عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

از آنجایی که آنتی‌سرمهای منواسپیسیفیک موجود در بخش بروسلوز از خارج کشور تامین و مقداری نیز بر روی خرگوشهای موسسه با موفقیت نسبی در داخل تولید شده نتایج نسبتا" رضایت‌بخشی داشته ، لکن به علت تهیه آنتی‌سرمها روی خرگوشها غیر SPF آنتی‌سرمهای تولیدی در مقایسه با مشابه خارجی دارای واکنشهای متقاطع با برخی از باکتریها بررسی دقیق و حذف این فاکتورها تا حد امکان و انتخاب خرگوشهای فاقد آنتی‌سرمها میکربهای فوق و استانداردکردن آنتی‌سرمهای تهیه شده در مقایسه با استاندارد بین‌المللی امری ضرور ...

در این پژوهش تعداد 20 خرگوش حداقل 2 هفته در شرایط کاملا" یکسان مورد مراقبت و نگهداری قرار گرفته و اقدامات اولیه از نظر سلامتی مورد بررسی قرار گرفته ، در روز عمل شماره‌گذاری و توزین شده برای عمل جراحی آماده می‌گردند. شکستگی در استخوان تیبیا با عمل جراحی ایجاد شده و با پین فیکس می‌گردد و سپس به نیمی از آنان تا 7 روز (مومیای به میزان یک گرم در روز به هر حیوان داده می‌شود). نیم دیگر از خرگوشهای مورد عمل که به عنوان گروه شاهد تلقی می‌گردند ، به جای مومیای روزانه یک گرم آرد گندم به ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تغذیه | 
ملاس | 

تعداد 4 راس خرگوش از یک مرکز کنترل دارو جهت تشخیص علت بیماری و مرگ و میر به بخش پاتولوژی موسسه رازی ارسال شدند. در کالبدگشایی و آزمایش هیستوپاتولوژی رسوب املاح کلسیم در احشاء ، کلسیفیکاسیون قسمت میانی سرخرگها و کلسیفیکاسیون قسمت میانی سرخرگها و کلسیفیکاسیون متاستاتیک در همه اندامهای بدن به خصوص در کلیه ، ریه ، آئورت و دستگاه گوارش مشاهده گردید. ضمن مرور و بررسی اتیولوژی کلسیفیکاسیون متاستاتیک و بررسی وضعیت نگهداری و تغذیه خرگوشها مشخص گردید این ضایعه پی‌آمد تجویز مکرر و طولان ...

هدفازاین طرح بررسی ,دقیقی برروی نتایج حاصله ازکاربرد دوروش (CEP) : و(I.H.A) در تشخیص مقدار آنتی بادی برعلیه T.Canis وزمان پیدایش آن درخرگوشهای آلوده شده میباشد دراین طرح تعداد مختلفی خرگوش باتعداد مختلف تخم بیماریزای Embryonate Eggs این کرم T.Canis آلوده شده وپس ازیک هفته به فواصل معین ازاین حیوانات سرم گرفته خواهدشد،برای کنترل خرگوشهائی هم باتخم بیماریزاSupperinfected خواهندشد که سرم آنهاباسرم خرگوش‌هائی که اصلا آلوده نشده اند وبعنوان کنترل بکار میروند,مقایسه خواهدشد.روش I.H ...

غلظت های مختلف سموم تخلیص شده مارهائی ازقبیل Vipera,Naja رابه زیرپوست جانورانی ازقبیل موش آزمایشگاهی (RAT) خرگوش وسگ تزریق نموده وتاثیرآنرا درتغییرات امواج Evoked potential,E.E.G ازسطح کورتکس دستگاه عصبی وهسته های زیرکورتکسی حیوانات مزبور،بوسیله وسائلی ازقبیل فیزیوگراف والکتروآنسفالوگراف آزمایشگاهی ثبت نموده وباجانوران شاهد مقایسه میکنیم .درضمن تغییرات واختلالات هیستولوژیکی بافت عصبی حیوانات آزمایشی باجانورشاهد بررسی ومقایسه میشود. ...