عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 249

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایان نامه ایی که پیش رو دارید با عنوان«نقش مساجد تاثیرگذار خرم آباد به عنوان پایگاه نیروهای مبارز در نهضت امام خمینی(س)» به بررسی موردی مساجد شاه آباد(جوادالائمه(ع))، صاحب الزمان(عج) و علوی می پردازد که کانون مبارزات انقلابی در شهر خرم آباد بوده، و جریان اعتراضی مردمی برعلیه رژیم پهلوی توسط سه طیف از علما و روحانیون سنتی، مهاجر و جوان در سه پایگاه مختلف پیرامونی با محوریت و مرکزیت مسجد جامع شهر، رهبری و هدایت می گردید. انقلاب ها، ریشه در نهادها، تشکل ها و تجمعاتی دارند که ب ...
نمایه ها:

سوالات ویژهء تحقیق: -1 از دیدگاه مشاورین و فراگیران نظام جدید متوسطه اصول و معیارهای انتخاب محتوی جهت ایجاد مهارت در برنامه‌ریزی تحصیلی - شغلی دانش‌آموزان چگونه باید باشد؟ -2 از دیدگاه مشاورین و فراگیران نظام جدید متوسطه اصول و معیارهای تجربیات یادگیری در جهت ایجاد انگیزهء لازم برنامه‌ریزی برای انتخاب گرایش مناسب تحصیلی و شغلی چگونه باید باشد؟ -3 از دیدگاه مشاورین و فراگیران نظام جدید متوسطه اصول و معیارهای انتخاب محتوی و تجربیات یادگیری متناسب با نیازمندیهای جامعه چگونه باید ...

بیوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند سروک (943 متر) در برش چینه‌شناسی کوه‌سفید غرب خرم‌آباد مورد بررسی قرار گرفت. لیتولوژی این سازند عمدتا شامل سنگ‌آهک‌های ستبر به همراه میان ‌لایه‌های چرتی می‌باشد. مرز زیرین سازند سروک در این برش چینه‌شناسی احتمالا گسله و مرز بالایی آن با سازند ایلام پیوسته می‌باشد. مطالعه 170 نمونه مقطع نازک برداشت شده از این برش چینه‌شناسی منجر به شناسایی 50 گونه (متعلق به 36 جنس) از فرامینیفرهای بنتیک و پلانکتیک و 7 گونه (متعلق به 4 جنس) از الیگوستیژیندها ...

بررسی فون کنه‎های خاک‌زی‎ راسته‎ی میان‎استیگمایان در شهرستان خرم‎آباد استان لرستان در سال‎های 92-1391 انجام شد. هم‎چنین فراوانی و تنو‎ع‌گونه‌ای کنه‎های خاک‌زی جمع‎آوری شده از دو بالاخانواده Eviphidoidea و Ascoidea در پنج زیستگاه‎ و هشت منطقه‎ی مختلف اطراف شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش در مجموع، 55 گونه متعلق به 32 جنس و 18 خانواده جمع‎آوری و شناسایی شدند که از این تعداد 37 گونه برای فون کنه‎های استان و دو گونه ‎برای فون کنه‎های ایران جدید بودند که به ترتیب با ی ...

آزمایش در سال 1373 در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان خرم‌آباد لرستان انجام شد. نتایج نشان داد که از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی‌دار آماری بین عملکرد تاریخهای کاشت و ارقام موجود نبود ولی عملکرد ارقام متوسط رس بیشتر از ارقام دیررس تر و زودرس‌تر بود. درصد پروتئین دانه با تاخیر در کاشت کاهش یافت و در بین ارقام نیز پروتئین ارقام متوسط رس بیشتر از سایر ارقام بود. بطورکلی از این آزمایش نتیجه گرفته می‌شود که کشت ارقام متوسط رس در منطقه بر کشت ارقام دیررس‌تر و زودرس برتری دارد و جهت کشت ...
نمایه ها:
سویا | 
رقم | 
گیاه | 
کاشت | 

آزمایش در سال 1373 در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان خرم‌آباد لرستان انجام شد. بافت خاک محل آزمایش رس لامی (silty clay) و اسیدیته آن 7/9 بود. این آزمایش با چهار تاریخ کاشت و چهار رقم در قالب طرح آماری کرتهای خرد شده نواری (اسپلیت بلوک) صورت گرفت . ارقام مورد استفاده عبارت بودند از: بونوس و ویلیامز از گروه رشدی (3)، کلارک از گروه رشدی (4) و هاک از گروه رشدی (2) و تاریخهای کاشت بترتیب 73/2/20، 73/3/4، 73/3/19 و 73/4/5 بودند نتایج نشان داد که از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی‌دار آمار ...

تولید کود کمپوست می تواند به عنوان یکی از راهبردهای مدیریت پسماندهای شهری مورد استفاده قرار گیرد که می تواند موجب کاهش حجم و وزن مواد دفنی گردد. از آنجایی که احداث این کارخانجات مستلزم انجام ارزیابی اثرات زیستمحیطی می باشد در این پایان نامه با استفاده از ماتریس لئوپولد به ارزیابی اثرات زیستمحیطی کارخانه کمپوست شهر خرم آباد پرداخته شد. شهرستان خرم آباد مرکز استان لرستان می باشد که محل احداث کارخانه کمپوست آن در محل زمین فعلی دفن زباله این شهر که در مالکیت سازمان مدیریت پس ...

هدفازاجرای این طرح تشخیص گونه های سازگاری است که درشرایط اقلیمی منطقه خرم آباد لرستان دارای رشد ونمو مناسبی باشند.بدینمنظور قطعه موردنظر در پاپی خالدار در شرق جاده خرم آباد بیستون انتخاب گردیدوبوسیله بولدوزر شخم عمیق‌زده شد.کلیه نهال های مورد بررسی با ریشه بسته (در کیسه های نایلونی ) به محل حمل و با فاصله 3x3متر کاشته شدند دراین بررسی 28 گونه موردآزمایش قرار گرفتند.نتایج مقدماتی حاصل‌نشان میدهد که گونه 93 Pyrus syriaca درصد موفقیت داشته و رشد ارتفاعی سالیانه آن 45 درصد میباشد ...

باکتری لژیونلا به طور فراوان در سیستمهای آبی توزیع دارد و از انواع منابع آب نظیر منابع آبی بیمارستانها جدا میشود . لژیونلا پنوموفیلا درایجاد عفونتهای بیمارستانی حائز اهمیت است .هدف ازاین پژوهش بررسی حضور لژیونلا پنوموفیلا در سیستمهی توزیع آب بیمارستانهای شهر خرم آباد است. نمونه برداری با تناوب 15 روزه از مخازن آب سرد و گرم بیمارستانها درون بخشها انجام شد .در هر بیمارستان از 4 محل و هر کدام به مقدار 5 لیتر نمونه برداری شد با استفاده از فیلتراسیون غشیی تغلیظ شدند . بری حذف باکت ...