عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 87

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خشک کن ها ترکیبات آلی فلزی محلول در حلالهای آلی و رزین ها هستند که برای تسریع فرایند خشک شدن به رنگ اضافه می شوند. خشک کن های مصرفی در صنایع رنگ و پوشش به صورت مایع بوده و در حلالهای آلی مانند وایت اسپریت و سایر حلالهای خطی و حلقوی که دارای حداکثر 50 درصد آروماتیک باشند تهیه می شوند. خشک کن های رنگ در واقع شاخه ای از صابون های فلزی (Metallic Soap) هستند که از ترکیبات اسید کربوکسیلیک با حدود 22 ـ 7 اتم کربن (و غالباً 14 ـ‌ 9 کربن ) و فلزات قلیائی ، قلیائی خاکی ،‌ فلزات خاکی کم ...

چای یکی از محصولات مهم اقتصادی و راه بردی کشور است. کشت این محصول تنها در مناطق آب و هوای خزری ایران امکان پذیر است. یکی از مهم ترین بخش‌های عملیات چای‌سازی قسمت مربوط به خشک کردن چای می باشد. اساس کار خشک کردن مواد شامل تولید حرارت جهت تبخیر آب و انتقال آب تبخیر شده از داخل خشک کن می‌باشد. به طور کلی می توان گفت که فرآیند خشک کردن جامدات یک فرآیند انتقال حرارتی می باشد. درصنعت چای سازی ایران اتلاف انرژی بسیار بالا است. در اﻳﺮان اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺴﻴﺎری از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪودا ۳ ﺑﺮاﺑﺮ ...

اثر چهار نوع خشک کن (واگنی وعده ‏‎‎‏ای، دو جداره پیوسته، استوانه ‏‎‎‏ای وعده ‏‎‎‏ای، و استوانه‏‎‎‏ ای پیوسته) و دو سطح رطوبت پسته خروجی از خشک کن (6-4 و 12-10 درصد بر پایه خشک) بر میزان سوخت مصرفی، تغییر میزان خندانی دانه ‏‎‎‏های پسته، خندان شدن دانه ‏‎‎‏های دهان بسته، یکنواختی خشک شدن، آسیب دیدگی، عمر انباری، بافت، مزه، تندی دانه ‏‎‎‏های پسته، و رنگ مغز پسته بررسی شد. نتایج به دست آمده با تیمار شاهد، یعنی خشک کردن پسته در مجاورت آفتاب، مقایسه شد. رقم پسته مورد استفاده در طرح ...

ضریب همبستگی بین خشک‌کن‌های خوابیده و خشک‌کن آزمایشگاهی در چهار تکرار تعیین تا برای ارقام دیگر با صرف وقت و هزینه‌ای کمتر مورد استفاده قرار گیرد. طرح بر اساس بلوکهای کامل تصادفی با بیست تیمار و چهار تکرار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد تا در صورتیکه نقاط مختلف خشک‌کن از نظر گرمادهی دارای اختلاف معنی‌دار بوده باشند معلوم گردیده و در اصلاح خشک‌کنهای خوابیده بکار گرفته شود. در سال 1372 دو تکرار اول آزمایش انجام گردیده و به پایان رسیده است . ...

یکی از ارقام برنج معروف استان گیلان (بینام) با رطوبت اولیه 6/20 % مورد استفاده قرار گرفت. فرآیند خشک کردن در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی ،با سه فاکتور : دمای خشک کن(در پنج سطح:30،40،50،60و70 درجه سانتی گراد)، سرعت جریان هوای خشک کن(دردو طح:5/0 و 2 متر بر ثانیه )و رطوبت شلتوک برنج در انتهای فرآیند خشک کردن در دو سطح :5/10 و 14% بر پیایه ترمعادل به ترتیب 7/11% و 3/16% بر پایه خشک، انجام گرفت تا اثر ساده و همچنین اثر متقابل پارامترهای مذکور بر قوه نامیه بذر بر ...

در استان مازندران بیشتر از خشک کن نوع خوابیده استفاده می شود برای بررسی توزیع رطوبت در نقاط مختلف مخزن از مخزنی دارای ابعاد 7 متر طول ، 2 متر عرض ، 8/0 متر عمق استفاده می شد مخزن به وسیله سه صفحه فرضی که به ترتیب 5/5و5/3و5/1 متر از دیواره سمت دمنده فاصله داشتند به چهار ناحیه و در عمق به وسیله سه صفحه فرضی که به ترتیب ‏‎0/55.0/35.0/15‎‏مت از سطح شلتوک فاصله داشتند ، به چهار عمق تقسیم شد در نتیجه مخزن به 16 خانه کوچکتر تقسیم گردید . برای اجرا ئ آزمایش از سه خشک کن مشابه که هرک ...
نمایه ها:
رطوبت | 
شلتوک | 

اثر درجه حرارت خشک کن و درصد رطوبت شلتوک هنگام تبدیل به برنج سفید در رقمهای آمل -3 و هراز در قالب طرح کرتهای دو بار خرد شده با 4 تکرار مورد مطالعه قرار گرفت . اطلاعات و داده های حاصل از آزمایش ، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام شد . نتایج حاصله طبق جدولهای ارائه شده ، نشان می دهد که بهترین درصد رطوبت هنگام تبدیل برای رقم آمل -3، 11-10 درصد و بهترین درجه حرارت خشک کن 35 درجه سانتی گراد می باشد که در این شرایط از 20 کیلوگرم شلتوک 3/14 کی ...

در حال حاضر، طی تبدیل شلتوک به برنج سفید درصد نسبتا بسیاری از محصول خرد شده و قسمت عمده‌ای از ضایعات را موجب می‌گردد که از عوامل مهم و موثر بر آن، نحوه اعمال فرایند خشک کردن است . عدم کنترل پارامترهای در خشک‌کن باعث می‌شود شلتوک خشک شده از کیفیت تبدیل (به برنج سفید) پائینی برخوردار باشد و طی مرحله تبدیل به برنج سفید، راندمان برنج سفید سالم (نسبت برنج سفید سالم حاصله به شلتوک اولیه) کاهش یابد که در نهایت منجر به افت ارزش اقتصادی محصول می‌شود. به همین علت در این تحقیق، تاثیر پا ...
نمایه ها:
برنج | 
کیفیت | 

طراحی و ساخت و آزمون سیستم خشک‌کن تحت خلاء: طراحی و ساخت خشک‌کن که در شرایط حرارت و فشار پائین عمل کرده و فرآیند آبگیری محصولات کشاورزی را در زمان کوتاه و همراه با کمترین افت کیفیت (ارزش غذایی، رنگ ، عطر، طمع، بافت ...) به انجام رساند. ...
نمایه ها:
فشار | 
دما | 
خلاء |