عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 224

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پس از گفتار، خواندن از اساسی ترين وسايل انتقال اطلاعات و نيز پايه ياد گيری ساير علوم است . مشکلات خواندن، مهمترين عامل عدم موفقيت در مدرسه دانسته شده و در واقع ساده ترين نشانه اي است که با کمک آن مي توان شکست کودک را در بسياري از زمينه هاي تحصيلي پيش بيني کرد . عملکرد خواندن مستلزم در هم آميختن دو فرآيند پايه و اساسي است که عبارتند از : رمز گرداني شکل نوشتاري گفتار و درک پيامي که از طريق شکل نوشتاري ارائه می شود . در پژوهش حاضر تلاش شده است تا توانايي دانش آموزان پايه چهار ...

چنانچه از مشاهدات محقق بر می آید تأکید معلمان در خواندن متون انگلیسی بر سطح زبانی متن می‌باشد. این در حالی است که زبان اصولاً پدیده بسیار پیچیده تری می‌باشد؛ چرا که یکی از توانائیهای خاص انسان پیچیده در اجتماع پیچیده‌ می‌باشد. نساجی (2003) معتقد است که خواندن متن شامل مجموعه ای از مهارت های زبانی و غیرزبانی می‌باشد. مجموعه ای متشکل از سطح خرد شکافتن لغات متن تا سطح درک معنا و دستور و تا بالاترین سطح که سطح کلان درک با توجه به نکته های فرهنگی، اجتماعی و محیطی می‌باشد. به بیان ...

این مطالعه نیمه تجربی رابطه میان آگاهی فراشناخت، اشتیاق به خواندن متون انگلیسی و توانایی درک مطلب دانشجویان را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور، بر اساس مطالعات تجربی مدلی پیشنهاد شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان این پژوهش تعداد 98 نفر دانشجوی رشته پزشکی در دو کلاس از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. برای جمع آوری واحدهای آماری از روش سرشماری استفاده شد. ...

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی های ویدیویی اکشن بر کارآمدی خواندن و میزان توجه انتخابی بینایی کودکان نارساخوان انجام گرفت. روش: در این پژوهش که از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود،از میان دانش آموزان پسر نارساخوان 9 تا 11ساله مراجعه کننده به مرکز ویژه ناتوانی های یادگیری شهرستان خرمدره در سال تحصیلی 92-93 ،30 کودک به عنوان نمونه آماری به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و سپس از نمونه انتخابی، 15نفر در گروه آزمایش و 15نفردر گروه کنترل ...

تفکر انتقادی ازاهمیت فوق العاده ای در آموزش امروز برخوردار است و امروزه تشویق و توسعه آن در کلاس های زبان به یک دغدغه روزافزون تبدیل شده است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش مهارتهای تفکر انتقادی از طریق تحلیل رسانه بر خواندن و درک مفاهیم و پیشرفت این مهارت ها در زبان آموزان دختر و پسرپرداخت.علاوه بر این،نگرش مدرسان زبان انگلیسی نسبت به تفکر انتقادی و جایگاه آن در تدریسشان نیز موردبررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و از طرح فاکتوریال استفاده کرد که در آن ...

در طول فرایند خواندن زبان آموزان گاهی از راهبردهای نامناسبی برای درک مطلب استفاده میکنند و بعضی عوامل بر استفاده آنها از این راهبردها تاثیر میگذارد که شاید تفکر انتقادی یکی از این عوامل باشد. هدف پایان نامه حاضر بررسی راهبردهایی 1 است که زبان آموزان ایرانی، در حین خواندن متون انگلیسی، بیشتر استفاده می کنند و اینکه آیا بین تفکر انتقادی 2 آنها و استفاده آنان از راهبردهای خواندن 3 هیچ گونه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. یافتن یک تفاوت معنادار بین تفکر انتقادی زبان آموزان د ...

هدف از ﭘژوهش حاضر، بررسی تأثیر احتمالی چند زبانگی بر اضطراب در خواندن و درک مطلب زبان آموزان زبان انگلیسی ایرانی بود که در این راستا فرض گردید ﭘیشینه زبانی (تک زبانگی ، دو زبانگی ، و سه زبانگی) تأثیر معنی داری بر روی اضطراب در خواندن و درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط زبان انگلیسی ندارد. همچنین ﭘیش بینی گردیدکه جنسیت بعنوان یک متغیر تعاملی ، تأثیر معنی داری بر تعامل بین ﭘیشینه زبانی و اضطراب در خواندن و درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط زبان انگلیسی ندارد. بدین منظور، 124 زبان آم ...

الف- موضوع و طرح مسئله(اهمیت موضوع و هدف): مسئله ی پژوهش حاضر این است که مدرسان و برنامه‌ریزان آموزشی باید چه مسائل و موضوعاتی را در منابع درسی و فعالیت‌های درسی خود بگنجانند تا نتیجه‌ی کار چیزی قابل‌عرضه و ارزشمند باشد و زبان‌آموزان بتوانند با اتکا به آن‌ها در یادگیری زبان دوم موفق‌تر باشند. این پژوهش با تکیه بر ضرورت آگاهی از اشتراکات فرهنگی موجود میان ملل و کشورهای مختلف و استفاده از آن‌ها در منابع آموزشی، در پی آنست تا با گرد‌آوری داده‌های مشترک فرهنگی میان ایران و چین، ...

این پژوهش به بررسی تاثیر ارجاعات داخل متن و پایان متن برروی درک مطلب و سرعت خواندن میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی پرداخته است. به این منظور و بر اساس نتایج آزمون درک مطلب تافل? شصت دانشجوی مقطع ارشد آموزش زبان انگلیسی در این پژوهش شرکت کردند. این دانشجویان از دانشگاه های تهران و مازندران و بر اساس قابل دسترس بودنشان برای محقق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف این پژوهش? دانشجویان به دو گروه سی تایی ارجاع داخل متن و ارجاع خارج از متن تقسیم شدند. برای پاسخگویی به سولات تحق ...