عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 66

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور شناسایی ویژگیهای شخصیتی و ویژگیهای جمعیت شناختی در اقدام کنندگان به خودکشی که در بیمارستان شوشتری شیراز در سال 88 در فصل پاییز انجام شد. با روش نمونه گیری ساده و با پرسشنامه MMPI فرم کوتاه و پرسشنامه مصاحبه نیمه ساختاری اندیشه پردازی خودکشی و با روش آماری ضریب همبستکی پیرسون،تی تست مستقل،آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسون ساده و چندگانه جهت پیشبینی ویژگی های شخصیتی برای اندیشه پردازی استفاده شد.عوامل جعیت شناختی به وسیله سوالاتی ماندد:سن،جنس،وضعیت تاهل،سطح ت ...

پژوهش حاضر بدنبال توصیف تجربه و درک از خودکشی و جهان پدیداری در نزد اقدام کنندگان به خودکشی است. روش‏شناسی مطالعۀ حاضر کیفی است و از روش پدیدار‌شناسی اگزیستانسیالیستی برای انجام عملیات میدانی و از روش کلایزی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. میدان مورد مطالعه، آن دسته از جوانان شهر آبدانان است که تجربه‌ی اقدام به خودکشی داشته اند. نتایج حاصله از تجربه‌ی زیسته‌ی 8نفر از اقدام کنندگان به خودکشی، نشان از درک خودکشی به مثابه تسهيل‌گري‏، سنت گريزي و واقعيت گريزي دارد. به همی ...

هدف از این پژوهش بررسی عوامل انسجام گروهی و ارتباط آن با پرخاشگری و افکار خودکشی درسربازان وظیفه به منظورارائه یک مدل پیشگیری بود.روش: تعداد 237نفر ازسربازان وظیفه مستقر در شهر تهران از طریق روش نمونه گیری طبقه ای ودردسترس با تناسب سطح تحصیلی زیر دیپلم،دیپلم و بالاتراز دیپلم انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش عبارت بود از1- پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک (محقق ساخته)2- پرسشنامه انسجام گروهی نظامی (سی بلد و کلی)3- پرسشنامه پرخاشگری(هیوسمان،میلر و زللی4- مقیاس افکار خودکشی بک. این تحقیق از ...

پژوهش حاضر نقش سیستم‌های مغزی / رفتاری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در پردازش ایده‌پردازی خودکشی را مورد بررسی قرار داد. هدف بررسی سهم سیستم‌های مغزی و رفتاری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در پردازش افکار خودکشی بوده است. جامعه‌ی آماری تمام دانشجویان دانشگاه خوارزمی بوده و محقق از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای برای انتخاب نمونه‌ها استفاده کرده است. حجم نمونه 250 نفر (101 نفر دانشجوی مرد و 149 نفر دانشجوی زن) بوده و ابزار پژوهش شامل سه پرسش‌نامه‌ی جکسون (فرم کوتاه)، ...

مقدمه :خودآسیب رسانی به دو دسته مستقیم مانند خودجرحی بدون خودکشی و غیرمستقیم مثل خطرجویی و سوء مصرف مواد تقسیم‌بندی می‌شود. اهداف این مطالعه عبارت بودند از 1)بررسی تجربه زیسته و پدیدارشناسی خودآسیب رسانی در نوجوانان ایرانی، 2)سنجش مدلی مبتنی بر شواهد تجربی از عوامل خطر و انگیزه های روان شناختی و اجتماعی خودآسیب رسانی،3) مقایسه خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم و ارتباط آن ها با اقدام و احتمال خودکشی. روش: از یک طرح ترکیبی از نوع لانه‌ای استفاده شد. در بخش کیفی 20 شرکت کننده ...

پایان نامه حاضر، پژوهشی است در زمینه بررسی عوامل موثر بر اقدام به خودکشی با تاکید بر حمایت اجتماعی که با روش توصیفی از نوع مقایسه علی انجام شده است.جامعه آماری این تحقیق را دو گروه از افراد تشکیل می دهند:گروه اول افرادی هستند که اقدام به خودکشی کرده اند و واحدهای تحلیل از نظر این ویژگی مشترکند که خودکشی ناموفق صورت گرفته و این افراد برای نجات به بیمارستان آورده شده اند.گروه دوم افرادی هستند که با لحاظ همگن بودن متغیرهایی همچون تحصیلات، پایگاه اجتماعی و... با گروه اول، به روش ...

مسائل اجتماعی تابعی از عوامل مختلفی می باشند، پدیده اجتماعی اقدام به خودکشی نیز از این امر مستثنا نیست و از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که یکی از این عوامل شبکه اجتماعی می باشد. ترکیب شبکه های شخصی شامل اعضای خانواده، خویشاوندان، همسایگان، دوستان و همکاران است. چنانچه افراد نتوانند از کارکرد حمایتی شبکه اجتماعی خود استفاده کنند و ارتباط مناسبی با اعضای شبکه خود نداشته باشند در شرایط بحرانی بسیار آسیب پذیر می شوند و احتمال اقدام به خودکشی در آنان افزایش می یابد. پایان نامه حاض ...

خودکشی یا انتحارعبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز هست. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه ( بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی یا انتحار تحقق می یابد. خودکشی در فقه اسلامی یک جرم بسیار سنگین است و یکی از گناهان کبیره است که کیفر سختی را در بر دارد. خودکشی از دیدگاه سنت و احادیث معصومین عملی ناستوده و از ناهنجاریهای خطرناک در زندگی آدمیان محسوب می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی جرم دانستن خودکشی و جرم دانستن شروع به خودکشی و معاونت در آن است. در این پژو ...
نمایه ها:

هدف :پژوهش حاضر با هدف برسی وِیژگی های جمعیت شناسی، محیط خانواده ، سبک اسنادی و رضایت زناشویی افراد متاهل اقدام کننده به خودکشی صورت گرفته است. روش:.پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است برای این منطور تعداد 100 نفر از افرادی که اقدام به خودکشی کرده و در دوبیمارستان امام خمینی و شهید مصطفی خمینی شهر ایلام بستری بودند با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش:پرسشنامه خودکشی سلامت جهانی،پرسشنامه محیط خانوادگی (FES) ،پرسشنامه ...