عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در سال1391 با هدف تبیین علل و آثار اختلافات خانوادگی در بین شهروندان تبریزانجام گرفته است.عوامل موثر بر اختلافات خانوادگی شهروندان درشش متغیر اعتیاد،درگیری در خانواده ،عدم تناسب اجتماعی و فرهنگی ،عدم احساس مسئولیت زوجین ،رابطه سرد و خشک زوجین ،عدم استقلال زوجین،خشونت خانوادگی مورد بررسی قرار گرفته است. چارچوب نظری تحقیق تلفیقی از آرای صاحب نظران اجتماعی(کلمن،نظریه انتخاب) و روانشناسان اجتماعی(بوون،السون و کالینز)می باشد.این تحقیق از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پی ...

هدف این پژوهش مقایسه خشونت خانوادگی و کیفیت زناشویی و رابطه جنسی در بین بانوان متاهل حوزوی و غیر حوزوی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل 150 نفر بانوان متاهل حوزوی و غیرحوزوی بوده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش در دسترس، که شامل 75 بانو متاهل حوزوی و 75 بانو متاهل غیر حوزوی بوده است. طرح تحقیق پژوهش حاضر علی- مقایسه‌ای بوده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت از، مقیاس خشونت خانوادگی محسنی و همکاران، مقیاس کیفیت زناشویی باسبی، کران،لارسن و کریستنسن و مقیاس راب ...

خشونت علیه زنان باردار موضوع مورد توجه جهانی از دو دیدگاه سلامتی و حقوق بشر می باشد. این مطالعه به منظور تبیین شیوع و برخی عوامل مرتبط با خشونت بر علیه زنان باردار در خانمهای مراجعه کننده به سه بیمارستان شهر کرمان انجام پذیرفت. در مجموع 382 خانم تازه زا در سه بیمارستان شهید باهنر، آیت الله کاشانی و راضیه فیروز مورد بررسی قرار گرفتند با استفاده از پرسشنامه و از طریق مصاحبه رو در رو اطلاعات جمع آوری شدند. میانگین و انحراف معیار سن آنان 7/6-+7/27 بوده 3/53 درصد از آنان اول زا بو ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر در زنان مورد خشونت قرار گرفته در شهر تهران پرداخت است. در این پژوهش 97 زن مورد خشونت قرار گرفته مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه گیری بصورت نمونه در دسترس در دادگاههای شماره 1و2 خانواده بوده است. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه سنجش خشونت که 4 حیطه خشونت روانی، خشونت فیزیکی، جنسی، اقتصادی را به طور جداگانه می سنجد. پرسشنامه محقق ساخته که تمایل به افکار خودکشی، تمایل به افکار آسیب رساند ...

این تحقیق به بررسی و شناسایی عواملی که منجر به خشونت نسبت به زنان در خانواده های تهرانی می گردند پرداخته است و نقش عوامل فردی، اجتماعی محیطی در آن مورد بررسی قرار گرفته اند. 50 زوج در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتندو نتایج حاکی از آن بودند که تعامل کلیه عوامل یاد شده در بروز خشنوت نسبت به زنان دخیل هستند و صرفا یک گروه از عوامل نمی توانند باعث بروز این نوع خشونت گردند. ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تجربه خشونت دوران کودکی در الگو‏های رفتاری خشونت و سازگاری در دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان می‏باشد. از بین جامعه آماری ذکر شده تعداد 270 نفر(135 زن و 135 مرد) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران بوده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‏‏های سازگاری زناشویی، خشونت و اطلاعات فردی بوده ...
نمایه ها:
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.