عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 132

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش ، تحت عنوان "بررسی ومقایسه "خودپنداره"، "منبع کنترل" در کودکان 12-15 ساله مبتلا به تالاسمی و کودکان سالم و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در شهر تهران" در سال تحصیلی 1377-78 انجام شد. هدف از اجرای این پژوهش ، بررسی رابطه "خودپنداره" و "منبع کنترل" با پیشرفت تحصیلی "معدل کل، نمره ریاضی و علوم" در دو گروه دانش‌آموزان مبتلا به تالاسمی و دانش‌آموزان سالم بود. همچنین میزان "خودپنداره" و "منبع کنترل" در این دو گروه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت . جامعه پژوهش در گروه آزمایش ، شامل ...

انگیزش از جمله سازه های مهمی است که در تمامی عرصه های زندگی بالخصوص فضای آموزشی و محیط تربیتی مهم و اثر گذار است و تا اندازه زیادی ریشه در شخصیت انسان داشته و متاثر از محیط می باشد. در راستای فعالیتهای آموزشی، علایق وانگیزه ها، مبحث بسیار مهمی در فرایند یادهی –یادگیری است، چرا که کوشش استادان ودانشجویان بدون ایجاد انگیزه برای رسیدن به یادگیری بی ثمر خواهد بود(مهدوی، تیموری،1390). از طرفی پایین بودن انگیزه پیشرفت در دانش آموزان باعث شده است که این امر به یکی از نگرانی های معلم ...

در این پژوهش رابطه خودپنداره و رفتار اجتماعی دانش‌آموزان دوره راهنمائی با توجه به جنسیت و پایه تحصیلی بررسی شده است . جهت انجام پژوهش 5 فرضیه به شرح ذیل آزمون شده است . -1 بین خودپنداره و رفتار اجتماعی دانش‌آموزان ارتباط وجود دارد. -2 میزان خودپنداره دانش‌آموزان دختر با میزان خودپنداره دانش‌آموزان پسر متفاوت است . -3 میزان رفتار اجتماعی دانش‌آموزان دختر با میزان رفتار اجتماعی دانش‌آموزان پسر متفاوت است . -4 بین متغیرهای رفتارهای اجتماعی، جنسیت ، پایه تحصیلی از نظر خودپنداره ت ...

تحقیقات گذشته نشان داده است که محتوای رویا با شناخت در بیداری همسویی دارد و می‌تواند مفاهیم ذهنی و دغدغه‌های افراد را آشکار کند. ما از طریق پژوهش حاضر به بررسی علمی بخشی از محتوای رویا پرداخته ایم. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه خودپنداره در رویا و خود واقعی در سبکهای هویتی مختلف در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستانی می‌باشد. روش پژوهش حاضر شامل توصیفی است. بدین منظور که دو متغیر هویت و خودپنداره را به صورت زمینه‌یابی و از طریق پرسشنامه های سبک هویت SIS برزونسکی و خودپنداره را ...

موضوع تحقیق: مقایسه اثر روشهای فردی و گروهی با تاکید بر روش مراجع محوری در افزایش خودپنداره دانشجویان پسر مجرد رشته‌های فنی‌مهندسی، سنین 18 تا 24 دانشگاه شاهرود در سال تحصیلی 74-75 مقدمه: در تحقیق حاضر دو روش مشاوره فردی و گروهی از نظر تاثیری که بر افزایش خودپنداره دانشجویان می‌گذارند مورد مقایسه قرار گرفته است . هدف کلی این پژوهش عبارتست از: اثر دو روش مشاوره‌ای (فردی - گروهی) در افزایش خودپنداره دانشجویان. در راستای هدف تحقیق سه فرضیه مطرح شده است که عبارتند از: H1:مشاوره ف ...

این پژوهش تحت "عنوان بررسی رابطه خودپنداره و سبکهای اسناد با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر سال سوم رشته علوم تجربی دبیرستانهای دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 1378-79" انجام شد. هدف از اجرای پژوهش ، بررسی رابطه خودپنداره با پیشرفت تحصیلی، بررسی رابطه سبکهای اسناد با پیشرفت تحصیلی و در نهایت بررسی رابطه بین خودپنداره و سبکهای اسناد با پیشرفت تحصیلی بوده است . جامعه پژوهشی عبارت بود از کلیه دانش‌آمزوان پسر سال سوم رشته علوم تجربی آموزش و پرورش شهر تهران. از جامعه فوق، 280 نفر ...

پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی-همخوانی است که به منظور بررسی ارتباط بیم سطح خود پنداره و میزان افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان خون بستری در بیمارستان ولی عصر (عج) از مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران در سال 1378 انجام شده است . در این پژوهش 85 نفر بیمار بزرگسال مبتلا به سرطان خون بستری در بیمارستان ولی‌عصر در یک مطالعه تک گروهی شرکت داشتند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد و سولات در سه قسمت مشخصات فردی، آزمون استاندارد خودپنداره بک و آزمون استاندارد و افسردگی ...
نمایه ها:
بیمار | 

هدف از این پژوهش تعیین رابطه شیوه های فرزندپروری والدین و اضطراب مدرسه با توجه به متغیر خودپنداره در دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر 18-12 سال شهر کرمانشاه می باشد. روش بررسی این پژوهش از نوع همبستگی است. روش نمونه گیری این پژوهش تمام شمار بود. جمعیت مورد مطالعه کلیه دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر 18ـ12 سال (157 نفر) در شهر کرمانشاه می باشد. با توجه به ملاک های ورود به پژوهش دانش آموزانی که والدین آنها بین 30 تا 55 سال سن داشته و حداقل تحصیلات آنها پ ...

پژوهش حاضر به منظور مقایسه ارتباط خودپنداره و ادراک لیاقت شناختی دانش آموزان پیش دانشگاهی در رشته های مختلف تحصیلی در شهر بابل و با روش پژوهش پس رویدادی وهمبستگی انجام شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 240 دانش آموز دختر و پسر از رشته های مختلف تحصیلی به روش خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون خودپنداره راجرز و خرده مقیاس شناختی از مقیاس ادراک لیاقت هارتر استفاده شد. در این تحقیق، سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه اول ( بین خود ...