عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افزایش تولیدات و محصولات نانو به ناچار منجر به افزایش نانومواد می‌شوند که به طور عمدی یا اتفاقی وارد محیط می‌شوند. محیط‌های آبی که بسیار آسیب‌پذیر هستند محل رسوب و تجمع بسیاری از این نانوذرات هستند. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثرات نانوذرات نقره و نیترات نقره بر برخی شاخص‌های خون‌شناسی و بافت‌شناسی عروس‌ماهی اصفهانی (Petroleuciscus esfahani) بود. برای این منظور 100 قطعه عروس‌ماهی اصفهانی با میانگین وزنی 26/4±1/3 گرم و طولی 12/5± 0/33سانتی‌متر(Mean±SE) از محیط طبیعی صید و ...

مطالعه‌ی حاضر به منظور بررسی اثر سمی سرخه‌دار بر گوسفند صورت گرفت. در این مطالعه از 7 رأس گوسفند ماده نژاد بلوچی با سن 2-3 سال و وزن 34-47 کیلوگرم استفاده شد. در روز شروع مطالعه پس از اخذ یک نمونه خون حاوی EDTA (جهت خون شناسی) و یک نمونه خون بدون EDTA (جهت جداسازی سرم)، پودر گیاه سرخه‌دار به میزان 2/5 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در آب حل شده و با لوله معدی به گوسفندان تجویز شد. سایر نمونه‌های خون در ساعات 4، 8، 12، 24، 28، 32، 36 و 48 پس از تجویز گیاه اخذ شد. در نمونه‌های ...

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر اهداء (500 میلی لیتر) خون بر شاخص های هماتولوژیک و ظرفیت عملکرد ورزشی در زنان آماده و غیرآماده از نظر بدنی است. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص هماتوکریت و هموگلوبین هم در زنان آماده و هم غیرآماده، 2 روز بعد نسبت به روز قبل از اهداء خون، 4 هفته بعد نسبت به روز قبل از اهداء خون کاهش معنی دار؛ در حالی که 4 هفته بعد نسبت به 2 روز بعد از اهداء خون افزایش معنی دار داشته است. از سوی دیگر، شاخص LDL زنان غیرآماده 2 روز بعد نسبت به روز قبل از اهداء خون کاهش ...

میکروRNA ها کلاسی از RNA های کوچک غیر کد کننده هستند و اخیرا نشان داده شده است که نقشی اساسی در فرایند های مهم سلولی از جمله تکامل و تمایز، از طریق تنظیم پس از ترجمه، ایفا می کنند. نقش این عناصر اپی ژنتیک در رده سلولهای خونساز نیز بررسی شده است و شواهد زیادی دال بر دخالت میکرو RNA شماره 424( miR-424) در تمایز مونوسیتی وجود دارد.هدف ما در این مطالعه بررسی تاثیر افزایش بیان miR-424 در سلول های بنیادی خونساز و توانایی این میکروRNA برای تمایز سلولهای یاد شده به سمت سلولهای میلویی ...

مقدمه: یکی از مهمترین راه های تشخیص بیماری در ماهیان بررسی و آنالیز شاخص های خونی و بیوشیمیایی سرم می باشد. علاوه بر این، مطالعات هماتولوژیک بر روی ماهی ها به دلیل افزایش اهمیت پرورش ماهی و آگاهی هرچه بیشتر از آلودگی منابع طبیعی آب از ارزش بالایی برخوردار است. این مطالعه به منظور تعیین محدود? مبنا برای 8 عدد از شاخص های بیوشیمیایی مهم سرم ماهی سیگانوس جاووس یا صافی موج دار انجام گرفته است که شامل آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، کراتین کیناز، ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات مکمل روی و نانو ذرات روی متعاقب شش هفته فعالیت ورزشی استقامتی بر پارامترهای هماتولوژیکی خون در موش های صحرایی نر بالغ می باشد. در این پژوهش موش‌های صحرایی نر بالغ (gr20±185) در گروه های: کنترل (دریافت کننده سالین، بدون فعالیت ورزشی)، فعالیت ورزشی، دریافت کننده روی و نانو اکسید روی (mg/kg I.P1) روزانه (5 روز در هفته) و به مدت 6 هفته به تنهایی و به همراه فعالیت ورزشی استفاده گردیدند. گروه های دارای فعالیت ورزشی در هر جلسه،30 دقیقه پس از تزریق بر اس ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 4هفته تمرین استقامتی- مقاومتی و مصرف مکمل آهن بر شاخصهای هموگلوبین و فریتین خون دختران فعال بوده است. بدین منظور،16 دختر فعال به طور تصادفی به دو گروه هشت نفره آزمایش ( تمرین استقامتی- مقاومتی با مکمل آهن) و کنترل (تمرین استقامتی-مقاومتی با دارونما) تقسیم شدند.نتایج مقایسه پیش آزمون با پس آزمون توسط آزمون t جفت نشان داد که تمرین استقامتی- مقاومتی با مکمل آهن موجب تغییرات معنادار در هموگلوبین و فریتین نشد. تمرین استقامتی- مقاومتی با دارونما نیز نتوان ...

هدف از تحقیق حاضر تعیین سمیت کشنده و مقایسه تاثیر غلظت‌های تحت کشنده نانو ذرات نقره و نیترات نقره بر شاخص‌های خون شناسی و بافت شناسی ماهی کاراس طلایی بود. ابتدا آزمایش LC50 برای سه نوع نانو نقره و دو نوع نمک نقره طی 96 ساعت انجام شد. این مقدار برای نانو نقره نانوکا 428/24، نانو نقره نانوسیل 9/83 و نانو نقره نانوسید 53/0 بود و نانو نقره نانوکا به عنوان نانو نقره مناسب برای آزمایش سمیت تحت حاد انتخاب گردید. هم‌چنین این مقدار برای نیترات نقره 95/83 و برای سولفات نقره 81/678 بود ...

تحقیق حاضر به منظور مطالعه سندرم عقب ماندگی رشد در گوساله انجام شده است. برای انجام این مطالعه از تعداد 20 رأس گوساله مبتلا به سندرم فوق، خونگیری صورت گردید. همچنین آزمایش خون شناسی و بیوشیمیایی سرم و ادرار انجام گردید. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که در آزمایش خون شناسی و بیوشیمیایی ادرار یافته قابل توجهی پیدا نشد .نتایج به دست آمده از آنالیز بیوشیمیایی سرم خون نشان داد که افزایش یا کاهش برخی از عناصر معدنی ضروری نظیر روی، مس، کبالت، مولیبدن و آهن، میتواند از علل وقوع ...