عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هوش هیجانی یک عامل کلیدی برای افرادی است که از لحاظ اجتماعی اثربخش هستند. هوش هیجانی در رهبری به عنوان یک عامل تعیین کننده در رهبری اثربخش است. در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق 115 مدیر زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی شهر زنجان بود که از بین آن ها 106 مدیر از طریق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های مربوط به هوش هیجانی به وسیله پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن با 90 گویه، و داده های مرب ...

در این پژوهش رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان استانداری البرز مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار سازمانی الگو و نقشه ارتباطات و تعاملات میان بخش ها و اجزاء یک سازمان می باشد، که شامل روابط رسمی افراد، جایگاه مشاغل، میزان دسترسی به چارچوب اطلاعات و... می باشد. ابعاد ساختار سازمانی بر اساس نظریه رابینز شامل پیچیدگی، رسمیت و تمرکز می باشد. توانمندسازی روانشناختی به منزله یک حالت درونی انگیزشی در افراد تعریف می گردد. ابعاد توانمندسازی روانشناختی بر اساس م ...

این پژوهش به بررسی رابطه شیوه های ابراز محبت با تعارضات زناشویی زنان دانشجوی دانشگاه های دولتی شهر تهران که حداقل دارای یک فرزند باشند در سال تحصیل 1387 _ 88 پرداخت. هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی شیوه های مختلف ابراز محبت و تاثیر آن در کاهش مولفه های تعارض زناشویی بود تا از این طریق روزنه های بیشتری برای بهبود بهداشت روانی خانواده ها محقق شود. گروه نمونه را 200 نفر از زنان متاهل دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و الزهرا تشکیل دادند. نوع تحقیق، همبستگی و روش نمونه گیری ...

هنرمندان همیشه به طبیعت پیرامون خویش به عنوان دستمایه‌ی آفرینش هنری نگریسته‌اند. اما این نگاه در همه‌ی جوامع و همه‌ی زمان‌ها یکسان نبوده است. به طور کلی دو نوع نگاه به طبیعت وجود دارد که شامل نگاه تقلیدی و نگاه تنزیهی یا تجریدی می‌شود. هر کدام از این نگرش‌ها ویژگی‌های متفاوتی را در هنر ایجاد می‌کند. نگاه تقلیدی باعث می‌شود که اثر حالتی روایت‌گونه از "آنچه که هست" داشته باشد و نگاه تجریدی به اثر کیفیتی بیانگرانه می‌دهد.در هنر سنتی ایران نوع نگاه تجریدی هنرمند تأثیر زیادی بر ش ...

با توجه به مسئله مورد بررسی(فرایند توانمندسازی مراجعین کمیته امداد امام خمینی شهر جلفا)، روش گراندد تئوری به عنوان روشی که اهداف چندگانه پژوهش را برآورده می کرد انتخاب شد. مقتضیات این روش به محقق اجازه می داد که علاوه بر نوسان در سطح عوامل فردی و اجتماعی به معنای موجود در رفتار سوژه های فردی نیز دقیق بوده آنها را در یک سازمان مفهومی منسجم گردهم آرایش دهد. در این پژوهش که تمام اعضای کمیته امداد شهرستان جلفا جامعه آماری آنرا تشکیل می دادند با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتمندا ...

وابستگی به عنوان یک اختلال یا یک صفت شخصیتی، ارتباط زیادی با اختلال بی اشتهایی عصبی دارد. احتساب وابستگی به عنوان یک صفت شخصیتی طبق سیستم تشخیصیDSM-V، به رفتارهای سلطه پذیر و تأییدخواهانه منجر می شود. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای تمایزیافتگی و قاطعیت در افراد دارای شخصیت وابسته و مبتلایان به اختلال بی اشتهایی عصبی در بین دانشجویان دختر انجام شد. پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه ای بود. نمونه پژوهش 420 نفر از دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاههای دولتی شهر تهران ...

رساله با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی در چهار فصل، به تنظیم ساختار پژوهش حاضر پرداخته است که: فصل اول در بیان مقدمات به معرفی گونه هایی از برخورد ساکنین نسبت به خانه می پردازد و مشکلات و مسائلی را که ساکنین در خانه ساخته شده با آن روبرو می شوند ارائه می دهد. فرضیه رساله برای دستیابی به راه کار برای مشکلاتی که عدم توجه به رفع آن می تواند منجر به بی تفاوتی انسان نسبت به خانه شود، نگرش انسان فیزیکی و اندام وار صرف را به دید تردید می نگرد و توجه به بعدی روانی انسان را پیشنهاد می ده ...

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای خودابرازگری و خودبازنگری در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی و بهنجار بوده است. بدین منظور نمونه 120 نفری (60 بیمار دچار اضطراب اجتماعی و 60 فرد بهنجار) از مراجعان مراکز درمان روانشناختی شهر شیراز که به علت شکایات اضطراب اجتماعی در سال 92-91 تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی دریافت کرده بودند، در شهر شیراز به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه‌های راهبردهای خودابرازگری (لی و همکاران، 1999) مقیاس ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین میزان تمایل به ارنباط برقرار کردن با دیگران به زبان انگلیسی و روشهای یادگیری زبان و استانه تحمل افراد در بین فراگیران زبان انگلیسی می باشد.بدین منظور پرسش نامه های میزان تمایل به ارتباط برقرار کردن با دیگران و روشهای یادگیری زبان و استانه تحمل به 164 دانشجوی ایرانی که در حال یادگیری زبان انگلیسی بودند داده شد.آمار توصیفی نشان داد که فراگیران زبان انگلیسی در مورد میزان تمایل به ارتباط برقرار کردن با دیگران و همچنین استانه تحمل در سطحی متوسط هست ...