عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 635

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر رابطه سبک های هویت و سبک دلبستگی به والدین و همسالان با میزان خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان پایه سوم مقطع راهنمایی در شهر زابل می‌باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان شهر زابل می باشد و حجم نمونه 251 نفر است که 125 نفر پسر و 126 نفر دختر بودندکه به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سبک هویت برزونسکی (1989)، دلبستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ (1987) و خو ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (خودگردان) با انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی رایانه ای دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه تحقیق شامل 195 نفر دانشجو دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین گروه های مختلف تحصیلی انتخاب گردیده اند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(خودگردان) زیمرمن و پونز، پرسشنامه ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های شناختی با خودکارآمدی رایانه ای در دانشجویان کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 1388ـ 1387 می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل دادند. برای نمونه گیری در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. تعداد حجم نمونه در این پژوهش ابتدا 500 نفر بود که بعد از اجرای پژوهش و جمع آوری اطلاعات به دلیل حذف ...

توانمندسازی یکی از اعجازانگیزترین رویکردهای توسعه منابع انسانی است که منجر به بالندگی نیروی انسانی در سازمان‌ها می‌گردد. توانمند سازی منابع انسانی موجب دلبستگی و وفاداری آنها به محیط کار و افزایش کارایی و در نهایت بهره‌وری کلی سازمان خواهد گردید. بیمه مرکزی ایران به عنوان متولی اصلی صنعت بیمه کشور با عنایت به رسالت راهبردی خود که هدایت، توسعه و نظارت بر بازار بیمه کشور است، نیازمند منابع انسانی دانا، فکور و خلاق برای رسیدن به اهداف مطلوب و عالیه خود می‌باشد ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی حالات فراانگیزشی و شرایط تکلیف بر خودکارآمدی، وضعیت‌های هدف محور - فعالیت محور و عملکرد حرکتی پرتاب‌کنندگان مبتدی دارت می‌باشد. روش تحقیق حاضر نیمه تجربی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویی بودند که واحد تربیت بدنی 1 را انتخاب کرده‌ بودند (140=N). پرسشنامه تسلط فعالیت محور (کوک و گرکوویچ،1993) به صورت تصادفی بین 100 نفر توزیع گردید و از بین آنها 32 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدندکه در دو گروه قرار گرفتند (16 نفر گروه هدف محور و 16 نفر گروه فعالیت محور ...

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد سازنده گرایی در آموزش امروزه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران امر آموزش به ویژه درحوزه ریاضی قرار گرفته است. در این پژوهش از دو نرم افزار پویای ریاضی (geup و Ti-Interactive) و فناوری اینترنت استفاده شد. جامعه پژوهش دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان رشته ریاضی در شهرستان اسلامشهر بود. نمونه 30 نفر از دانش آموزان مدرسه ای دولتی بودند که 15 نفر درگروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس بود. ...

اعتیاد پدیده‌ای است که در جوامع مختلف وجود داشته و می‌توان آن را از مهمترین دغدغه‌های اجتماعی و یکی از ناگوارترین آسیب‌های اجتماعی حال حاضر به شمار آورد. هدف از پ‍ژوهش حاضر بررسی ارتباط خودکارآمدی، تکانشوری،‌ فعال‌سازی و بازداری رفتاری (از طریق تأثیر بر مهارت‌های اجتماعی) با سوءمصرف مواد در دانش‌آموزان دبیرستانی بود. جامعه مطالعه حاضر را کلیه دانش‌آموزان اول و دوم دبیرستان‌های پسرانه مناطق آسیب پذیر شهر اردبیل تشکیل می‌دادند که از میان آنها 616 دانش‌آموز به عنوان نمونه به صور ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش فراشناخت، هوش و خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول متوسطه بود. نمونه‌ی پژوهش که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب گردیدند شامل 298 دانش‌آموز (123 دختر و 175 پسر) سال اول دبیرستان شهرستان دنا از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد بود. برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌ی آگاهی فراشناختی (شراو و دنیسون، 1994)، خرده مقیاس خودکارآمدی (پینتریچ و دی گروت، 1990) و آزمون پیش‌رونده‌ی ریون (1938) استفاده شد. نتایج حاصل از محاسب ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه خودکارامدی تحصیلی با انگیزش پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر دبیرستانی پایه سوم رشته های ریاضی فیزیک و علوم انسانی به انجام رسید.روش نمونه گیری خوشه ای،حجم نمونه 145 نفر علوم انسانی و 75 نفر ریاضی بود.پرسش نامه های خود کار امدی و انگیزش به صورت گروهی اجرا گردید.نتایج تحلیلی داده ها رابطه مثبت و معناداری میان خود کار امدی تحصیلی با انگیزش پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد. بین میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش اموزان تفاوت معنا دا ...