عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تفکیک ماهیت مدیریت ، از ثمرات انقلاب صنعتی است که پس از ده ها سال فردگرایی را به اوج رسانید و در مدرنیسم، زندگی اقتصادی ـ اجتماعی بشر ، تعریف گردید. در دوره ی انتقال به فراصنعتی کشورهای پیشرفته با نقد و بررسی آن دو، به خصوصی سازی نهادها و سازمان ها به ویژه در عرضه ی خدمات، صنعت و کشاورزی پرداختند. از آنجا که بانک حلقه ی اتصال فعالیت های اقتصادی به شمار می رفته است، از دهه ی 1980 خصوصی سازی آن در کشوری مثل انگلیس رونق یافت. اکنون بسیاری از کشورهای جهان خصوصی سازی را تجربه ک ...

اختلالات ناشی از دخالت های دولت در اقتصاد و عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی در تحقق اهدافی چون رشد و توسعه اقتصادی موجب گردید تا در اواخر دهه ی 1970 میلادی اجرای سیاست خصوصی سازی به طور جدی در دستور کار دولت ها قرار گیرد. بنابراین در پژوهش حاضر، با استفاده از اطلاعات آماری 100 کشور درحال توسعه (به همراه ایران)، برای دوره ی 1996- 2006 و با بکارگیری از دو روش داده های مقطعی و تابلویی، اثر خصوصی سازی به همراه چند متغیر موثر بر رشد اقتصادی، مورد مطالعه قرار می گیرد. در این مطالعه، مقد ...

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر خصوصی‌سازی بر توسعه بازار سهام است. برای این منظور کشورهای گروه هشت طی دوره 1994-2005 مورد بررسی قرار گرفته‌اند بنابراین، از داده‌های تابلویی استفاده شده است. با توجه به اینکه توسعه بازار سهام توسط چهار نماینده توصیف شده است، بنابراین، چهار حالت مختلف قابل مطالعه است که در هر یک از این حالتها، یک نماینده به توصیف توسعه بازار سهام می‌پردازد. همچنین، برای مشاهده دقیقتر اثر خصوصی‌سازی بر توسعه بازار سهام، از متغیرهای کنترل استفاده شده است. به منظور ...
 
هدف این پژوهش بررسی امکان‌سنجی خصوصی‌سازی کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور می‌باشد. روش‌شناسی پژوهش کمّی و روش پژوهش در چارچوب نظری و ادبیات آن، روش مطالعه‌ی کتابخانه‌ای می‌باشد. از 43 کتابخانه‌ی عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران با استفاده از جدول اعداد تصادفی، 37 کتابخانه انتخاب و از 107 نفر از مدیران و کارکنان این کتابخانه‌ها، در مورد کاربران نیز با مراجعه به جدول اعداد تصادفی، تعداد 337 نفر مورد پرسش قرار گرفته‌‌اند.در مجموع مدیران و ...
 
جهانش جنبه های گوناگونی از زندگی انسان را تحت تاثیر خود قرارداد که بخش اقتصاد پیشتازترین و مهمترین آنهاست. جهانش اقتصاد وسیله ای است که کشورهای در حال توسعه می توانند از طریق آن نیازهای خود را برآورده کرده و در مسیر توسعه گام بردارند. این پدیده حاکی از کم شدن موانع بازرگانی بین الملل و افزایش خصوصی سازی و سرمایه گذاریهای بین المللی و لذا افزایش نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهانی است. از سوی دیگر زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشورهای توسعه یافته بخش قابل توجهی از جمعیت فعال ...