عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی وخلاقیت سازمانی با تعهد سازمانی صورت گرفت. که با توجه به ماهیت اصلی آن، این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه ی پژوهش شامل 160 نفر از دبیران بخش بیضإ که با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس خلاقیت سازمانی تورنس، هوش هیجانی شات و همکاران و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر بود. که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ برای هوش هیجانی0/80، خلاقیت سازمانی0/78 و تعهد سازما ...

تمام سازمان‌های دولتی و خصوصی، برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز به خلاقیت و نوآوری سازمانی نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند پاسخگوی نیازها و خواسته‌های مشتریان خود باشند. به علت وجود تحولات اخیر صنعت بیمه در زمینه خصوصی‌سازی و آزادسازی این صنعت، نوآوری و خلاقیت در محصولات و خدمات عرضه شده توسط شرکت‌های بیمه و فرایندهای آن بیش از پیش اهمیت می‌یابد. هم‌چنین ضرورت‌های خاص مربوط به وضعیت صنعت بیمه در ایران مانند وجود بازار بالقوه بسیار بالا برای انواع رشته‌های بیمه‌ ...

دوران معاصردوران افزایش آگاهی های زیست محیطی و توجه برنقش محیط زیست سالم درارتقا کیفیت و کمیت زندگی حیات انسان است درسازمان ها عوامل بسیاری درتوفیق طرح ها و برنامه های مرتبط بامحیط زیست سالم موردنظر ایفای نقش می کند که نیروی انسانی یکی ازمهمترین آنها می باشد و باتوجه به تاثیر انسان برمحیط اطراف خود بطور کلی یکی ازمهمترین اقدامات برای رفع مشکلات زیست محیطی ارتقاء سطح دانش زیست محیطی درکارکنان یک سازمان می باشد و ازطرفی یکی ازراه های ارتقای این دانایی درسازمان آموزشهای زیست محی ...

چکیده بهبود عملکردکارکنان در سازمان‌ها، به ویژه آموزش و پرورش در جهت دست‌یابی به اهداف سازمان و حصول نتایج شایسته دارای اهمیت فراوان است. به نظر می‌رسد یکی از عوامل موثر بر بهبود عملکرد شغلی، میزان خلاقیت کارکنان در سازمان‌هاست. امنیت شغلی می‌تواند عاملی در جهت افزایش کارایی و بهره‌وری و سبب ایجاد زمینه هایی جهت بروز خلاقیت و نوآوری باشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش واسطه‌ای خلاقیت در رابطه با امنیت شغلی و خلاقیت معلمان دوره ابتدایی پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و از ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و خلاقیت سازمانی می باشد.در این تحقیق از بین ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع ده بعد که اکثرا در مقاله های 2011 برای مدیریت کیفیت جامع آورده شده اند بعنوان متغییرهای مستقل تحقیق انتخاب و تاثیر آنها را بر خلاقیت سازمانی بعنوان متغییر وابسته بررسی نموده ایم . این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی می باشد . پس از تعیین و تایید شاخص های مرتبط با متغییرهای مستقل و وابسته،پرسشنامه تهیه شده در نمونه آماری توزیع گردید و داده‌ ...

تاکنون عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش توسط محققین در سازمان‌ها و در شرایط متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پایان‌نامه سعی شده است از بین عوامل متعدد موفقیت مدیریت دانش، عواملی تعیین گردد که باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی شوند. با توجه به موضوع تحقیق، بررسی تاثیر تمامی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر روی خلاقیت و یادگیری سازمانی کاری بس دشوار و زمان‌بر می‌باشد که با مطالعه و بررسی تحقیقات مختلف، از بین تعداد زیادی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دا ...

پژوهش حاضر به منظور بررسي سبك مديريت حاكم بر كتابخانه هاي دانشگاه تهران از ديدگاه مديران و كاركنان و تبيين رابطه بين سبك رهبري مديران با خلاقيت آنان انجام گرفت. برای ارزيابی مولفه های مذکور از پژوهش پيمايشي استفاده شد. جامعه آماري شامل تمامي كاركنان و مديران كتابخانه هاي وابسته به دانشگاه تهران در شهر تهران بودكه 110 نفر كارمند و 18 نفر مدير از 23 كتابخانه را شامل مي شد. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گرديد. براي تعيين سبك رهبري مديران از پرسشنامه سبك رهبري لي ...

یکی از مشکلات سازمانی ما عدم خلاقیت و نواوری آنها می باشد که پژوهش حاضر ضمن توجه به این مسئله‘سعی کرده رابطه بین فرهنگ حاکم بر سازمانهای دولتی و خلاقیت و نوآوری را در سطح سازمانهای دولتی استان زنجان مورد بررسی قرار دهد.جهت دستیابی به این هدف فرضیات پژوهش به صورت زیر تعریف شده اند. فرضیه اهم: فرهنگ سازمانی بر روی خلاقیت سازمانی اثر دارد فرضیات فرعی: -در فرهنگ عقلایی خلاقیت سازمانی با لاتر است -در فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی خلاقیت سازمانی پا یین تر است. -در فرهنگ مشارکتی خلاقی ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی وآزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی،گروهی وسازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (منطقه آغاجاری) بود. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی شرکت بهره وری نفت و گاز آغاجاری به تعداد 2800 نفر بوده و حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مکنون 300 نفر برآورد گردید که این تعداد به شیوه طبقه ای ساده از بین جامعه آماری انتخاب شدند. ا ...