عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش سعی شده است ضمن معرفی یکی از تجهیزات صنایع نفت و گاز به بررسی عملکرد این تجهیز در شرایط عملیاتی پرداخته شود. پلاگ های کیسه ای پس از قرارگیری در خط لوله گاز طبیعی و متورم شدن تا فشار مورد نظر موجب انسداد خط لوله می گردد. از عوامل موثر در عملکرد صحیح نشت بندی این تجهیز، فشار متورم سازی پلاگ کیسه ای و فشار درون خط لوله می باشد. بر اساس استانداردهای مختلف و دستورالعمل های شرکت های سازنده این تجهیز برای نشت بندی مناسب، فشار خط لوله نباید از 20 تا 40 درصد فشار متورم سا ...

در پژوهش حاضر مدل سازی نشتی خط لوله گاز و عوامل موثر بر دبی نشتی و زمان تخلیه پس از وقوع حادثه به منظور برآورد میزان انرژی هدر رفته و تعمیر و اصلاح خط مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل کاربردی بودن پروژه و نیاز به مدت زمان اجرای کوتاه برنامه از مدل سازی شبه یک بعدی جهت بدست آوردن معادلات حاکم استفاده می شود. معادلات اویلر پس از اصلاح و اعمال نیروی اصطکاک در معادلات مومنتوم و انرژی و مدلسازی نشتی جزئی بصورت جمله چشمه در معادلات حاکم، توسط روش تفاضل محدود مک کورمک جهت انفصال ...

در این مقاله با استفاده از روش عددی به تحلیل جریان گذرای یک بعدی و قابل تراکم و مدلسازی نشتی جزئی خط لوله انتقال گاز پرداخته می شود . هدف از این مدلسازی بررسی جریان گذرا بعد ازوقوع نشتی، محاسبه مقدار دبی جرمی نشتی در حالت پایا و تخمین میزان انرژی ه در رفته می باشد . نتایج بر مبنای تکنیک صریح مک کورمک 1 برای حل معادلات حاکم هذلولوی می باشد و بصورت بدون بعد ارائه شده است. دو پارامتر مهم حاکم بر دبی نشتی ، فشار محیط نسبت به مخزن وقطر سوراخ نسبت به قطر لوله می باشد. نتایج نشان می ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در مقاله حاضر رفتار خطوط لوله مدفون گاز تحت اثر پدیده گسلش و امواج ارتعاشی زلزله بطور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، رفتار خطوط لوله مدفون تحت اثر حرکت نسبی زمین در محل گسلها به سه روش ، نیومارک -هال، کندی همکاران، ونگ -یه مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از نتایج این تحلیلها ضمن آنکه اثر عوامل مختلف بر رفتار خطوط لوله مدفون بررسی شده، نتایج و توصیه‌های لازم ارائه گردیده است . همچنین تحلیل رفتار خطوط لوله، مدفون تحت اثر امواج ارتعاشی زلزله بوسیله مدل تحلیل جرم ...

خطوط لوله یکی از بهترین و ایمن ترین روش‏ها برای انتقال مقادیر زیاد فرآورده‏های نفتی و گازی می‏باشد. مواد رسوبی، ذرات آلودگی و آب موجود در فرآورده‏های نفتی و گازی عمر خطوط لوله را به هنگام بهره‏برداری کاهش می‏دهند. بنابراین لازم است که خطوط لوله در مدت زمان‏های مشخص و برنامه‏ ریزی شده بصورت متناوب توسط عملیات پیگرانی تمیز کاری شوند. در این پایان‏نامه نحوه حرکت پیگ در خطوط لوله واقعی با در نظر گرفتن پستی و بلندی های طبیعی در مسیر خطوط لوله مورد تحلیل قرار گرفته است. جهت این منظ ...

ایران به علت موقعیت لرزه‌خیزی و قرارگیری بر روی کمربند زلزله در برابر زمین لرزه بسیار آسیب پذیر می‌باشد. از یک سو تعداد زیادی از سیستم‌ها‌ی شریان حیاتی قبل از تدوین معیارها‌ی طراحی برای مقاومت در برابر زمین لرزه ساخته شده‌اند، از سوی دیگر کیفیت ساخت و ساز در برخی از موارد در کشورمان در حد مطلوب نمی‌باشد، از این رو مباحث بررسی آسیب‌های لرزه‌ای وارد شده به لوله‌های مدفون در بحث آسیب پذیری و بهسازی لرزه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد؛ شکست لوله‌های گاز و نفت سبب بروز آتش س ...

مرحله اول : بررسی و مطالعه رفتار سازه لوله‌های گاز هنگام زلزله (تحت اثر امواج زلزله و در محل عبور لوله از گسل‌ها) و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی ایمن مرحله دوم : تهیه نرم‌افزار لازم جهت تحلیل و طراحی ایمن لوله‌های گاز در برابر زلزله شامل 1 - مدل‌سازی و تحلیل دینامیکی لوله‌های گاز با توجه به مشخصات لوله خصوصیات خاک پیرامون لوله و نیروهای ناشی از زلزله‌های طرح (تشکیل ماتریس منحنی ویرایی مدل با توجه به اندرکنش خاک و سازه و محاسبه تنش‌های ایجاد شده در دیواره لوله) 2 - محاسبه تنش‌ ...