عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 187

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی رابطه بین خلاقیت و رقابت جویی در دانشجویان رشته های علوم انسانی و فنی-مهندسی دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی 1388-89 و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ، طی 2 مرحله انتخاب تصادفی، نمونه ای 60 نفره از دانشجویان دانشگاه های شهر تهران انتخاب گردید. نمونه پژوهش متشکل از 2 گروه 30 نفره بود که در یک گروه دانشجویان رشته های فنی – مهندسی و در گروه دیگر دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی ار رشته های علوم انسانی قرار گرفتند. خلاقیت و رقابت جویی آزمودنی ها به ...

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی از دیدگاه الگوی آموزشی خلاقیت پلسک است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 3 جلد کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی در سال تحصیلی 90-1389 می‌باشد. حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گردید. در این تحقیق به منظور اعتبار یابی و روایی صوری از دیدگاه های صاحبنظران و متخصصان تعلیم و تربیت استفاده شده است و جهت پایایی با توجه به پایایی هولستی ، ضریب توافق بین کد گذار ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین خلاقیت کم و زیاد زبان آموزان مرد و زن ایرانی و حدس معنای کلمات ناآشنا از طریق ریشه شناسی بوده است. بدین منظور در این تحقیق ابتدا به صد و شصت و یک زبان آموز مرد و زن یک آزمون تعیین سطح و یک پرسشنامه خلاقیت داده شد و پس از بررسی نمرات آزمون تعیین سطح و پرسشنامه خلاقیت، نود و هشت نفر از جمعیت آماری با سطح متوسط زبان و خلاقیت کم و زیاد برای ادامه تحقیق انتخاب شدند. سپس به زبان آموزان منتخب یک آزمون لغات ارایه گردید تا ناآشنا بودن کلمات توسط زبان آ ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خلاقیت ، انگیزش تحصیلی و مهارتهای شناختی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است . جامعه آماری پژوهش دانش آموزان کلاس اول متوسطه آموزش و پرورش شهر زرقان بود که تعداد 220نفر (108نفر دختر ، 112نفر پسر) به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شده بودند.داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های خلاقیت عابدی ، انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (AMS) و پرسشنامه مهارتهای شناختی مورنو و دای وستا (CSI) جمع آوری شده بود و مورد تحلیل آ ...

چکیده : هدف پژوهش حاضربررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر خلاقیت و بهره وری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش فارس بوده است . روش تحقیق نیمه تجربی بوده است.جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش فارس که شامل 320 نفربودند. به منظورانتخاب نمونه از میان کارکنان آموزش وپرورش استان به طور تصادفی 50 نفر انتخاب شدند و در دوگروه 25 نفر سازماندهی گردیدند.سپس به روش تصادفی یک گروه به عنوان گروه آزمایش وگروه دیگر به عنوان گروه کنترل تعیین گردیدند.در هر دوگروه آزمونهای خ ...

هدف از مطالعه‌ی‌ حاضر بررسی رابطه تفویض اختیار، خلاقيت و عملکرد مديران آموزشي است. در اين تحقيق هدف اين است كه مشاهده شود آيا تفویض اختیار ميزان خلاقيت و عملکرد مديران آموزشي را پيش بيني مي كند و این‌که آیا برای تقویت خلاقیت و بالابردن عملکرد می‌توان از طریق تفویض اختیار مدیران عمل کرد. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران آموزشی سازمان آموزش و پرورش شهر زاهدان تشکیل می‌دهند که از بین آنها 80 مدیر با روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ...

امروزه اندیشمندان بسیاری بر روی موضوع خلاقیت مطالعه کرده اند و عواملی را در بروز خلاقیت و رسیدن آن به حداکثر میزان ممکن موثر می دانند. نگارگری ایران از شاهکارهای تصویرگری بشر در طول تاریخ بوده که نهایت خلاقیت در آن به کاررفته است. هدف از تدوین این پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بروز خلاقیت درنگارگری ایران و تعیین خاستگاههای آن با تکیه بر مکتب تبریز دوره ی صفوی است. امروزه خلاقیت امری اکتسابی و قابل آموزش دادن تلقی می شود و دانشمندان علم خلاقیت تکنیک هایی را برای آموزش خلاقیت ...

هر گویشور زبان از منظر زبانشناسی،‌خلاقیت ذاتی دارد. خلاقیت در کنار زایایی،‌ جا به جایی و قراردادی بودن، یکی از مشخصه های اصلی زبان محسوب می شود. خلاقیت زبانی، خود را به صورت نوشتاری و گفتاری عیان می سازد. در نتیجه، زبان آموزی به خصوص در تولید زبان به صورت گفتاری که یکی از جنبه های تهدید کننده آن است، نه تنها به خلاقیت، بلکه به ریسک پذیری نیز وابسته است. این رساله از طریق پرسشنامه های ریسک پذیری و خلاقیت، ‌به بررسی رابطه میان خلاقیت، ریسک پذیری، جنسیت و مهارت روایتگری شفاهی م ...

کودکان امروز آینده سازان فردای جامعه اند و توسعه کشوردرگرورشد و تربیت همه جانبه آنان می باشد توجه به کودکان و نیازهای آموزشی این آینده سازان میتواند درزندگی فردای آنها تاثیر بسزایی داشته باشد این فضاها به عنوان بستری برای آموختن مهارتها پایه مناسبی برای شکل گیری ساختاراجتماعی آینده خواهد بود هدف این مقاله تحلیل عناصرمعماری پایدار درطراحی مراکز آموزشی ویژه کودکان با تاکید برقابلیت های محیطی موثردرپرورش خلاقیت آنان است ازاین رو بابهره گیری ازروش توصیفی و تحلیلی دروهله نخست به ب ...