عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 877

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقاله حاضر ابتدا موضوع خلاقیت را از دیدگاه برنامه سوم توسعه در بخش آموزش عالی و تحقیقات بررسی می کند و در ادامه ضمن بهره گیری از نگرش سیستمی در خلاقیت به دیدگاههای مختلف در جهت خلاقیت می پردازد. هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین میزان خلاقیت و پیشرفت علمی اعضای جدید هیئت علمی دانشگاههای ایران است. ...

این مقاله به بررسی خلاقیت و نوآوری، و عوامل موثر بر توسعه موفق آنها می‌پردازد. فرآیند خلاقیت شامل پنج مرحله متوالی و مجزا، به شرح زیر، می‌باشد: نگاه اول، آمادگی، رشد غیرمحسوس ، کشف ، و بررسی و آزمایش . موفقیت هر فرآیند خلاقیت تا حد زیادی به شخصیت فرد بستگی دارد و نقش یک محیط محرک نیز بسیار مهم تلقی شده است . چندین روش برای تولید ایده وجود دارد ولی تکنیک "توفان مغزی" در میان آنها از همه شناخته‌شده‌تر است و کاربردی وسیع دارد. موثر بودن روش "طوفان مغزی" را به ارزش "واکنش زنجیره‌ ...
نمایه ها:

آموزش و افزایش خلاقیت از جمله غایت های همه جوامع و مراکز آموزشی آنهاست که به روش های گوناکون در پی آن هستند. یکی از جدیدترین، جامع ترین و کارآمدترین روش های ایجاد و افزایش خلاقیت در افراد مختلف از جمله در دانش آموزان، آموزش تریز است که ابتدا در مراکز صنعتی مورد استفاده بوده است و امروزه در حال ورود به مراکز آموزشی است. هدف این پژوهش اثر بخشی آموزش تریز بر میزان خلاقیت و مولفه های آن در دانش آموزان است. طرح این پژوهش از نوع پژوهش های آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنتر ...

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه خلاقیت جهت‌گیری هدف پیشرفت با سبک مدیریت کلاسی معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر انجام شد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی هست؛ که جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان ابتدایی مدارس شهرستان پیرانشهر که درسال تحصیلی 93-92 در مدارس این شهر مشغول به تدریس بودند، به تعداد 550 نفر می باشد که از این تعداد 347 مرد و 203 زن می‌باشد. حجم نمونه شامل 224 نفر 90 زن و 130 مرد است که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای موردمطالع ...

بررسی تاثیر روش تدریس حل مساله بر پرورش خلاقیت دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان اسلام آباد غرب، توضیح، تشریح و تبیین روش تدریس حل مساله و نقش آن در پرورش خلاقیت و نهایتا ارائه پیشنهادهای به معلمان مدیران مسئولان آموزشی بر پایه نتایج حاصل از این تحقیق انجام شد. در این پژوهش فرضیه های زیر مورد آزمون قرار گرفت: 1- بین نمره خلاقیت دانش آموزان پسری که از روش تدریس حل مساله استفاده کرده اند و آنهایی که استفاده نکرده اند تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. 2-بین نمره سیالی دانش ...

هدف از تحقیق مقایسه سبکهای دلــبستگی، خلاقیت و سخت‌رویی در دانش‌آموزان کم‌آموز و بیش‌آموز در پایه سوم مدارس متوسطه دخترانه شهر مراغه بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 60 نفر دانش‌آموزان کم‌آموز و 65 نفر دانش‌آموز بیش‌آموز دختر پایه‌های سوم دبیرستانهای شهر مراغه بود. روش تحقیق از نوع علی – مقایسه‌ای و برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه‌ی سبکهای دلبستگی گولینزورید، خلاقیت تورنس و سخت رویی کوباسا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مقایسه سبکهای دلبستگی ایمن، اجتنابی، ویژگی‌های ...

در نظام آموزش و پرورش، معلم ورزش اگر نقش و جایگاهی مهم‌تر و برجسته‌تر از سایر معلمان نداشته باشد، نقش کم اهمیت‌تر ندارد، بر این اساس تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سبک تفکر و خلاقیت معلمان ورزش استان کردستان صورت گرفت. متغیر ملاک در این پژوهش خلاقیت و متغیر پیش بین سبک تفکر بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق معلمان ورزش زن و مرد استان کردستان بودند که تعداد آنها در زمان تحقیق 897 نفر بود .طبق جدول مورگان 268 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه هنرستان های شهر کرمانشاه می پردازد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان هنرستان های شهرستان کرمانشاه بود که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 448 دانش آموز(215 دختر و 233 پسر) انتخاب شدند. در این مطالعه جهت بررسی متغیرهای پژوهش از پرسش نامه هوش هیجانی شرینگ (1995) و پرسش نامه خلاقیت عابدی(1372)، استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش آماری رگرسیون همزمان و آزمون z فیشر استفاد ...

هدف از این پژوهش مقایسه ی تفکر انتقادی و خلاقیت دانش آموزان دوزبانه ی ارمنی- فارسی زبان و تک زبانه یی فارسی زبان می باشد. ابزار استفاده شده در پژوهش آزمون سنجش خلاقیت عابدی و آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب بوده است. داده ها با استفاده از آزمون t برای دو گروه مستقل تحلیل شده اند و نتایج پژوهش نشان داد که بین دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه در میانگین نمرات خلاقیت و خرده مقیاس های آن و نمرات تفکر انتقادی و خرده مقیاس های آن تفاوت معناداری وجود نداشت. دانش آموزان دختر و پسر ن ...
نمایه ها: