عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 632

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش مقایسه عوامل موثّر بر خلاقیّت در دانش آموزان خلّاق و عادّی مدارس راهنمایی عشایری فارس می‌باشد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع علّی- مقایسه ای بوده است. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان مدارس راهنمایی عشایری فارس در سال تحصیلی 91- 90 بوده اند که جمعاً 2808 نفر با شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای از بین مدارس راهنمایی عشایری قرعه کشی گردید و دو مدرسه(یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه) در شیراز انتخاب شد، به تصادف 340 نفر از میان جامعه آماری بر گزید ...

هدف از این مطالعه بررسی نقش سبک‌های فرزندپروری در خودکارآمدی خلّاق و خلّاقیت هیجانی دانش‌آموزان بود. بدین منظور 394 نفر از دانش‌آموزان دوم دبیرستان (شامل 197 دختر و 197 پسر) از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز به شیوه‌ی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه تجدیدنظر شده سبک‌های فرزندپروری (براون و همکاران، 1993)، پرسشنامه خودکارآمدی خلّاق (کارووسکی، 2010) و پرسشنامه خلّاقیت هیجانی (آوریل، 1999) استفاده گردید. به منظور بررسی پایایی و روایی پر ...

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر روش تدریس تفکر استقرایی با روش تدریس کاوشگری در علوم تجربی بر خلاقیت دانش آموزان بود. جامعه‌ی پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کرج بود، بدین منظور از جامعه‌ی یاد شده 60 نفر از دانش آموزان، در 2 کلاس درس، به عنوان گروه های‌ آزمایشی یک و دو انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه های آزمایشی یک و دو بود. ابزار مورد استفاده محقق در این پژوهش فرم A آزمون تفکر خلاق تورنس بود. پس از یک و نی ...

امروزه پرورش خلّاقیّت و آموزش خلّاقیّت محور به یک شعار در جوامع آموزشی تبدیل شده. بنابراین در طراحی برنامههای درسی اینکه خلّاقیّت چگونه تعریف میشود، از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. همچنین از نقش اساتید و اینکه آنها چگونه خلّاقیّت را تعریف میکنند، نمی توان چشم پوشید. در همین راستا یک پرسشنامه برای اینکه خلّاقیّت چگونه از طریق برنامه درسی پرورش مییابد و انیکه تعریف اساتید دانشگاه در دو رشته زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی چیست براساس پیشینه تاریخی و مصاحبهها ...

اين پژوهش با هدف بررسي شناخت تأثیر روش تدريس بديعه‌پردازي بر پرورش خلّاقیّت دانش‌آموزان کلاس پنجم منطقه‌ي اورامان از توابع شهرستان سروآباد انجام شده است. روش پژوهش، نيمه آزمايشي، با استفاده از طرح پيش‌آزمون- پس آزمون با گروه کنترل مي باشد. فرضیه ی اصلی پژوهش این است که بین میزان خلّاقیّت دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی که با روش بدیعه پردازی و دانش آموزانی که با روش سنّتی آموزش دیده اند، تفاوت وجود دارد. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلّیّه ی دانش آموزان پايه‌ی پنجم ابتدايي در 14 کل ...

پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه مهارت‌های ارتباطی و خلّاقیّت اساتید با میزان بهره‌گیری آن‌ها از روش‌های تدریس فعّال در بین اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید به تعداد 191 نفر و دانشجویان به تعداد 5933 بود. نمونه آماری براساس فرمول کوکران 128 نفر از بین اساتید و 361 نفر از بین دانشجویان انتخاب گردید. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ محقق‌ساخته میزان بهره‌گیری اساتید از روش‌های تدریس فعّال، پر ...

در این پژوهش به بررسی مقایسه اثربخشی روش تدریس همیاری با روش تدریس کاوشگری بر خلاقیت دانش آموزان دختر در درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی شهرستان کبودرآهنگ در سال تحصیلی 91-1390پرداخته شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایشی 1 و 2 بود. جامعه آماری، کلیه دانش‌آموزان شهرستان کبودرآهنگ را شامل بود که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، به این طریق که ابتدا شهرستان به دو بخش(شیرین سوء و مرکزی) تقسیم شد و سپس یک بخش به طور تصادفی(مرکزی) ...

در این بررسی تأثیر روش آموزش حل مسئله و درس افزار آموزشی بر رشدخلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدنظر قرار گرفته است. به منظور بررسی تأثیر این روش آموزشی بر رشد خلاقیت و پیشرفت تحصیلی، در یک طرح آزمایشی نمونه ای متشکل از95 نفر دانش‌آموز پسر که در چهار کلاس مجزا مشغول تحصیل بودند بصورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. دانش‌آموزان انتخاب شده به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایشی و گواه قرار گرفتند، سپس متغیرهای مستقل یعنی آموزش مسئله محور و استفاده از درس افزار در فرایند تدریس؛ ...

این پژوهش به منظور آزمایش تأثیر نمایش خلّاق بر یادگیری زبان انگلیسی انجام گرفت. روش پژوهش، آزمایشی و طرح پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی پژوهش، همه‌ی زبان‌آموزان دختر 10-8 سال که در سطح مقدماتی ثبت نام کرده‌ بودند، را شامل می‌شد و از این میان، 20 نفر به طور تصادفی ساده انتخاب شده و با استفاده از جایگزینی تصادفی، در دو گروه 10 نفره‌ی آزمایش و کنترل قرار داده شدند. آموزش حروف انگلیسی با استفاده از روش نمایش خلّاق، در طول 10 جلسه‌ی 1/5 ساعته و طی دو بار در هفته، به گروه آزم ...