عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دیابت بیماری مزمنی است که به رفتارهای خودمراقبتی ویژه ای تا پایان عمر نیازمند است. چنانچه ابتلا به این بیماری مزمن با دوران نوجوانی همراه شود به علت ماهیت و خصوصیات دوران نوجوانی مشکلات سازگاری با بیماری و مشکل در انجام رفتارهای خودمراقبتی را برای نوجوان و والدین او ایجاد می کند. از طرفی مطالعات نشان داده که در بیماری های مزمن از جمله دیابت خودمراقبتی با تصور از خود در تعامل است و این در حالیست که نوجوانان مبتلا به دیابت در تصور از خود مشکل دارند لذا از آنجائیکه در این نوجوان ...

امروزه تاثیر خانواده و همچنین خودشناسی زبان آموز, در روند یادگیری زبان دوم, توجه یسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. این تحقیق برای بررسی هرگونه رابطه میان تحصیلات پدر و مادر,خود شناسی و پیشرفت در یادگیری زبان انجام شده است. به منظور جمع آوری داده, دو پرسشنامه استاندارد گردآوری شد. پرسشنامه ای مربوط به خودشناسی(رسنبرگ) و دیگری مربوط به تحصیلات پدر و مادر که توسط خود محقق نوشته شده است. پرسشنامه ها بین 130 زبان آموز جهاد دانشگاهی نیشابور توزیع گردید و با 10 معلم آموزشگ ...

تحقیق حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که مفهوم «خود» چگونه در دهه‌های اخیر در هنر معاصر ایران و خاورمیانه مورد بازاندیشی قرار گرفته است. هنرمندان بسیاری مفهوم خود، هویت، و به طور کلی مفهوم سوژه‌‌ی شناسا را بخصوص از منظر نگاه مطالعات پسااستعماری مورد توجه قرار داده اند. اینک مساله اصلی مورد توجه ما در این مجال، آن است که برخورد هنرمندان با این مفهوم چگونه بوده است؟ آنان از چه روش‌هایی برای بازنمایی خود بهره برده اند؟ دو عنصر اساسی در تعیین رویکردهای هنرمندان به خود باید مورد ...

این پژوهش درپی آن است که بداند گرایش مشاهده شده درکتابخانه های ایران مبنی بر تمرکز متخصصان در خدمات فنی تا چه حد برآمده از گرایش درونی خود آنها است. شناسائی این گرایش را پژوهش حاضر در قالب شناسائی خود پنداره حرفه ای دانش آموختگان کارشناسی کتابداری دنبال کرده است.برای گردآوری داده ها از روش گراندد تئوری و مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در رویکرد نظریه زمینه ای استراوس و کربین طی سه مر حله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. مصاحبه ش ...

در دنیایی که تکنولوژی و فن آوری به سرعت در حال رشد و دگرگونی است، افرادی می توانند موفق و سازگار با این روند، توسعه و رشد یابند که در فضایی تربیت شده باشند که بیشترین تأکید برای موفقیت برای هر فرد، توجه به ابراز وجود، قدرت تصمیم گیری،‌ مدیریت برقراری ارتباط شناخته شده و این مسائل به خوبی توسط خانواده و جامعه پرورش یافته باشد. این مهم چیزی نیست جز شناخت از خود یا همان خودپنداری. خودپنداری یا تصور از خود زیر بنای شخصیت ما می باشد. به همین دلیل به نظر می رسد تجربه های ما موی ...

"خودپنداری" لفظ جدیدی است که در سال 1977 توسط سرژ دوبروسکی برای ارائه کردن رمانش "پسر" به وجود آمد. این عبارت از پیشوند "اتو" به معنای "خود" و "داستان تخیلی" تشکیل یافته است. دوبروسکی رمان نویس، استاد دانشگاه و منتقد ادبی است که تعریفی اینچنین از این اصطلاح جدید دارد : "خودپنداری داستان تخیلی از رخدادها و اعمال کاملا واقعی است". او به جای کلمه ی اتوبیوگرافی از واژه ی "خودپنداری" برای رمانهایش استفاده می کند.در این رساله قصد داریم موضوع" خود پنداری" را در اثر "رمانسک" آلن رب ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی بر افزایش انگیزش درونی، هدفگرایی تبحری، کارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستانهای اهواز بود. آموزش راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی (با استفاده از چهارده تکنیک راهبرد در دو حیطه شناختی، فراشناختی و انگیزشی) به عنوان متغیر مستقل و انگیزش درونی، هدفگرایی تبحری، کارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی به عنوان متغیرهای وابسته بودند. پژوهش حاضر یک طرح آزمایش میدانی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گ ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش درمان شناختی رفتاری تصویر بدن بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل 30 دختر بوده است که مایل به شرکت در این گروه ها بوده اند. این 30 نفر به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. سپس این دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به پرسشنامه اضطراب اجتماعی پاسخ داده اند. آزمودنی های گروه آزمایش تحت آموزش درمان شناختی رفتاری تصویر بدن قرار گرفتند و ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین شادکامی و ادراک خود با فرسوگی شغلی معلمین شاغل در منطقه آباده طشک در سال تحصیلی 89-88 انجام پذیرفته است. جامعه آماری این پژوهش تمام معلمین شاغل در سه مقطع تحصیلی بوده اند. تعداد 186نفر بصورت طبقه بندی نسبی برحسب جنسیت و مقطع تدریس، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. و پرسشنامه های شادکامی آکسفورد و مفهوم خویشتن بک و فرسودگی شغلی مازلاک در بین آنان توزیع و جمع آوری گردید. سپس با استفاده از آزمونهای آماری (میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی ...