عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش خصوصیات کمی و کیفی 90 لاین اصلاح شده و 55 رقم زراعی و بومی گندم نان‏‎‎‏، در قالب طرح آگمنت به همراه 3 شاهد و به روش تجزیه و تحلیل های چند متغیره مورد ارزیابی قرار گرفتند. دوازده خصوصیت مورفولوژیک و زراعی شامل عملکرد و اجزاء آن و هشت صفت مرتبط با کیفیت نانوایی از جمله درصد پروتئین و حجم رسوب با ‏‎SDS‎‏ اندازه گیری و بررسی شدند. نتایج حاصل از تجزیه مولفه های اصلی حاکی از نقش 7 مولفه در توجیه 77 درصد از تنوع کل داده ها بود. مولفه دوم در ارتباط با صفات کیفی از جمله ح ...

این طرح به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی به منظور بررسی اثر گوگرد و روی بر خواص کمی و کیفی ذرت در چهار تکرار و مقادیر مختلف گوگرد و روی از منبع ساری کود و سولفات روی در ایستگاه تحقیقات اسماعیل آباد قزوین انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که گوگرد، روی عملکرد دانه و تعداد دانه در طول بلال موثر بوده و در روی فاکتورهای اندازه گیری شده دیگر همچون هکتولیتر، وزن هزاردانه، طول بلال و قطر بلال تأثیری نداشت. اثر روی نیز بر طول بلال، اندازه قطر بلال و عملکرد کاه در سطح 5% اختل ...

برداشت محصول در هفت نوبت انجام گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری (یک ساله) نشان داد که اثر آب و کود ازت و اثر متقابل آنها بر خصوصیات کمی و کیفی محصول معنی‌دار می‌باشد. افزایش آب مصرفی سبب افزایش محصول گردید. عملکرد محصول نیز با افزایش کود مصرفی افزایش یافت. در سطوح بالا (80 و 100 درصد ازت مورد نیاز گیاه) عملکرد محصول تفاوت معنی‌دار نداشت. حداکثر عملکرد از تیمار آبی صد در صد و تیمار کودی 80 درصد با متوسط عملکرد 104 تن در هکتار حاصل گردید. ...

به منظور انتخاب رقم یا ارقام مناسب با عملکرد بالا و کیفیت میوه مطلوب طی نه سال تحقیق (78-1369)، دوازده رقم شلیل داخلی و خارجی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت. در طول مدت اجرای طرح ارقام شلیل از نظر صفات رویشی، عملکرد و خصوصیات کیفی میوه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات ثبت شده در هر سال تجزیه واریانس ساده و در پایان آزمایش تجزیه واریانس مرکب شدند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر سال و رقم ب ...

امروزه طراحی مولکول های هوشمند و پیش بینی به کمک کامپیوتر سهم بزرگی در تحقیقات فعال کننده ها یا مهارکننده های پروتئینی دارد. مدل های مولکولی به عنوان یک تکنیک کلیدی درفرایند کشف دارو استفاده می شود. مدل های مولکولی یک نقطه شروع برای شبیه سازی های مولکولی در شرایط متفاوت و برای محاسبات ویژگی های مولکولی با استفاده از مکانیک مولکولی است. هدف روش های QSAR ساختن مدل های پیش بینی کننده کمی برای کشف مولکول های جدید است. در QSAR در باره ارتباط بین فعالیت و ساختار تئوری از پیش تعیی ...

خیار عمده ترین محصول کشت گلخانه ای بوده و تغذیه صحیح یکی از عوامل مهم در موفقیت محصولات گلخانه ای است. نیکل در هیدرولیز اوره بعنوان یکی از منابع نیتروژن گیاهان، آسمیلاسیون ازت و رشد گیاه تاثیر زیاد دارد که در پرورش خیار نیز میتوان به محلول غذایی اضافه نمود. به منظور بررسی تاثیر نیکل روی رشد و نمو و خصوصیات کمی و کیفی خیار تغذیه شده با منابع مختلف ازت (اوره یا نیترات آمونیوم) و نیکل آزمایشی با طرح بلوک کامل تصادفی بصورت فاکتوریل و در 4 تکرار در دو رقم خیار به نامهای “Sina” ...

به منظور بررسی اثر دانه گرده نه رقم از مرکبات روی خصوصیات کمی و کیفی نارنگی پیچ این پژوهش انجام شد. برای تجزیه نتایج این تحقیق از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت 2 سال استفاده گردید. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات مرکبات کترا (از توابع شهرستان تنکابن) اجرا گردید. بعد از عمل گرده افشانی درختان نارنگی پیچ، داده برداری های ضروری انجام شد و پس از رسیدن میوه ها برداشت شدند و فاکتورهای وزن، قطر، طول، حجم، ضخامت پوست، مقدار آب میوه، تعداد بذر سالم و چروکیده، کل مواد ...

این طرح به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور اجرا گردید. نتایج اجرای این آزمایش در سال اول نشان داد که: الف- فاکتور مصرف سولفات پتاسیم بر عملکرد دانه از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی‌دار گردید و بهترین تیمار ناشی از مصرف 75 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار با عملکرد 2987 کیلوگرم بود که نسبت به شاهد 429 کیلوگرم افزایش داشت. ب- فاکتور مصرف سولفات پتاسیم و اثرات متقابل آن از نظر آماری معنی‌دار نگردید. ...

این طرح به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه فاکتور اجرا گردید. نتایج اجرای این آزمایش در سال اول نشان داد که: الف- فاکتور مصرف باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد دانه از نظر آماری در سطح یک درصد معنی‌دار گردید و بهترین تیمار ناشی از مصرف 20 کیلوگرم تیوباسیلوس در هکتار با عملکرد 2473 کیلوگرم بود که نسبت به شاهد 707 کیلوگرم افزایش داشت. ب- فاکتور مصرف کود دامی در سطح یک درصد معنی‌دار گردید و بهترین تیمار ناشی از مصرف 20 کیلوگرم تیوباسیلوس + 10 تن کود دامی در هکتار ب ...