عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 946

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به اندازه گیری فرایندهای مدیریت دانش از دیدگاه نوناکا(شامل چهار فرایند خلق دانش که عبارتند از درونی سازی، برونی سازی، اجتماعی سازی و ترکیب) و اثربخشی مدیریت دانش پرداخته شده و در نهایت ارتباط بین فرایندهای خلق دانش و اثربخشی مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در ادارات مخابرات رفسنجان انجام شده است ...

امروزه دانش یک منبع ارزشمند و استراتژیک برای سازمان ها محسوب می شود جوامع فراصنعتی عمده ترین اتکای خود را بر دسترسی به دانش بیشتر و بروزتر استوار ساخته اند؛ تولید مستمر دانش با ارزش، سازماندهی و اشاعه آن در سراسر سازمان و بکارگیری آن در خدمات و در واقع مدیریت سرمایه های دانشی می تواند به سازمان منافع کیفی و کمی بی شماری ببخشد دراین مکتوب با مروری بر نتایج بررسی وضعیت اولیه مدیریت دانش که براساس مدل مدیریت دانش جاشاپارا در شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال 1387 صورت گرفته بود ...

در سال‌های اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی تبدیل شده است . جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمان ها با قدرت دانش می توانند برتری های بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند و دانشمندان در تحقیقات خود یافته اند که مدیریت دانش برخلاف مدیریت های دیگر زودگذر نیست بلکه اثرات ماندگاری دارد. شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده و به سرعت در حال تغییر است. به گونه ای که سرعت تغییر در بیشتر سازمان ها به مراتب بیشتر از سرعت توان پاسخگویی و تطبیق آن ها ...

این پژوهش به بررسی رابطه ی کارآفرینی با مدیریت دانش روی 209 نفرنمونه دردسترس ازمدیران مرکز ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مستقر در تهران اجرا گردید . ابزار پژوهش شامل : پرسشنامه های 75 سوالی کارآفرینی و12سوالی مدیریت دانش درطیف چهاردرجه ای کاملاً نادرست، نسبتاً نادرست ،نسبتاً درست ، کاملاً درست ، به ترتیب متناظربا اعداد1،2،3،4نتایج حاصل نشان داد ، آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کارآفرینی به مقدار 9132/0= ? وبرای مدیریت دانش به مقدار 9211/0= ? برآورد گردید. پرسش های پژوهش ( هر یک ...

چکیده پژوهش آمیخته حاضر با هدف بررسی نقش مدیران در رفتارهای تسهیم دانش تدریس معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شده است. مهمترین ابعاد و نشانگرهای رفتاری اثرگذار مدیران بر رفتارهای تسهیم دانش تدریس معلمان ابتدا با روش کیفی شناسایی شده اند. در این بخش اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با 17 مشارکت کننده که به روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند، گردآوری و با استفاده از تحلیل محتوا، تحلیل شد. با استفاده از ابعاد و نشانگرهای شناسایی شده در بخش کیفی، پرسشنامه رفتارهای مدیران با عنوا ...

امروزه دانش مشتری برای سازمانهایی که می خواهند بطورموثر و کارایی محصولات و خدمات به مشتریان خود ارائه دهندو به دنبال مزیت رقابتی پایداری در عرصه بازارهای کسب وکاری هستند نقش کلیدی را ایفا می کند. مدیریت دانش مشتری به خلق ارزشهای اقتصادی برای شرکتها کمک شایانی می کند ولی متاسفانه هنوز در بسیاری از سازمانها ناشناخته مانده است. اگرچه دربرخی مقالات به تعدادی از عوامل کلیدی درحوزه مدیریت دانش مشتری پرداخته شده است اما طبقه بندی جامعی دراین زمینه وجود ندارد. هدف غایی این پژوهش تعیی ...

رويكردي آگاهانه، سيستماتيك، جامع و اقتضايي به مديريت دانش، لازمه بهره‌گيري از دارايي‌هاي دانشي به عنوان مهم‌ترين سرمايه‌هاي سازماني در عصر حاضر است. بر اين اساس، طراحي و پياده‌سازي نظام جامع مديريت دانش با توجه به نيازهاي خاص هر سازمان، بايستي با توجه به شرايط و اقتضائات خاص آن سازمان صورت بگيرد. اولين قدم براي طراحي و پياده‌سازي نظام جامع مديريت دانش در يك سازمان شناخت سازمان و بررسي وضع موجود سازمان، در اين حوزه مي‌باشد. به‌عبارت ديگر، عارضه‌يابي سازمان در هر حوزه، اولين قد ...

تا مدت ها قبل عقیده بر این بوده است که شرط موفقیت در زندگی و محیط کار و تحصیل فقط داشتن توانایی های فنی و تحلیلی می باشد؛ اما در حال حاضر نظریه پردازان مدیریت منابع انسانی و مهارت های اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که یک عنصر ضروری دیگر تحت عنوان هوش هیجانی برای موفقیت افراد لازم است(شعبانی و همکاران، 1390). از طرف دیگر با ورود به هزاره جدید مواد خام و زمین که در گذشته عوامل حیاتی برای تشکیل و رشد سازمان ها محسوب می شدند؛ اهمیت سابق خود را از دست داده اند. سازمان ها باید در ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای مدیریت دانش وفرآیندتولید دانش میان اعضای هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان (هایتک) است. روش انجام پژوهش توصیفی- پیمایشی است و جامعه موردمطالعه اعضای هیات علمی این دانشگاه هستند که همه‌ی 97 عضو به‌عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند و به‌نوعی سرشماری است؛ که به دلیل عدم دسترسی به همه‌ی اعضا 65 پرسشنامه از بین آن‌ها جمع‌آوری شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های محقق ساخته راهبردهای مدیریت دانش با 2 ...