عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق ، رابطه میان عوامل محیط کاری ، متغیرهای جمعیت شناختی و فرایند خلق دانش سازمانی را بررسی می کند . سؤالات تحقیق عبارتند از : عوامل محیط کاری و متغیرهای جمعیت شناختی که خلق دانش سازمانی را افزایش می دهند یا باز می دارند کدامند؟ و این عوامل چگونه به فرایندهای خلق دانش سازمانی مربوط می شوند ؟ این تحقیق در دانشگاه کاشان و بین اعضاء هیأت علمی این دانشگاه صورت گرفت و جمعاً 120 پرسشنامه از بین آنها جمع آوری شد . هشت عامل محیط کاری ( تشویق سازمانی خلاقیت ، تشویق سرپرستی خلا ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی در شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان و مدیران شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی میباشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 274 نفر تعیین گردید. برای جمع آوری دادههای لازم از پرسشنامه طراحی شده توسط فیلیس و همکاران استفاده شدهاست. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. نتایج بررسیها نشان میدهد که بین ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه و تعیین میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه های مرکزی، دانشکده ای، و بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و تبریز بر اساس مدل هیسیگ است. مدل هیسیگ دارای چهار فرایند خلق، ذخیره، نشر، و بکارگیری دانش بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعه پژوهش تمام کارکنان شاغل در کتابخانه های دانشگاه های مذکور (138 نفر) در سال 1389 می باشد. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری عمومی کوکران استفاده گردید، که تعداد 92 نفر به عنوان نمو ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت دانش با نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه معلم به روش توصیفی - تحلیل صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق 400 نفر از کارکنان شرکت سهامی بیمه معلم بود که تعداد 117 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس فرمول سرایی و همکاران 1372 انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده دراین پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش و پرسشنامه محقق ساخته نوآوری سازمانی میب اشد که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرنباخ به ترتیب 0/75 و 0/87 بدست آمد جهت تح ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش بر خلاقیت و ابتکار می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس بوده که در سال 1393 مشغول به کار می‌باشند که شامل 210 نفر بود. با استفاده از جدول مورگان تعداد حجم نمونه 132 برآورد گردیده که با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از 3 پرسشنامه؛ مدیریت دانش جوزف حداد (2006)، پرسشنامه خلاقیت رندسیپ (1979) و پرسشنامه ابتکار جیمنز – جیمنز (2008) استفاده شد ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در کارکنان کارخانه فرآوری طلای موته م یباشد، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است که به صورت میدانی انجام می شود.جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان کارخانه به تعداد 140 میباشد که براساس جدول مورگان حجم نمونه 100 نفر انتخاب شد، ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامهی استاندارد مدیریت دانش ( گلد و همکاران ، 2001 ) شامل سه بعد ( خلق دانش، انتقال دانش، بکارگیری دانش ) و پرسشنامه نوآوری سازمانی رندسیپ می باشد که ر ...

با توجه به اهمیت موضوع مدیریت دانش در محیط کسب و کار امروزی و نقش آن در انتقال دانش موجود بین کارکنان و افزایش دانش کلی مجموعه، این مطالعه انجام گرفته است. تحقیق نشان داد که بیشتر فعالیت های ارزشمندی که در غالب مدیریت دانش انجام میگیرد، بر خلق شبکه های دانش که به مفهوم سنتی، تیم های کاری هستند تاثیر مستقیم می گذارد. از سوی دیگر تحقیقات نوین در علم مدیریت نشان می دهد که شبکه های ایجاد کننده فرصت های شغلی و شبکه های انتقال دانش تیمی مستقیما در خلق دانش در سازمان ها موثر می باشن ...

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری بر فرآیند خلق دانش مشتری (شامل اجتماعی‌سازی، بیرونی‌سازی، ترکیب و درونی‌سازی) در جهت تولید محصول (خدمت) نوآورانه در شرکت بیمه پارسیان در استان تهران می‌پردازد. سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری به سه دسته: عملیاتی، تحلیلی و مشارکتی تقسیم می‌شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارتباط با مشتری برای ایجاد پایگاه دانشی از مشتریان، محصول بازار، رقبا و غیره است تا خدمت و محصولی تولید شود که با نیازها و خواسته‌های مشتری تطبیق ب ...

مقدمه: با تغییرات سریع و مداوم فناوری اطلاعات و اینترنت، مدلهای سنتی کسب و کار مجبورند برای بقاء با محیط کسب وکار سازگاری یابند. جهانی گرایی و رقابت منجر شد تا دانش به عنوان ارزشمندترین منبع استراتژیک شناخته شود و توانایی سازمان به منظور کاربرد دانش برای استفاده از فرصت های بازار و حل مسئله مهمترین توانایی آن گردد. از آن جهت که دانش نقش استراتژی مهمی را بدست آورده است بسیاری از شرکت ها به علت مزیت رقابتی دانش و اهرم قدرت و نفوذ آن، مدیریت دانش را بطور موثر به کار می گیرند. ای ...
نمایه ها: