عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع بحث در این پژوهش، وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی می باشد. در این تحقیق پیرامون موضوع بحث سه سوال مطرح شده است. 1- آیا دادستان حق دخالت و اقدام در امور مدنی را دارد؟ 2- وظایف و اختیارات دادستان در امر مدنی بر چه اساس و مبنایی می باشد؟ 3- آیا به تمامی این وظایف و اختیارات در حقوق ایران تصریح شده است؟ در این تحقیق سه فرضیه نیز در خصوص سئوالات مطروحه، مطرح گردیده است: 1- دادستان در حوزه های مختلف امور مدنی حق دخالت و اقدام دارد؛ 2- وظایف و اختیارات دادستان در امو ...

موفقیت دادگاه های کیفری بین المللی در تعقیب مجرمان و رسیدگی به پرونده ها تا حد زیادی به عملکرد شخص دادستان بستگی دارد. در ساختار یک نظام کیفری، دادستان در همه مراحل و تصمیمات مربوط به فرایند کیفری جایگاه نهادین دارد . بنابراین باید در انتخاب وی کمال دقت صورت پذیرد. دادستان نماینده جامعه است و متهم را به نمایندگی از جامعه تحت تعقیب قرار می دهد. از سوی دیگر متهم نیز یکی از افراد جامعه است؛ بنابراین دادستان باید بکوشد تا حقوق و آزادی های متهم نیز تأمین گردد. درست است که دادستان ...

با وقوع جرم، ارکان و نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری امکانات خود را جهت مقابله با جرم بسیج می کنند. دادسرا و دادستان به عنوان اوّلین نهاد قضایی در مواجه با جرم نقش مهم و حیاتی در تشکیل و تکوین پرونده کیفری و حفظ نظم و امنیت اجتماعی و قضایی بر عهده دارند. اما دادستان نهادی نیست که فقط حامی نظم و امنیت اجتماعی باشد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری حمایت کند. زیرا آنچه در فرآیند دادرسی کیفری مدنظر می باشد، کشف حقیقت است و لازمه آن این است ک ...

دیوان کیفری بین المللی با توافق تعدادی از کشورها و با هدف تعقیب و مجازات مرتکبین جنایات بزرگ بین المللی تشکیل شده است. مسأله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان، نه تنها مورد شک و تردید بلکه انکار قرار می‌گیرد. در نتیجه هیچ‌گاه موضوع ضرورت همکاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرائم بین المللی به صورت جدی مطرح نمی‌شد. بدین جهت از یک طرف جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی از قبیل نسل‌کشی، جنای ...

دادستان در مراحل مختلف دادرسي اعم از تعقيب و تحقيق و محاكمه و اجراي حكم حضوري فعال دارد و دارای وظايف و اختيارات گسترده‌اي می‌باشد. در تعقيب متهم و تحقیق ازوی و اجرای حکم، دخالت مستقیم داشته و در سایر مراحل دادرسی نیز نظارت مستقیم و غیر مستقیم دارد. برخی معتقدند وظایف تعقیب و تحقیق قابل جمع نیستند و این موضوع را تحت عنوان «اصل عدم جمع وظیفه تعقيب و تحقيق در شخص واحد» مطرح می‌کنند و آن را مخالف اصول شناخته شده عدالت کیفری می‌دانند. و عده‌ای نیز جمع این دو را نافی اصول کیفری نم ...
نمایه ها:
عدل | 
حقوق | 

امنیت نیازاولیه‌ی آدمی محسوب می‌گرددکه درزندگی انسان‌هاحساسیت خاصی دارد و انسان‌هاهمواره می‌کوشندبه طریقی امنیت خود را تأمین کنند؛امادر این میان موانع وشرایطی فرا روی نیل این هدف که همان ایجادیک جامعه‌ی ایمن وسالم می‌باشد،وجودداردکه می‌توان از آن‌ها تحت عنوان عوامل موثر درایجاد جرائم ویابه‌عبارت‌دیگر عامل موثر برهم زدن امنیت وسلامت جامعه یادکرد و می‌بایست برای ازمیان برداشتن آن‌هاچاره‌اندیشی کرد.علیرغم اجرایشدیدمجازات درسطح دادگاه‌ها،نرخ بزهکارینسبتاً افزایش‌یافته است ومیزان ...

ساختواژه (صرف) شامل دو لای تصریفی و اشتقاقی است. در صرف تصریفی انواع مقولات دستوری مورد مطالعه قرار می گیرد و در صرف اشتقاقی (واژه سازی) به ساختِ خود کلمه توجه می شود. در زبانهای ایرانی، از جمله در فارسی میان زردشتی، واژه از نظر ساخت اشتقاقی بر چهار نوع است: بسیط (ساده)، مشتق، مرکب و عبارت. هر یک از این انواع خود دارای گونه های مختلف است که به روش های مختلف ساخته می شود؛ به ویژه واژه های مشتق، براساس پیشوندها و پسوندهای مختلف، و واژه های مرکب، براساس نوع دستوری هر یک از دو ...

قانون اساسی، قوه قضاییه را مرجع احیا و احقاق حقوق عامه قرار داده است. البته اهرم ایفای این رسالت به صراحت مشخص نشده است. با نگاهی به مجموعه مذاکرات مجلس تدوین ق.ا، رویه جاری حقوقی و عرف قضایی دیگر کشورها و پیشینه نظام قضایی کشورمان ،دادسرا و در رأس آن دادستان، مقام ذیصلاحی است که می تواند به نیابت از جامعه و به نام دفاع و صیانت از حقوق عامه، پرچمدار این رسالت خطیر باشد؛ مقامی که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه می نماید و در مواردی ...

دادستان در نظام دادگستری ایران و آمریکا مسئول اقامه دعوای عمومی است تا از این طریق از حقوق جامعه و نیز بزه دیده حمایت کند. در کنار این مسئولیت، وظیفه رعایت بی طرفی نسبت به متهم را نیز بر عهده دارد. به عبارت دیگر میبایست در حین اقامه دعوی علیه متهم به دلایل به نفع وی نیز توجه کند و حسب مورد آن دلایل را اعلان یا از طرح آن به نفع متهم جلوگیری نکند و از طرف دیگر در اقامه دعوی خود گذشته از اینکه نباید از دلایل فاسد استفاده کند، می بایست از طرح دلایل باطل علیه متهم جلوگیری کند. این ...