عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای مدیریت دانش وفرآیندتولید دانش میان اعضای هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان (هایتک) است. روش انجام پژوهش توصیفی- پیمایشی است و جامعه موردمطالعه اعضای هیات علمی این دانشگاه هستند که همه‌ی 97 عضو به‌عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند و به‌نوعی سرشماری است؛ که به دلیل عدم دسترسی به همه‌ی اعضا 65 پرسشنامه از بین آن‌ها جمع‌آوری شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های محقق ساخته راهبردهای مدیریت دانش با 2 ...

امروزه مدیریت دانش بعنوان یک فاکتور بسیار مهم، برای عملکرد سازمان و نیز موفقیت پروژه ها، مطرح می باشد. مدیریت دانش امر جدیدی نیست، تمدن های بشری از نسلی به نسل دیگر اقدام به نگهداری و انتقال دانش، برای درک گذشته و پیش بینی آینده، می نمودند. در محیط های تجاری پیچیده و پویای امروزی تشنگی برای دانش، روز به روز دامنه و عمق گسترده تری می یابد . دانشی که به شدت در حال تغییر و در حال انتشار است . فناوری اطلاعات و اینترنت نیز چالش های جدیدی را در خلق، نگهداری و مدیریت دانش به وجود آو ...

سازمان‎ها همواره در پی کسب دانش و استفاده از آن بوده‏اند. آنها به هنگام استخدام نیز، غالباً برای تجربه بیشتر از هوش ارزش قائل می‎شوند، زیرا از ارزش دانشی که به مرور زمان کسب شده و خود را به اثبات رسانده باشد به خوبی آگاهند. مدیران بیشتر به دنبال افرادی باتجربه هستند تا به جای جستجو برای یافتن اطلاعات در پایگاه‎های اطلاعاتی، دانش خود را مرتباً در معرض تصمیم‎گیری قرار دهند. امروزه دارایی های ذهنی و دانش افراد همپایه سایر دارایی های فیزیکی و مالی سازمان مهم هستند و سازمان هایی ک ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش با نوآوری کارکنان دانشگاه پیام نور واحد کوهدشت در سال تحصیلی 92-91 بود. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان اداری، اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو دانشگاه پیام نور شهرستان کوهدشت به تعداد207 نفر بودند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای جدول مورگان 135 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه و تعیین میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه های مرکزی، دانشکده ای، و بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و تبریز بر اساس مدل هیسیگ است. مدل هیسیگ دارای چهار فرایند خلق، ذخیره، نشر، و بکارگیری دانش بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعه پژوهش تمام کارکنان شاغل در کتابخانه های دانشگاه های مذکور (138 نفر) در سال 1389 می باشد. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری عمومی کوکران استفاده گردید، که تعداد 92 نفر به عنوان نمو ...

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فعالیت‌های نرم مدیریت دانش (تسهیم و خلق دانش) در شرکت ایران خودرو دیزل انجام شده است . پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی – پیمایشی می‌باشد . جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه مدیران ، روسای ادارات کل ، روسای ادارات و کارشناسان شرکت می‌باشند و نمونه‌گیری با استفاده از فرمول کوکران با خطای 5 درصد از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند . ابزارهای مورد استفاده در پژوهش ، مطالعه کتابخانه‌ای و دو پرسشنامه (که پژوهشگر از ...

توانمندی و بقای سازمان های عصر حاضر به دانش وابسته است که زاییده اندیشه منابع انسانی است. مدیریت دانش یکی از مهمترین وظایف سازمان هایی است که تلاش می کنند به سازمان یاد گیرنده تبدیل شوند. ضمن اینکه دراغلب پژوهشها در زمینه مدیریت دانش مقوله ارزیابی مدیریت دانش نادیده گرفته شده است، حال آنکه این مقوله در مدیریت دانش نقش موثری دارد. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی اثربخشی فرآیندهای مدیریت دانش در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش شکل گرفته است. نمونه آماری پژوهش حاضر را ۹۲ نفر از کارکنان ش ...
نمایه ها:

سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش دو سرمایه ناملموس اما ارزشمند برای سازمان‌ها و شرکت ها محسوب می‌شوند که از طریق تقویت و گسترش این سرمایه ها می‌توان اثر بخشی و کارایی سازمان را بهبود بخشید این پژوهش به تحلیل تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلق دانش در شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان پرداخته است و در واقع پژوهش حاضر به دنبال تحلیل این موضوعصورت پذیرفته است که از طریق بهبود سرمایه اجتماعی سازمانی ظرفیت خلق دانش در سازمان افزایش می‌یابد و نهایت می-توان عملکرد شرکت را ...

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر خلق دانش در دانشکده‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران، پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از روش‌ توصیفی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، دانشکده های افسری آجا است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه عوامل سازمانی خیراندیش(۱۳۹۳) و پرسشنامه خلق دانش نوناکا و تاکوچی(۱۹۹۵) بهره برداری شده است. برای ارزیابی و اطمینان از صحت پرسشنامه، روایی و پایایی آن، تعداد ۳۰ پرسشنامه بصورت آزمایشی توزیع گردید که میز ...