عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله‌‌ی متوالی نسبت به مبیع، نخستین فروشنده برای فسخ بیع اقدام می کند، به علاوه هرگاه مبیع ناقص شود یا تلف گردد، تکلیف چیست؛ در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات خریدار اول و ایادی بعد از او، بین حقوقدانان اتفاق نظروجود ندارد. ...
نمایه ها:

ضمانت اجرا تخلف از شرط فعل ( مثبت و منفی ) از مباحث عمده حقوق مدنی است که متاسفانه به ندرت مورد بررسی واقع شده است ، اقوالی که در خصوص ضمانت اجرا تخلف از شرط فعل ( منفی و مثبت ) در آثار حقوقی و فقهی دیده می شود ، اشاره وار و متعارض است . بر خلاف آنچه شهرت یافته ، خیار فسخ مندرج درماده 239 قانون مدنی ناشی از تخلف مشروط علیه از اجرای مفاد شرط نمی باشد ، بلکه ناشی از عدم امکان اجرای مفاد شرط می باشد . ما در این پایان نامه ثابت نمودیم که خیار فسخ ناشی از تخلف مشروط علیه از اجرای ...