عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش به روش یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی، خودپنداره تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر راهنمایی شهر بندرعباس است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی ،پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است بدین منظور از طریق نمونه گیری تصادفی نمونه ایی به حجم 25 نفر از دانش آموزان ناحیه 2 بندرعباس برای گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند.آزمودنی ها به پرسشنامه های پیشرفت تحصیلی، خودپنداره تحصیلی دلاور و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس پاسخ دادند. پس از اجرای پیش آزمون ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی با راهبردهای یادگیری دانش آموزان بوده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه منطقه 4 شهر تهران در سال تحصیلی 91 ـ 1390 است و حجم نمونه 300 نفر تعیین شده و روش نمونه گیری خوشه ای بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه راهبردهای یادگیری پینتریچ و همکاران (1991) و آزمون خودپنداره تحصیلی دلاور (1380) بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی پیرسون، و رگ ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انگیزش تحصیلی، خودپنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی در نوجوانان بی‌سرپرست بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه نوجوانان بی سرپرست مرکز بهزیستی شهر همدان تشکیل داد (83=N). به علت محدود بودن جامعه، کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. روش این پژوهش همبستگی بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های انگیزش تحصیلی، خودپنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه استفاده شد. پیشرفت تحصیلی نیز بر اساس معدل محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب ...

چکیده پژوهش حاضر به منظور تبیین نقش واسطه گری خودپنداره تحصیلی در رابطه بین سبک های یادگیری و سازگاری تحصیلی انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و نمونه آن متشکل از هشت کلاس از دانش آموز پسر دوره دوم متوسطه ناحیه سه آموزش و پرورش شهر شیراز که به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان به مقیاس سبک یادگیری کلب ، (1971) ، خودپنداره تحصیلی یی سین چن ، (2004) و سازگاری تحصیلی سینها و سینگ ، (1993) پاسخ دادند. داده های پژوهش ، با استفاده از آزمون همبستگی به روش ر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش معنوی با خودپنداره تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع دبیرستان‌ مدارس منطقه 5 شهر تهران که در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به تحصیل هستند، بود. حجم نمونه نیز 132 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس خودپنداره تحصیلی دلاور، پرسشنامه هوش معنوی و موفقیت تحصیلی بود. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نش ...

بازنگری در سیستم ارزشیابی تحصیلی در سطوح مختلف اهداف، روش ها و ابزارها لزوم روی آوردن به رویکردهای نوین ارزشیابی را اجتناب ناپذیر می کند. نظام ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی در ایران، از سال 1382 با هدف ایجاد تغییرات بنیادی در نظام موجود ارزشیابی و با عنایت به رویکردهای نوین در فرایند یاددهی و یادگیری به صورت آزمایشی اجرا شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی در مقایسه با ارزشیابی کمی بر خودپنداره تحصیلی، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی است ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب، امتحان، افزایش خودپنداره تحصیلی، نمره درس علوم تجربی و عملکرد تحصیلی کلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی اهواز در سال 83-1382 می‌باشد. در این پژوهش، راهبردهای شناختی و فراشناختی بعنوان متغیرهای مستقل و اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی، نمره‌های درس علوم تجربی و عملکرد کلی تحصیلی به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب شده‌اند. نمونه‌ تحقیق، دو گروه شناختی و فراشناختی و یک گروه کنترل بودند که همگی از معل ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه خودپنداره تحصیلی با سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز انجام شده است. روش پژوهش همبستگی بوده است و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه به تعداد 55802 نفر بوده که نمونه پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی، 382 نفر از آنان انتخاب شد. جهت جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس چین(2000) با پایایی (92/0=?)، پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ-28) ...
نمایه ها:

هدف: بررسی نقش درماندگی آموخته شده مادر بر تاب آوری و خودپنداره تحصیلی فرزندان. روش: روش تحقیق در این پژوهش از نوع علی مقایسه ای است که در آن81 نفر از مادران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان نورآباد فارس(42 دانش آموز دختر و 39 دانش آموز پسر) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و پرسشنامه های سبک اسنادASQ، مقیاس تاب آوری و مقیاس خودپنداره تحصیلی را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که درماندگی آموخته شده ما ...