عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان مشکلات خواب نوپایان، با هر یک از سه عامل خلق و خوی کودک، شیوه های خواباندن کودک، و ادراک مادر در مورد خوابیدن کودک؛ بررسی میانجی بودن متغیر شیوه‌های خواباندن کودک میان ادراک مادر در مورد خوابیدن کودک و مشکلات خواب کودک و همچنین میان خلق و خوی کودک و مشکلات خواب وی؛ و پاسخ به این سوال که کدامیک از متغیرهای مذکور، پیش بینی کننده بهتر مشکلات خواب نوپایان می باشد انجام گرفت. در پژوهش حاضر، 180 مادر دارای کودک نوپای 26-11 ماهه شرکت نمودند. پرسشن ...

خواب یکی از مهم‌ترین چرخه‌های شبانه‌روزی و یک الگوی پیچیده زیست‌شناختی است که برای تجدید قوایبدنی و ذهنی افراد عادی و ورزشکاران لازم و ضروری است. شرایط زیادی همچون تغییر در منطقه‌‌زمانی، اضطراب، انگیختگی زودرس و سفر ورزشکاران می‌تواند منجر به اختلال خواب قبل از یک رویداد ورزشی شود. محرومیت از خواب بر اجزای شناختی فرد اثرگذار است و از آن‌جایی‌که توجه از ملزومات عملکرد عالی است و در بعضی ورزش-ها، حتی یک لحظه انحراف توجه، به تغییر نتیجه‌ مسابقه منجر می‌شود نشان از اهمیت این مسأل ...
نمایه ها:
توجه | 

تاثیر محرومیت حسی و موسیقی بر میزان درک فشار وخلق وخو مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بیست وچهار دانشجوی مرد تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران به مدت 12 دقیقه روی دوچرخه ارگومتر با شدت کار سبک ، متوسط وسنگین رکاب زدند. در پایان هر مرحله میزان درک فشار ، خلق وخو وضربان قلب انان اندازه گیری شد. هر آزمودنی به ترتیب در یک حالت کنترل ، محرومیت حسی و شنیدن موسیقی شرکت کرد. تفاوتهای معنی داری در میزان درک فشار و ضربان قلب بین حالتها ( کنترل ، محرومیت حسی، موسیقی ) در شدتهای مختلف ک ...
نمایه ها:
حس | 
تمرین | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
  
چکیده ندارد.
نمایه ها:
دارو | 
نگرش | 
دانش | 

هدف اصلی از این تحقیق اثبات وجود رابطه بین خلاقیت و اختلالات روانی از نوع خلقی و پس از آن تعیین نوع اختلال خلقی غالب و نیز تعیین عوامل موثر بر ان است. متغیرها در دو گروه متغیرهای وابسته، یعنی نمره‌ی آزمون افسردگی Beck و نمره‌ی آزمون اختلال خلقی دو قطبی، متغیرهای مستقل، شامل سن، میزان تحصیلات وضعیت تأهل و میزان درآمد ماهانه در نظر گرفته شده‌اند. جامعه‌ی مورد بررسی، نویسنده‌گان شعر و داستان و نمایش نامه‌ای ساکن تهران می‌باشند که در 5 سال گذشته، حداقل یک اثر مکتوب منتشر از خود ب ...