عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات بازتاب تأثیر عواملی چون اجتماع، طبیعت، مذهب و... در فرد است که به شکلی هنرمندانه در قالب شعر یا نثر بیان می‌شود. اگرچه ادبیات از جوهره‌ی روحی مشترک در میان انسان‌ها برخوردار است؛ امّا با ورود به هر سرزمینی رنگ و بوی خاص می‌یابد و در قالب‌های محیطی، شکل‌های مختلف به خود می‌گیرد. ادبیات تطبیقی با کنار زدن این قالب‌ها در پی یافتن جوهره‌ی اصلی ادبیات انسانی است، تا با شناخت آن بر غنای فکر و اندیشه انسان بیفزاید و با نزدیک ساختن فکر و اندیشه انسان‌ها، زمینه تفاهم و صلح جهان ...

مسئله‌ی انسان و عالم وجود از دیرباز یکی از دغدغه‌های مهم متفکران بزرگ بوده است. ما در این پژوهش مسئله‌ی وجود را از خلال رباعیات عمر خیام و بیگانه آلبر کامو مورد بررسی قرار داده‌ایم. در ابتدا اشاره‌ای به مسائل بنیادین فلسفه اگزیستانسیالیسم شده، سپس سعی کرده‌ایم به تجزیه و تحلیل عقاید اگزیستانسیالیستی این دو نویسنده در باب دنیا، مرگ و زندگی بپردازیم. در مقایسه‌های انجام گرفته مشاهده شد که دو نویسنده، در زمینه‌های ذکر شده، کمتر اختلاف نظر دارند و بیشتر با هم موافقند. ما در اینج ...

بسیاری از رباعیات منسوب به خیام(ف 513-515ق) در برخی از متون نظم و نثر فارسی به نام شاعران دیگر نیز ضبط شدهاست. این امر علاوه بر ایجاد تردید در مورد صحت انتساب این رباعیات به خیام، انتساب چنین رباعیاتی را به شاعران دیگر نیز دشوار مىسازد. اختلاف در انتساب رباعیات تا حدی است که گاه برای یک رباعی، نام هفت شاعر در منابع مختلف درج شده است. بیش از یک سده است که پژوهشگران ایرانی و خارجی دربارهی صحت انتساب این قبیل رباعیات تحقیق کردهاند اما ضرورت پژوهشهای بیشتر در این زمینه همچنان به ...

خیام شخصیتی است که دراواخر قرن پنجم واوایل قرن ششم در دوران حکومتی سلجوقیان، سخنی فراتراز زمانه خود را ایراد نموده است. افکار وی در دو بخش آثار فلسفی و رباعیات قابل کشف می باشد. وی در بخش فلسفی چون فیلسوفی تابع مکتب مشائی به نظر می آید، اما در بخش رباعیات در نگاه اول لا أدر ی گر، ملحد، و حتی پوچ گراست، ولی با تأمل در رباعیات ایشان، زوایای دیگری از شخصیت وی برای ما نمایان می شود که همان دعوت به تحقیق و قانع نشدن به سطحی از دانش است. از سویی دیگر با مطالعه ی آثار جمیل صدقی زها ...

هنگامی که آرای اندیشمندان مکتب اگزیستانسیالیسم را مطالعه می‌کنیم، به وجود اشتراکات فراوانی میان این اندیشه‌ها با تفکرات خیام و حافظ به عنوان شاعران بزرگ ایرانی پی می‌بریم. در این پایان نامه با کمک مطالعه‌ی تطبیقی می توانیم ریشه‌های این تفکر تاریخی را بررسی کنیم. خیام و حافظ متفکرانی هستند که اندیشه‌های آنها فرا زمانی و فرا مکانی است و هیچ وقت تفکراتشان بوی کهنگی نخواهد گرفت. این دو متفکر توجه‌ی زیادی به انسان و تعالی او داشته‌اند. اگر به تفکرات اگزیستانسیالیست‌ها دقیق شویم ...

با توجه به تعداد زیاد ترجمه های عربی رباعیات خیام و تاثیرات فراوانی که این رباعی ها بر روح و تفکر شاعران و نویسندگان عرب زبان داشته است، نگارنده ی این پایان نامه به بررسی تعدادی از ترجمه های عربی رباعی های خیام پرداخته و سعی بر آن داشته است که پژوهشی نسبتا جامع در این موضوع ارائه دهد. نویسنده در این تحقیق ابتدا نگاهی گذرا به زندگی خیام و رباعی های او داشته، سپس مترجمین منتخب، صافی نجفی، عبد الحق فاضل و احمد رامی را معرفی کرده است؛ در ادامه، فرایند ترجمه را به صورت کلی در ...

معنای زندگی موضوعی مبهم و در عین حال اساسی در فلسفه است. بسیاری از اندیشمندان اشتیاق برای فهم فایده، غایت، ارزش و به طور کلی معنای آن را اشتیاقی عمیق و بنیادین در انسان دانسته‌اند. اگر فرآیند زندگی را فراتر از مظاهر صرف حیاتی و زیست روزمره در نظر بگیریم، پرسش‌های فلسفی اساسی و متعددی درباره‌ی این موضوع بروز می‌کند. اندیشمندان متعدد هر یک بر اساس اصول ویژه‌‌ی فکری خود به بررسی این موضوع پرداخته و با مبانی متعدد دینی و ماوراءالطبیعی، فلسفی و مادی پاسخ‌های متفاوتی به آن داده‌اند ...

اهداف تحقیق حاضر عبارت است از تحلیل پدیدار استعاره در ترجمه، توسعه‌ی فرضیه‌ی شناختی ترجمه و همچنین بررسی استعاره‌ها و رویه‌های خلق استعاره‌های شعری در رباعیات خیام و ترجمه‌ها‌ی آن. بدین منظور رباعیات خیام و ترجمه‌ی کردی آن اثر شرفکندی(1390) و ترجمه‌ی انگلیسی آن توسط فیتز جرالد (1942) مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های تحقیق حاضر بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. بدین شیوه که در ابتدا رباعیاتی که به صورت مشترک توسط دو مترجم ترجمه شده بوند، انتخاب شده و سپس از این میان ...

آیا هرمنوتیک ترجمه را می توان به عنوان مدلی در ترجمه ابیات کلاسیک ایران به کار برد؟ بسیاری بر این باورند که رباعیات خیام فیتزجرالد را باید نوعی "ترجمه" به حساب آورد.برخی دیگر استفاده از مدل هرمنوتیکی اشتینر به عنوان معیار سنجش ترجمه را تنها موجب طرح کلیات پیچیده ای می دانند که بافرهنگ ها و تمدنهای مختلف جهان در هم تنیده می شود. با وقوف و اشراف کامل به نقصان موجود ، این مطالعه بر آن است تا با استفاده از مدل هرمنوتیکی بتی ، مدل هرمنوتیکی اشتینر را در راهبردهای نظام مند ترجمه مف ...