عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه دانش یک منبع ارزشمند و استراتژیک برای سازمان ها محسوب می شود جوامع فراصنعتی عمده ترین اتکای خود را بر دسترسی به دانش بیشتر و بروزتر استوار ساخته اند؛ تولید مستمر دانش با ارزش، سازماندهی و اشاعه آن در سراسر سازمان و بکارگیری آن در خدمات و در واقع مدیریت سرمایه های دانشی می تواند به سازمان منافع کیفی و کمی بی شماری ببخشد دراین مکتوب با مروری بر نتایج بررسی وضعیت اولیه مدیریت دانش که براساس مدل مدیریت دانش جاشاپارا در شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال 1387 صورت گرفته بود ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش با نوآوری کارکنان دانشگاه پیام نور واحد کوهدشت در سال تحصیلی 92-91 بود. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان اداری، اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو دانشگاه پیام نور شهرستان کوهدشت به تعداد207 نفر بودند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای جدول مورگان 135 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است ...

سوال اصلی این مطالعه اینست که: آیا پیاده سازی مدیریت دانش رابطه معناداری با کارآیی کارکنان شعب بانک ملی دارد؟ برای استخراج مدل مفهومی، نظریه‌ها ومدلهای مرتبط با موضوعات وتحقیقات پیشین به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که که بین مولفه‌های مدیریت دانش با کارآیی کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد، یعنی با افزایش سطح مدیریت دانش، کارآیی کارکنان نیز افزایش می‌یابد. ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی شرکت بیمه آسیا بوده است که بدین منظور 286 نفر از کارکنان شرکت بیمه آسیا در شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه تحقیق پاسخ گفتند. روایی محتوایی این پرسشنامه به تأیید متخصصین این حوزه رسیده و پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در پایان به منظور تحلیل داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی دو ...

در این راستا عواملی که می توانند در خلق دانش موثر باشند بصورت تجربی شناسایی شده اند اما اینکه این عوامل چگونه باعث خلق دانش می شوند و چگونه بر هم اثر می گذارند نامشخص می باشد . برای رسیدن به این هدف ابتدا به مصاحبه با نخبگان سازمان پرداختیم و در ادامه با استفاده از نتایج بدست آمده و متدولوژی پویایی های سیستم مدلی از فرآیند خلق دانش را ارائه داده ایم . سپس مدل را به کمک نرم افزار ون سیم اجرا و نتایجی را ارائه داده ایم . در انتهادو سناریوی تحت عنوان رویکرد اجتماعی محور و رویکرد ...

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوین است که نقش بسیار مهمتری را نسبت به سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها ایفا می کند. امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان مفهوم سرمایه اجتماعی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوند ها و ارتباطات اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزشی اشاره دارد، و با خلق هنجار ها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست داده و پیمودن راه ها ...

تولید دانش به عنوان اولین گام در فرایند مدیریت دانش، نقشی اساسی در این فرایند ایفا می کند . دانش در منابع گوناگون وجود دارد که مهمترین آنها اعضای سازمان است. تولید دانش نیازمند مدیرت در دو حوزه جمعیت شناختی و تنوع شناختی می باشد. این مقاله با مرور منابع و مطالعات دو حوزه مدیریت دانش و مدیریت تنوع و ذکر تئوری های مرتبط ، بررسی می کند که مدیریت تنوع از طریق ایجاد بحث و جلوگیری از عدم انسجام ، تفکر واگرا را بوجود می آورد. با ایجاد تعامل، جستجوگری را به ارمغان می آورد و با استفاد ...

هدف اصلی از این تحقیق، بررسی رابطه بین مدیریت دانش و رضایت شغلی کارکنان بانک ملت استان تهران( شعب منطقه سه) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد.در این تحقیق برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد که شامل 30 سوال بوده است. روایی پرسشنامه ها بوسیله تحلیل عاملی و کسب نظر اساتید مرتبط انجام شده و پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ که 2/89% محاسبه گردیده، مورد سنجش قرار گرفته اس ...

سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش دو سرمایه ناملموس اما ارزشمند برای سازمان‌ها و شرکت ها محسوب می‌شوند که از طریق تقویت و گسترش این سرمایه ها می‌توان اثر بخشی و کارایی سازمان را بهبود بخشید این پژوهش به تحلیل تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلق دانش در شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان پرداخته است و در واقع پژوهش حاضر به دنبال تحلیل این موضوعصورت پذیرفته است که از طریق بهبود سرمایه اجتماعی سازمانی ظرفیت خلق دانش در سازمان افزایش می‌یابد و نهایت می-توان عملکرد شرکت را ...