عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق خمیر و کاغذسازی نیمه شیمیایی سولفیت خنثی (NSSC) از ساقه سورگم دانه‌ای (Sorghum bicolor) از مرکز تحقیقات آق قلا استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در الکل استن و خاکستر به ترتیب 15/39، 9/10، 79/3 و 13/4 درصد اندازه‌گیری شد. طول الیاف،‌ قطر و ضخامت دیواره سلولی اندازه‌گیری شد که به ترتیب 82/1 میلی‌متر، 884/13 میکرون و 95/2 میکرون به دست آمد. سه زمان خمیرسازی 30، 60 و 90 دقیقه و سه سطح مواد شیمیایی 10،‌12 و 14 درصد مورد استفاده قرا ...

چکیده این تحقیق به منظور مقایسه خمیر کاغذ سودا و سودا آنتراکینون از ساقه پنبه با پوست انجام گرفت. در این بررسی مقادیر ماده شیمیایی، زمان پخت و آنتراکینون به عنوان عوامل متغیر و سایر ، عوامل شامل دما و نسبت مایع پخت به ماده اولیه به عنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شد. مقادیر 20 2 و 3 ساعت برای تهیه خمیر کاغذ سودا و مقادیر /5 ،2 ،1/5 ، 25 و 30 درصد قلیا و زمان پخت های 1 0 درصد آنتراکینون در همان محدوده های زمانی ذکر شده برای تهیه / 20 و 25 درصد قلیا همراه با 15 خمیر ک ...
نمایه ها:
پنبه | 
ساقه | 

این تحقیق با هدف بررسی اثر پیش‌تیمار حرارتی بر ویژگی-های فیزیکی و مکانیکی کاغذ حاصل از خمیر RMP پوست کنف و چوب کاج تهران در دو سطح درجه‌روانی 200 و 300 انجام گرفت. ابتدا ویژگی‌های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی اندازه-گیری شد. میانگین طول الیاف پوست کنف 15/3 میلی‌متر و قطر فیبر و قطر حفره‌سلولی و ضخامت دیواره سلولی به ترتیب 22/03، 10/9، 5/56 میکرومتر و میانگین طول الیاف چوب کاج 3/49 میلی‌متر و قطر فیبر و قطر حفره‌‌سلولی و ضخامت دیواره سلولی به ترتیب 41/75، 28/92و 42/6 میکرومتر ...

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر استفاده از خمیرکاغذ مرکب زدایی شده ی مخلوط کاغذهای باطله ی اداری (MOW) بر ویژگی های خمیر کاغذAPMP ساقه ی پنبه انجام گرفت. به این منظور خمیرکاغذهای APMP با استفاده از عوامل کیلیت ساز سیلیکات سدیم و DTPA (نمونه شاهد) و بدون استفاده از این ترکیبات ازساقه پنبه بدون پوست به صورت دو مرحله ای با نسبت مایع خمیر‌سازی به ماده اولیه 1 : 6، زمان 20 دقیقه و درجه حرارت℃ 70 در مرحله اول، زمان 60 دقیقه و درجه حرارت℃ 75 در مرحله دوم تهیه شدند. همچنین خمیرحاصل از ...

در این پژوهش، تاثیر استفاده از خمیرهای کرافت رنگ بری نشده پوست کنف و چوب کاج جنگلی و نانو الیاف حاصل از آن ها بر ویژگی های مکانیکی و فیزیکی کاغذ دست ساز حاصل از خمیر کرافت قهوه ای پهن-برگان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین فیلم هواخشک و خلأخشک از نانو الیاف حاصل از خمیر کرافت پوست کنف نیز تهیه و ویژگی های کششی آن ها ارزیابی گردید. بر پایه نتایج به دست آمده، خمیر کاغذ پوست کنف با سهولت بیش تری نسبت به خمیر کاغذ چوب کاج جنگلی به نانو الیاف تبدیل گردید؛ به-طوری که سوسپانسیون خمیر کا ...

در این تحقیق تاثیر استفاده از الیاف مصنوعی، در مقایسه با خمیر الیاف بلند وارداتی رنگبری نشده، در ترکیب خمیرکاغذ OCC (کارتن‌های کنگره‌ای کهنه) بر روی خواص فیزیکی و مقاومتی کاغذ مورد ارزیابی قرار گرفت. درصد اختلاط الیاف مصنوعی(الیاف اکریلیک اسپانیا، الیاف اکریلیک اصفهان، الیاف ویسکوز رایون و الیاف پلی‌استر) و یا خمیر الیاف بلند رنگبری نشده با خمیر OCC 3% ،7% و10% بوده است. نمونه های خمیر OCC، خمیر الیاف بلند وارداتی، الیاف اکریلیک اسپانیا، الیاف اکریلیک اصفهان، الیاف ویسکوز ...

این تحقیق به منظور بررسی اثر پیش تیمار قلیایی و آب جوش بر ویژگی‌های خمیر کاغذNSSC کاه گندم انجام گرفت. کاه گندم مورد استفاده از مزارع گندم علی‌آباد واقع در 40 کیلومتری گرگان تهیه شد. وابری الیاف با استفاده از روش فرانکلین، ویژگی‌های کاغذ دست‌ساز و ترکیبات شیمیایی بر اساس استانداردهای آیین‌نامه TAPPI اندازه‌گیری شد. میانگین طول، قطر، قطر حفره و ضخامت دیواره سلولی الیاف کاه گندم گونه زاگرس به ترتیب 1465 و 4/64 و 2/42 و 1/17 میکرون تعیین گردید. مقدار سلولز، لیگنین، مواد استخراج ...

این تحقیق با هدف بهبود مقاومت‌های تر و خشک کاغذهای حاصل از خمیر کاغذ OCC توسط PAE و گلایوکسال به همراه PVA و بررسی قابلیت بازیافت مجدد آن انجام شد. پالایش خمیرکاغذ OCC توسط کوبنده (Valley beater) تا درجه روانی (ml, CSF) 300 انجام شد. کاغذ با استفاده از PAE در 5 سطح (2، 4، 6، 8 و 10 درصد) و گلایوکسال به‌ همراه PVA در 5 سطح (2، 2/25، 2/5، 2/75 و 3 درصد) تیمار شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تمامی تیمارهای مربوط به PAE به‌طور معنی‌داری باعث بهبود ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ OCC ...

این تحقیق با هدف ساخت خمیرکاغذ با دو فرآیند سودا و سودا-آنتراکینون با ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی مناسب از ساقه توتون ویرجینیا و مقایسه ویژگی‌های کاغذسازی آنها انجام گرفته است. میانگین طول الیاف ساقه توتون ویرجینیا برابر با 1/021 میلی‌متر و میانگین قطر، قطر‌حفره‌سلولی و ضخامت دیواره سلولی الیاف به‌ترتیب برابر با 31/62، 24/57 و 3/52 میکرومتر اندازه‌گیری شد. میانگین مقادیر سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در استن و خاکستر به‌ترتیب برابر با 45/9، 20/47، 2/15 و 3/4 درصد به‌دست ...