عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

متوسط عملکرد گندم رقم مهدوی در روش هیرم کاری برابر 3250 کیلو گرم و در روش خشکه کاری برابر 3126 کیلو گرم در هکتار بود. در اراضی با بافت سبک عملکرد دانه در روش هیرم کاری و خشکه کاری با هم تفاوت معنی داری نداشتند. لذا توصیه می شود در این اراضی کشت به صورت خشکه کاری اعمال می شود. در اراضی بافت سنگین درصد سبز محصول در روش هیرم کاری بیشتر از روش خشکه کاری بوده است و عملکرد نیز در روش هیرم کاری بیشتر از روش خشکه کاری می باشد. ...

ابعاد کرت‌ها 3x5 متر بوده و کرت‌ها با استفاده از ورقه‌های پلاستیکی از یکدیگر جدا گردید تا از حرکت جانبی آب جلوگیری شود. برای اجرا طرح ابتدا زمین شخم زده و با روتاروی خاک بطور کامل نرم گردید. بعد از نرم کردن خاک جهت کنترل علف‌های هرز علف‌کش بوتا کلر به میزان 4 لیتر در هکتار با سمپاش بر روی خاک پاشیده شد و پس از روتاروی خاک‌ها زیر و رو گردید. بعد از کاشت نیز در مرحله سمپاشی توسط علف‌کش پروپانیل به میزان 6 لیتر در هکتار انجام گردید. همچنین عملیات وجین دستی نیز انجام گرفت و محاسب ...

در این آزمایش ، از طرح آماری کرتهای دوبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی استفاده گردید پارامترزهای فیزیکی خاک و اگروشیمیایی و وزن خشک علفهای هرز و میزان آب آبیاری اندازه گیری شد. همچنین به منظور بررسی اقتصادی بهترین روش ، پرسشنامه هایی جهت ارزیابی شرایط زارع و محل طرح تهیه شد. ...

این آزمایش به منظور بررسی روشهای کاشت مکانیزه زیره سبز در حالتهای هیرم و خشکه‌کاری انجام گرفت . با توجه به اینکه در خراسان کشت زیره به صورت‌های خشکه‌کاری و هیرم‌کاری و ردیف‌کاری انجام می‌شود عملیات کشت ردیفی میتواند به صورت هیرم و خشکه انجام پذیرد و با علم به اینکه گیاه زیره سبز از نظر جوانه‌زنی گیاه ضعیفی است به منظور تسریع در جوانه‌زنی و جلوگیری از سله بستن از روش هیرم‌کاری استفاده می‌شود. در این آزمایش از طرح آماری اسپلیت بلوک در قالب بلوکهای کامل تصادفی استفاده می‌شود. فا ...

نتایج مقایسه هیرم‌کاری و خشکه‌کاری در سال زراعی 78-79 نشان داد که روش خشکه‌کاری در وضعیت بسیار مطلوبتری برخوردار است . علت امر بافت سنگین محل اجرای طرح می‌باشد که در زمان آبیاری قبل از کشت ، در سطح خاک سله ایجاد شده و باعث بدسبزی کاملا مشهودی شده است ، همچنین تراکم در واحد سطح 250 بهترین عملکرد را در خشکه‌کاری داشته است . از لحاظ نوع روش خاک‌ورزی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت . ...

این آزمایش به منظور بررسی روشهای مختلف آماده‌سازی زمین با توجه به هیرم‌کاری و خشکه‌کاری انجام پذیرفت . در این تحقیق از طرح آماری اسپلیت بلوک در قالب بلوکهای کامل تصادفی استفاده شد. فاکتورهای اصلی دارای دو سطح: -1آماده‌سازی زمین به صورت مرسوم و کشت (گاوآهن برگرداندار+دیسک +لولر +کشت با خطی کار)-2آماده‌سازی زمین به صورت کم خاک‌ورزی و کشت (ابتدا در تابستان دیسک سبک + دیسک سنگین (افست ) در اواخر پاییز (لولر+کشت با خطی‌کار) فاکتور فرعی دارای دو سطح: -1هیرم‌کاری -2 خشکه‌کاری میباشد ...

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی شناسایی نقاط قوت، ضعف فرصتها و تهدیدهای پذیرش خشکه‌کاری برنج در استان خوزستان و ارائه راهبردهای لازم برای توسعه این نوع کشت بود. جامعه آماری تمام شالیکارانی بودندکه در شهرستان‌های اهواز و ماهشهر به خشکه‌کاری برنج مشغول بودند. از میان این افراد 180 نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب به عنوان نمونه هدف انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که روایی آن به تأیید پانلی از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان س ...

اثر شرایط کم آبیاری تنظیم شده در خشکه کاری برنج رقم طارم به منظور بررسی و مقایسه روی بیماری بلاست برنج در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. برای ارزیابی تیمارهای مورد آزمایش 10 روز بعد از ظهور علائم بیماری روی برگ و به هنگام رسیدن نیز نسبت 50 پنجه از هر قطعه بطور تصادفی انتخاب و کف‌بر گردید. در آزمایشگاه تعداد لکه‌ها روی برگها و گره‌ها و خوشه‌های آلوده روی خوشه در تمام پنجه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و برای تعیین میزان محصول در 5 متر مربع از قسمت مرکزی کرتها پس ...

اثر شرایط کم آبیاری تنظیم شده در خشکه کاری برنج رقم طارم به منظور بررسی و مقایسه روی بیماری بلاست برنج در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. برای ارزیابی تیمارهای مورد آزمایش 10 روز بعد از ظهور علائم بیماری روی برگ و به هنگام رسیدن نیز 50 پنجه از هر قطعه بطور تصادفی انتخاب و کف بر گردید. در آزمایشگاه تعداد لکه ها روی برگها و گره ها و خوشه های آلوده روی خوشه در تمام پنجه ها مورد بررسی قرار گرفت و برای تعیین میزان محصول در هر 5 متر مربع از قسمت مرکزی کرتها پس از حذف ...