلب مدل‌های بطور شرطی خودبازگشتی برای اثرات تصادفی در نظر گرفته می شود. تابع همسایگی در یک مدل بطور شرطی خودبازگشتی معمولاً بصورت مقادیر تعیینی و بدون توجه به جهت قرارگیری آن ها اختیار می شود. اما ممکن است اثرات همسایگی م ...

امروزه اهمیت تصویربرداری به عنوان یک منبع برای استخراج داده های مکانی روز به روز در حال افزایش است به طوری که در چند سال آینده بخش اعظم داده های مورد نیاز سازمانهای مدیریت اطلاعات مکانی از این طریق به دست خواهند آمد. سیستمهای فتوگرامتری ابزارهای بسیار قدرتمندی برای استخراج داده های مکانی هستند که مدیریت این نوع داده ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در مقابل سیستمهای اطلاعات مکانی قادر به مدیریت حجم زیادی از داده های مکانی هستند، ولی خود قادر به تولید چنین داده هایی نمی باشن ...

اطلاعات مکانی یکی از مهمترین و حساس ترین عوامل تصمیم گیری و بخصوص تصمیم گیری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در زندگی امروزه می باشند. به همین دلیل بسیاری از نیازها، اهداف و فعالیتهای سازمانهای مختلف به استفاده از دانش به دست آمده از داده های مکانی وابسته اند. این موضوع به خصوص برای برنامه ریزی-های کلان حائز اهمیت است. در این زمینه کارهای انجام شده عموماً بدون توجه به دانش عمیق به دست آمده از پایگاه های داده جغرافیایی وصرفاً مبتنی بر روش های آماری بوده اند. از این رو، دسته بندی ...

اطلاعات مکانی مردم‌گستر نوعی از اطلاعات مکانی بوده که توسط عموم مردم و بصورت داوطلبانه تولید می‌شود. در این حالت داده‌های مکانی بر خلاف روند سنتی تولید داده، توسط هر کاربر بصورت داوطلبانه تولید شده و در دسترس سایرین قرار می‌گیرد. گرچه اطلاعات مکانی مردم‌گستر دارای مزایای فراوانی بوده، ولی کیفیت این داده‌ها یکی از موانع استفاده گسترده از این داده‌ها می‌باشد. در این تحقیق، در جهت پاسخگویی به بخشی از مشکلات موجود بر سر راه استفاده از این نوع داده‌ها، سازگاری منطقی به عنوان یکی ا ...

تحلیل آماری داده‌های فضایی-زمانی مستلزم تعیین ساختار همبستگی آن‌ها از طریق تابع کوواریانس فضایی-زمانی است. این تابع که معمولاً نامعلوم است بر اساس مشاهدات برآورد می‌شود. از آنجا که وجود روند در داده‌ها موجب اریبی در برآورد تابع کوواریانس می‌گردد، ضروری است روند داده‌ها مدل‌بندی شده و با کسر روند از مشاهدات، باقیمانده‌های فاقد روند برای برازش تابع کوواریانس مورد استفاده قرار گیرد. اما روش‌های متعددی برای مدل‌بندی روند داده‌ها وجود دارند. طبیعتاً از روندزدایی داده‌ها با مدل‌‌ها ...

سری‌های فضایی می‌تواند به عنوان تعمیمی از سری‌های زمانی مورد مطالعه قرار گیرد؛ اگر چه ویژگی‌های ذاتی آن باعث می شود تحلیل آن متفاوت از سری زمانی باشد. تفاوت کلیدی سری زمانی و سری فضایی در ترتیب آن است. سری زمانی، یک سویه و با یک نظم طبیعی از گذشته به آینده است. این ترتیب برای سری‌های فضایی کلی وجود ندارد. برای رفع این مشکل دو گونه رابطه ترتیب تعریف می‌شود. توضیح آنکه در یک نگرش نقاط بزرگتر یا مساوی مبدا، نمایش نیمی از فضا را و در دیگری نمایش ربعی از فضا را نشان می‌دهند. این ...

یکی از ابزارهای قوی برای ساخت توزیع‌های چندمتغیره براساس توزیع‌های کناری متغیرهای وابسته توابع مفصل هستند‎.ساختار این توابع به‌گونه‌ای است که بر اساس آنها می‌توان خصوصیات وابستگی متغیرها را به‌صورت یک تابع تعیین کرد.‎ در تحلیل داده‌های فضایی لازم است ساختار همبستگی داده‌ها توسط توابع کواریانس و توزیع چندمتغیره تحقق‌های میدان تصادفی تعیین شوند. ‎ در این رساله برای مدل‌بندی ساختار همبستگی داده‌های فضایی با استفاده از توابع مفصل‏، خانواده‌ای جدید از توابع مفصل فضایی معرفی می‌شو ...

در رگرسیون کلاسیک و فضایی معمولا فرض می شود که داده های تحت بررسی نرمال هستند. اما در عمل با موارد متعددی مواجه می شویم که در توزیع داده ها شواهدی از چولگی یا سنگینی دم ها مشاهده می شود. در اینگونه مسائل، خانواده توزیع های آمیخته مقیاسی از چوله نرمال روش مناسبی برای مدلبندی داده ها فراهم می سازد. در این رساله با هدف ارائه مدل های جدید و انعطاف پذیر که با مشکلات مدل های موجود مواجه نباشد، ابتدا بر مبنای توزیع های آمیخته مقیاسی تعمیمی از مدل رگرسیون چوله اسلش معرفی و ویژگی های ...