عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیشرفت فناوری و تخصصی شدن جوامع ، داشتن تحصیلات از ضروریات بوده و در این زمینه خواندن نقش بسیار موثر و مهمی دارد . خواندن مقوله‌ای از جنس شناخت است و توانبخشی شناختی مولفه‌های پایه‌ای شناخت یعنی توجه ، حافظه و عملکرد اجرائی را ارتقاء می بخشد . پژوهش حاضر برای هدف تاثیر توانبخشی شناختی بر توانائی خواندن افراد نارساخوان در قالب یک طرح آزمایشی با گروه کنترل طراحی و اجرا گردید . بدین منظور نمونه ای به حجم 40 آزمودنی از بین افراد نارساخوان کلاس سوم ابتدائی ارجاع داده شده به مرکز ن ...

این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه شیوع انواع اختلال های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان مقطع ابتدایی با دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شده است . و به این دلیل کلیه مقطع ابتدایی نارسا خوان انتخاب گردیده اند که بررسی تحولی اختلال های رفتاری در این دانش آموزان میسر گردد. روش پژوهشی این تحقیق از نوع علی مقایسه ای می باشد برای انجام این پژوهش جامعه آماری دانش آموزان عادی سه منطقه 10،11 ،6 و برای دانش آموزان نارسا خوان ،کل مراکز اختلا ل های یادگیری دولتی شهر تهران که شامل سه م ...

هدف از پژوهش بررسی تأثیر آموزش به روش دیویس بر عملکرد خواندن و خودپنداره کودکان نارساخوان بود. روش پژوهش آزمایشی بود. نمونه های این پژوهش شامل 35 دانش آموز نارساخوان بود که از میان پنج ناحیه آموزش و پرورش اصفهان دو ناحیه به طور تصادفی انتخاب و سپس از میان این دو ناحیه پنج مدرسه پسرانه به طور تصادفی انتخاب شدند. بدین ترتیب از بین این تعداد، 20 نفر دانش آموز نارساخوان پسر پایه تحصیلی سوم دبستان انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 10 نفری آزمایش و کنترل قرار داده شدند. ابزار پژوهش ...