عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی با تاب آوری در دانش آموزان دبیرستانی انجام پذیرفت. شرکت کنندگان پژوهش شامل 380 نفر (183 پسر و 197 دختر) از دانش آموزان دبیرستانهای شیراز بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت کنندگان، مقیاس تاب آوری کونر و دیویدسون (2003)، پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (b1999؛a1999) و مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شاته و همکاران (1998) را تکمیل نمودند، پایایی ابزار ...

هدف ازاین پژوهش بررسی خلاقیت هیجانی دانش آموزان با اختلال یادگیری و عادی مقطع ابتدایی است. روش پژوهش از نوع توصیفی بود و جامعه این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان پنجم ابتدایی که در سال تحصیلی90-1389 در شهر گرگان مشغول به تحصیل بودند.با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای 40 دانش آموز عادی از ده مدرسه انتخاب شدند و با روش نمونه گیری در دسترس 40 دانش آموز دارای اختلال یادگیری با استفاده از مقیاس درجه بندی رفتار مایکلباست در این ده مدرسه شناسایی شدند و سپس به منظور م ...

هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه‌ي ويژگي‌هاي شخصيتي با خلاقيت هيجاني و هوش هيجاني در دانشجويان كارشناسي دانشگاه يزد بود. در اين پژوهش از روش توصيفي- همبستگي استفاده شد. جامعه‌ي مورد نظر دانشجويان دانشگاه يزد در دوره كارشناسي بودند كه از بين آن‌ها 397 دانشجوي (205 پسر و 192 دختر) مشغول به تحصيل در نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92 به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده شامل فرم كوتاه پرسشنامه شخصيتي نئو (NEO-FFI)، پرسشنامه خلاقيت هيجاني آوريل و مقياس هو ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار انجام شده است. ابزار پژوهش آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ ، آزمون خلاقیت هیجانی آوریل بوده است که در یک نمونه 240 نفری از دانشجویان که شامل 60 دانشجوی ورزشکار و 180 دانشجوی غیر ورزشکار می باشد. دانشجویان غیر ورزشکار از دانشکده های علوم انسانی، کشاورزی و فنی مهندسی انتخاب شده اند اجرا شد، داده های حاصل از طریق ضرایب همبستگی پیرسون، آزمون کلمو گروف اسم ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فراشناخت و هویت با خلاقیت هیجانی در دانشجویان (دختر و پسر) کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی بود که 241 نفر از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان به صورت تصادفی انتخاب که 100 نفر پسر و 141 نفر دختر بودند و پرسشنامه فراشناخت کاترایت ‌هاتون ولز،پرسشنامه سبک هویت برزونسکی و سیاهه خلاقیت هیجانی آوریل برآنها اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون، ضریب ...

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین سبک‌های فرزند پروری با خلاقیت هیجانی و هیجانات تحصیلی (مثبت و منفی) انجام‌شده است، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر کاشمر می‌باشد. به‌منظور تعیین حجم نمونه تعداد 270 نفر دانش‌آموز دختر دوره مقطع راهنمایی با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه‌ی این پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای استفاده‌شده در این پژوهش عبارت‌اند از پرسشنامه‌ی سبک‌های فرزند پروری با مریند (1978)؛ خلاقیت هیجانی آوریل (19 ...

پژوهش حاضر به پیش‌بینی خلاقیت هیجانی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی بر اساس ابعاد کارکرد خانواده با متغیر واسطه‌ای سبک‌های مقابله‌ای پرداخته است. روش پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. همچنین حجم نمونه، برای دانش‌آموزان عادی 297 نفر و دانش آموزان تیزهوش 137 نفر در نظر گرفته ‌شده است. در این پژوهش‌ جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان مقطع متوسطه تیزهوشان و دولتی ناحیه 4 شهر اصفهان در سال تحصیلی 94-1393 بوده است. برای انتخاب دانش‌آموزان از روش نمونه‌‌گیری تصادف ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی، با میانجی‌گری انگیزه پیشرفت در دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان کوهدشت بود. به منظور نیل به هدف پژوهش ، 350 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان کوهدشت با دامنه سنی 16 تا 19 سال به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل ، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس را تکمیل نمودند. داده‌های حاصله با استفاده از همبستگی پ ...

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه خلاقیت هیجانی و شادکامی با انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه دوره اول بود. برای این منظور از جامعه آماری پژوهش که شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه دوره اول شهرستان چادگان بود، 280 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی از نوع طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (1999)، پرسشنامه شادکامی آکسفورد (1989) و پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی مک-اینرنی و سینکلایر (1992) پاسخ دادند. و داده‌های بدست آمده به کمک نرم افزار اس پی اس ...