عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انسداد ممکن است بدترین و تلخ‌ترین تجربه ورزشکاران در میادین ورزشی باشد و می‌تواند ورزشکاران را در همه سطوح تحت تأثیر قرار دهد. هدف از انجام این تحقیق تأثیر خودآگاهی و نوع توجه بر پدیده انسداد ورزشکاران بسکتبال رده جوانان شهر اهواز بود. روش تحقیق حاضر نیمه تجربی و جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران بسکتبال باشگاه‌های ورزشی شهر اهواز در رده جوانان بودند که از بین آن‌ها 150 نفر بطور تصادفی ساده انتخاب شدند و در پنج گروه (خودآگاهی بالا، خودآگاهی پایین، توجه مربوط، توجه نامربوط و کنت ...

رشد مسير شغلي عبارت است از يک فرايند مادام‌العمر، پيوسته و پيش‌رونده که از ابتداي کودکي مهمترين بخش مسير زندگي فرد را دربرمي‌گيرد و تشکيل شده از سه عامل خودآگاهي، کشف و طرح ريزي. افراد در اثر تعامل با محيط پيرامون به خودآگاهي دست مي‌يابند و رغبت‌ها، استعدادها، ارزش‌ها، توانايي‌ها و ناتوانايي‌هاي خود را شناسايي مي‌کنند. به کشف محيط مي‌پردازند و با بررسي مناسب آن به طرح‌ريزي زندگي آينده خود مبادرت مي‌ورزند. در اين ميان محيط پيرامون و داده‌هايي که در جهت اين رشد فراهم مي‌کند از ...

مسئله شناخت و به تبع آن نظریه‌ی شناخت ، هماره مسئله‌ای مهم برای اذهان فلسفیِ فیسلوفانی بوده است که بر آن بوده‌اند تا با مواجهه با جهان واقعیت بیرون فرایند شناسایی و تعامل آن را با ذهن یا سوژه‌ی اندیشنده دریابند. لذا در فرایند شناخت همواره با دو سوی «واقعیت» موجود و ذهن کنشگرِ آماده برای شناسایی روبه‌روییم. از این لحاظ ، شناخت واقعیت، نحوه و نوع شناخت آن درنهایت بستگی به درک صریح واقعیت دارد . بنابراین به نظر می‌رسد در فرایند شناخت آنچه مقدم بر شناخت می‌گردد همانا مسئله هستی‌ ...

با توجه به تغییر و تحولات عصر حاضر و با ورود سازمان ها به اقتصاد دانش محور، نیروی انسانی نسبت به سایر منابع سازمان از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در واقع، سرمایه انسانی حیاتی ترین عنصر راهبردی و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان است و پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی صورت گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق شامل 123 نفر از کارمندان ستادی شرکت سیمان تهران می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده ا ...

هوش هیجانی که به چگونگی شناسایی و کنترل احساسات افراد می پردازد ، اخیراً مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی رابطهُ بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان رشته زبان انگلیسی بوده است. همچنین رابطهُ بین هر کدام از مولفه های هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی مورد مطالعه قرار گرفت. بعلاوه رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و واریانس مشاهده شده در پیشرفت تحصیلی دانشجویان نیز بررسی شد. داده ها از بین 106 دانشجوی رشته زبان انگلیسی دانشگاههای شهر ایلام از طریق پرسشنام ...

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین هوش هیجانی سطوح مدیران ( مدیران ارشد ، مدیران میانی و مدیران عملیاتی ) و شخصیت کارآفرینی آنان در شرکت های دارویی استان تهران در کشور ایران می باشد.روش این تحقیق ، توصیفی ، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد . حجم جامعه آماری برای هریک از این سه طبقه مدیران به ترتیب 81 ، 183 و 430 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق طبقه ای تصادفی می باشد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه سه طبقه مدیران به ترتیب 58 ، 95 و 135 نفر می باشد.با استفاده از پر ...

اهمیت دوره جوانی و نیز گستردگی اوقات فراغت در میان این گروه سنی حساسیت‌های خاصی را جهت برنامه‌ریزی در خصوص اوقات فراغت برانگیخته است. از آنجایی که فعالیت های اوقات فراغت یکی از ضرورت‌های زندگی دانش آموزان است؛ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر برنامه‌های درسی اوقات فراغت بر مهارت‌های فراغتی دانش آموزان پرداخته است. از لحاظ طرح تحقیق، پژوهش حاضر در مجموعه تحقیقات شبه آزمایشی قرار می گیرد. طرح شبه آزمایشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است پژوهش موردی تک گروهی با پیش آزمون-پس ...

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی با کارآفرینی در کارآفرینان شهرستان کرج می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از جهت ماهیت و روش از نوع توصیفی- کاربردی می باشد. جامعه آماری مورد پژوهش کارآفرینان شهرستان کرج معرفی شده در جشنواره امتنان از کارآفرینان شهرستان کرج سال 1392 می باشد که از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و حجم نمونه ای برابر 103 نفر خواهیم داشت. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در تحقیق حاضر دو پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی و شناسایی کارافرینان می باشد که قبل ...

هدف از پژوهش حاضر تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر عملکرد مربیان زن نخبه والیبال شهر تهران می باشد که در لیگ و مسابقات استانی قرارداد بسته یا دارای تیم بودند(N=30). نمونه این پژوهش براساس روش نیمه تجربی در دو گروه کنترل و آزمایش بود که در هر گروه به طور تصادفی 15 نفر انتخاب شد و طی 12 جلسه، هر هفته دو بار و هر بار به مدت 30 دقیقه، به آموزش هوش هیجانی پرداخته شد. از پرسشنامه 33 سوالی هوش هیجانی سیبروشرینگ استفاده شد. نتایجتحقیقنشان داد که با 12 جلسه آموزش هوش هیجانی تفاوت ...