عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1402

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجاییکه مطالعات متعدد نشان داده افرادی که در معرض تماس با سرب و ترکیبات آن بخصوص ترکیبات آلی آن هستند میزان سرب در خون و ادرار آنان افزایش می یابد و چنین مطالعه ای بر روی کارکنان پالایشگاه نفت کرمانشاه صورت نگرفته بود بر آن شدیم تا این مطالعه را انجام داده و میزان سرب خون وادرار کارکنان را اندازه گیری کنیم. برای این منظور 150 نفر از کارکنان پالایشگاه مذکور که در واحدهای عملیات پالایش، حلب سازی و حلب پر کنی، تعمیرات پالایشگاه و واحد مخازن مشغول انجام وظیفه بودند به عنوان گ ...

با گسترش روزافزون بیمارستانها و مراکز مراقبتهای شدید و اعمال جراحی بزرگ در شیراز و احتیاج مبرم به آزمایشهای مختلف ، اطبا همیشه با این مساله روبرو شده‌اند که مقادیر طبیعی گازهای اکسیژن و انیدریدکربنیک و درجه قلیائیت خون و ظرفیتهای تنفسی در افراد سالم در شیراز با توجه به بالا بودن ارتفاع آن از سطح دریا و رطوبت نسبی خود چه اندازه است تا با مقایسه آنها بتوانند اندازه‌های غیرطبیعی را از طبیعی تشخیص دهند. بنابراین ضروری دانسته شد که افرد سالم بین سنین 20 تا 50 ساله در این ش ...

هدف از این مطالعه، مقایسه میانگین تغییرات پتاسیم خون به دنبال تزریق ساکسینیل کولین در بیماران دچار ترومای بسته سر و بیماران غیر ترومایی بود. نتایج حاصل از پژوهش اجمالا به شرح زیر است: الف:تزریق ساکسینیل کولین باعث افزایش پتاسیم خون در بیماران بدون ترومای بسته سر نمی شود. ب: تزریق ساکسینیل کولین به بیماران دچار ترومای بسته سر باعث بروز هیپرکالمی نمی شود. ج : میانگین تغییرات پتاسیم خون به دنبال تزریق ساکسینیل کولین در بیماران دچار ترومای بسته سر و بیماران ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
خون | 

تحقیق حاضر تاثیر دو هفته بی تمرینی را بر، سازگاریهای بیوشیمیائی خون کشتی گیران مورد سنجش قرار داده و همین‌طور به دنبال یافتن جوابی متقن و رسا به این سوال که استراحت و بی تمرینی به مدت دو هفته که در پایان فصل مسابقات برای ورزشکاران حرفه‌ای از طرف مربیان و سرپرستان آنها، تجویز میشود، چه تاثیری بر سازگاریهای بیوشیمیایی خون آنها خواهد داشت ؟ و آیا آمادگی آنها جهت شروع مسابقات فصل آینده مفید است یا خیر؟ میباشد.در این ارتباط، محقق، گروهی از کشتی گیران نخبه شهرستان دامغان که ...
نمایه ها:
تمرین | 
خون | 
کشتی | 

مقدمه: پیوند مغز استخوان یک روش درمانی بر پایه سلول درمانی است که برای درمان ناهنجاری‌های هماتولوژیک و غیر هماتولوژیک استفاده می‌شود. استفاده از سلول‌های خون بند ناف به علت کم بودن تعداد سلول‌های بنیادی خون‌ساز در هر دوز برای پیوند کارایی بالایی ندارد. این نظریه مطرح‌شده است که ازدیاد سلول‌ها در شرایط برون تنی باعث افزایش کارایی پیوند مغز استخوان می‌شود. روش‌های مختلفی برای ازدیاد سلول‌های بنیادی معرفی‌شده است. شواهد نشان می‌دهد که خود-نوسازی سلول بنیادی با تقلید نیچ درون بدن ...
نمایه ها:
میکرو | 
خون | 

سیکلوسپورین یک داروی ایمنوساپرسیو (immunosuppressive) است که ازطریق مهار فعالیت -T سلها عمل می‌کند این دارو برای جلوگیری از رد پیونداعضا تجویز می‌گردد.سیکلوسپورین دارای یک دامنه درمانی باریک و اثرات‌سمی بالقوه‌ایی است که این اثرات عمدتا" وابسته به غلظت این دارومی‌باشند.فارماکوکینتیک این دارو در یک بیمار و یا دربین بیماران‌مختلف متفاوت است و داروهایی که همراه آن مصرف می‌شوند.روی غلظت‌خونی این دارو اثر می‌گذارند.جذب محلول خوراکی سیکلوسپورین بستگی به‌جریان طبیعی صفرا و ترشح آن د ...

آزمایشی برای تعیین همبستگی غلظت ترکیبات مختلف خون با میزان تخمگذاری در چهار نژاد مرغان تخمگذار ( استرالوپ، پلیموت، روک، نیوهمشایر و لگهورن) انجام شد. از هر نژاد 25 قطعه انتخاب و در سه مرحله سنی 22، 32و 42 هفتگی ترکیبات مختلف خون تعیین و ارتباط آنها با میزان تولید تخم مرغ و وزن بدن محاسبه گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که غلظت گلوکز بین نژاد ها و در سنین مختلف دارای اختلاف معنی داری است (01/0 ‏‎(P<‎‏. در نژاد نیوهمشایر میانگین غلظت گلوکز خون نسبت به نژادهای دیگر بیشتر و در ...

با توجه به شیوع لیشما نیوز جلدی در کشور و اهمیت شناخت، تشخیص و درمان این بیماری، مشکلات و هزینه ایجاد محیط کشت انگل از خون خرگوش، و به منظور مقایسه اثر خون انسان، گاو، گوسفند و بز بر رشد عامل لیشمانیوز و مقایسه آن ها با محیط محتوی خون خرگوش، این تحقیق طی سال 77- 1376 انجام گرفت. پژوهش حاضر با روش تحلیلی ‏‎(analyical)‎‏ برروی پروماستیگوت لیشمانیاماژور و تروپیکا ‏‎(L.tropica & Leishmania Major)‎‏ 9مورد تایید سازمان جهانی بهداشت، در محیط کشت محتوی خون خرگوش و محیط های 8 گانه خون ...