عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 558

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به گسترش خاک‌های شور و سدیمی و نیاز کشور به روغن‌های نباتی، استفاده از گیاهان دانه روغنی مقاوم به شوری و مدیریت مصرف نوع و مقدار کود نیتروژن می‌تواند علاوه بر کاهش مقدار مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه، آثار سوء تنش شوری بر گیاه را کاهش و مقاومت گیاهان به شرایط شوری و سدیمی خاک را تا حدودی افزایش دهد. این تحقیق به منظور بررسی برهم‌کنش نوع و مقدار کود نیتروژن بر رشد و عملکرد گیاه خردل زراعی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شرایط شوری و سدیمی خاک در شرایط گلخانه‌ای ا ...

عدم رعایت اصول صحیح خاک‌ورزی و بهره برداری مستمر در اراضی کشاورزی، به اتلاف ماده‌ی آلی و تخریب ساختمان خاک و در نتیجه به کاهش بازده خاک منتهی می‌گردد. ادامه‌ی روند تخریب خاک در زمین‌های کشاورزی باعث می‌گردد، که این اراضی به صورت لم یزرع و بایر رها گردند. حتی در برخی از موارد شدت تخریب اراضی در حدی پیش می رود، که دیگر زمین توانایی احیا را از دست داده و به سمت بیابانی شدن سوق پیدا نماید. به‌طوری‌که به عنوان منابع خاکی مستعد به فرسایش و تولید رسوب تلقی می‌شوند. روش‌های نوین و صح ...

پستی و بلندی به عنوان یکی از فاکتورهای موثر بر خاکسازی، باعث تغییر در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی خاک‌ها می گردد. تغییر در خصوصیات خاک در نهایت باروری و حاصلخیزی خاک را تحت تأثیر قرار می دهد. خاک‌های دشت محمد آباد در استان فارس به لحاظ تأثیر پستی و بلندی (توپوگرافی) به عنوان یک عامل خاکساز بر خصوصیات ژنتیکی، ریخت شناسی و کانی شناسی آن‌ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. وسعت دشت محمد آباد حدود 3500 هکتار است. میانگین بارندگی آن 488/3میلی‌متر و میانگین دمای سالیانه 1 ...

تنوع زیستی (تنوع، یکنواختی، غنا) و خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در یک جنگل‌کاری 13 ساله با گونه‌های خالص و آمیخته پلت، توسکا، ون و شیردار در منطقه چای باغ شیرگاه (ارتفاع 250 متر از سطح دریا) مطالعه گردید. همچنین در مجاورت این عرصه جنگل‌کاری، عرصه‌ای از جنگل طبیعی و نیز عرصه‌ای فاقد پوشش جنگلی به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. روش تصادفی- سیستماتیک با قطعات نمونه 4×4 متر با فاصله 50 متر از هم جهت ارزیابی تنوع زیستی زادآوری عناصر درختی و درختچه‌ای انتخاب گردید. در هر توده سه نمونه ...

خاک‌ورزی به عنوان یک عملیات مکانیکی بر روی خاک جهت آماده سازی آن به کار می رود. در واقع عملیات خاک‌ورزی مناسب موجب بهبود ساختمان خاک، افزایش خلل و فرج ، توزیع بهتر خاک‌دانه‌ها و نهایتاٌ اصلاح خصوصیات فیزیکی خاک می‌شود. روش‌های مختلف خاک‌ورزی تاثیر متفاوتی روی خصوصیات فیزیکی خاک از جمله وزن مخصوص ظاهری، سرعت نفوذ آب و شاخص نفوذپذیری دارد.کشاورزی مرسوم از بدو تلاش انسان برای تامین نیازهای غذایی خویش و با استفاده از ابزارهای ابتدایی و ساده شروع و به تدریج با طی دوره‌های استفاده ...

امروزه برآورد زیست‌توده، کاربردهای تحقیقاتی و اجرایی بسیاری در علوم جنگل دارد. تخمین زیست-توده به عنوان یک شاخص مهم (مانند موجودی حجمی یا درصد تاج پوشش) در ارزیابی توان اکولوژیک رویشگاه کاربرد دارد. زیست‌توده جنگل نشان‌دهنده، ذخیره کربن درختان است که علاوه بر اهمیت در مسئله گرمایش زمین و تغییر اقلیم، به عنوان شاخصی برای تشخیص حاصلخیزی رویشگاه استفاده می‌شود و نقش کلیدی در مدیریت پایدار جنگل دارد. در این تحقیق، رابطه زیست‌توده تک درختان با برخی ویژگی‌های فیزیکی و ماده آلی خاک ...

اندوختن کربن در خاک از دو دیدگاه دارای اهمیت می‌باشد. یکی از نگاه زیست محیطی و برای جلوگیری از افزایش غلظت کربن دی‌اکسید در هوا و دیگری از دیدگاه خاکشناسی و کشاورزی و پیامد چشم‌گیر افزایش ماده آلی بر بهبود ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک است. چراگاه‌ها سطح گسترده ای از خشکی‌ها را می‌پوشانند. شیوه بهره مندی از چراگاه‌ها بر پویایی کربن و دگرگونی‌های بیولوژیک عناصر غذایی در خاک کارایی بسیاری دارد. هدف این پژوهش بررسی پیامد مدیریت چرای دام و جهت شیب بر ویژگی‌های بیولوژ ...

خاک بخشی از اکوسیستم‌های مرتعی در مناطق مختلف رویشی کشور شور می‌باشد. شوری از تنش‌های غیر زنده و فاکتور مهم و تعیین کننده در جوانه‌زنی بذر، اندازه و پایداری بانک بذر خاک و همچنین پویایی پوشش گیاهی سطح زمین در اراضی شور است. بانک بذر یک جزء مهم از ذخایر گونه‌ای در هر اکوسیستم است که می‌تواند در توصیف بهتر جوامع گیاهی آن اکوسیستم اهمیت داشته باشد. همچنین بانک بذر نقش مهمی در پراکنش مکانی و زمانی گیاهان در اراضی شور دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین پوشش گیاهی با بانک بذر ...

ساختمان خاک فاکتور کلیدی کیفیت خاک و توانایی آن برای حفاظت از زندگی گیاهی و حیوانی و تعدیل کیفیت محیط زیست می‎باشد. ساختمان خاک بر حرکت آب و املاح، فرسایش خاک، سله، چرخه عناصر غذایی، آلودگی آب‎های زیرزمینی و انتشار CO2 به اتمسفر موثر می‎باشد. پایداری خاکدانه‌ها به عنوان شاخص ساختمان خاک استفاده می‎شود. خاکدانه‌سازی نتیجه بازآرایی، اتصال و اجتماع ذرات در کنار یکدیگر می‎باشد. این پژوهش با هدف تحلیل مکانی وضعیت پایداری خاکدانه‎های خاک سطحی و بررسی مهم‎ترین عوامل موثر بر آن در اس ...