عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح به منظور بررسی و تعیین مناسبترین زمان برداشت سه نوع خرمای مضافتی، کبکاب و شاهانی و تعیین بهترین نوع بسته بندی و مقایسه آن با روش های معمول در مناطق تولید خرما از مهرماه 1376 در استانهای فارس، کرمان، بوشهر و خوزستان و کرج در سه زمان برداشت شده و به آزمایشگاه حمل گردیدند. بعد از انجام آزمایشهای فیزیکوشیمیایی نمونه ها شسته و ضدعفونی شده و در بسته های 100، 250، 500 و 1000 گرمی بسته بندی و در شرایط محیط ازمایشگاه نگهداری شدند بعد از گذشت 3، 6، 9 ماه صفات کمی و کیفی و ظا ...

پدیده متازنیا تأثیر مستقیم گرده روی قسمتهایی از بذر و میوه در خارج از کیسه جنینی می باشد و اثر بدون واسطه گرده روی اندوسپرم زنیا نامیده می شود. این پدیده از دیر باز مورد توجه محققین قرار گرفته است. نظر به اهمیت عدم رسیدگی همزمان میوه رقم شاهانی در منطقه جهرم این آزمایش در سال 1374 اجرا گردید. از چهار نوع دانه گرده شامل غنامی از منطقه خوزستان، گرده نر کبکاب از منطقه برازجان، مضافتی از بم و شاهانی از جهرم بعنوان شاهد استفاده شد و بر روی گل آذین ماده نخل خرمای رقم شاهانی گرده اف ...

جهت بررسی و تعیین نیاز غذائی خرمای شاهانی به ازت ، فسفر و پتاسیم با طرح بلوکهای کامل تصادفی به صورت فاکتوریل در چهار سطح ازت (0، 50، 100 و 150) گرم و چهار سطح فسفر (0، 30، 60 و 90) گرم به ازاء هر سال سن درخت با دو تیمار اضافی پتاسمی جمعا 18 تیمار در 3 تکرار بر روی 162 اصله درخت خرمای شاهانی به مدت 9 سال در ایستگاه جهرم اجرا شد. در آخرین سال اجرای طرح با مصرف حدود 9000 مترمکعب آب در هکتار میزان محصول در تیمارهای مختلف متفاوت بوده است . گرچه تجزیه و تحلیل آماری بر روی ارقام برد ...

در این طرح بمنظور بررسی و تعیین مناسبترین زمان برداشت سه نوع خرمای مضافتی، کبکاب و شاهانی و تعیین بهترین نوع بسته‌بندی و مقایسه آن با روشهای معمول در مناطق تولید خرما از مهر ماه 1376 در استانهای فارس ، کرمان، بوشهر و خوزستان و کرج به شرح زیر به اجرا درآمد. ابتدا در سه زمان در تاریخ‌های مختلف بفاصله یک هفته نمونه‌های خرما از درختان مورد آزمایش برداشت شد و به آزمایشگاه حمل گردید. و آزمایشهای فیزیکوشیمیائی بر روی نمونه‌ها انجام و پس از شستشو ضدعفونی نمونه‌ها در بسته‌های 100، 250 ...

جهت تعیین زمان برداشت مناسب نوع بسته بندی مطلوب اثرات سه زمان برداشت و سه نوع بسته بندی در یک آزمایش فاکتوریل در سه تکرار برای خرمای کبکاب مورد بررسی قرار گرفت زمان برداشت در سه مرحله 50% و 75% و 100% خرمای رسیده بر روی درخت است ظروف بسته بندی شامل جعبه های حصیری از برگ خرما، جعبه های چوبی، جعبه های کاغذی با اندازه های 100 و 250 و 50 گرمی مورد استفاده قرار گرفتند . نتایج آزمایش نشان می دهد که کیفیت میوه در زمانهای برداشت با 50% و 75% بهتر از 100% می باشد . اما عمر انباری میوه ...

دو هورمون گیاهی بنام پتانفتو کسی استیک اسید وحیرلیک اسیدبه غلظتهای 50 تا 100 بارورشده وبارور نشده .خرمای شاهانی پاشیده شد در انتهای فصل 76 13660313 ...

دراین طرح مخلوط های متفاوتی ازدانه گرده باسبوس روی پنج اصله درخت نخل رقم شاهانی مقایسه خواهد شد.برای بررسی ازطرح بلوکهای کامل تصادفی در 4تکرار استفاده می گردد دراین طرح ضمن استفاده از1/2 سانتی متر مکعب مخلوط برای هرخوشه درپایان مرحله حبابوک نسبت به شمارش وتعیین میانگین میوه های حاصله ازرفتارهای مختلفاقدام وحداقل دانه گرده موردمصرفی که باشاهد برابری داشته باشد مشخص خواهدشد.تجزیه واریانس بر اساس طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام خواهدشد. ...

بر اساس آمارهای منتشر شده ایران دومین صادرکننده خرما در جهان بوده و سطح زیر کشتی معادل 2 درصد کل مساحت زراعی ایران را بخود اختصاص می دهد. برای اینکه نخل هر ساله محصول مناسب و با کیفیت خوب تولید نماید و همچنین از سال آوری آن جلوگیری شود لازم است که تعادلی بین تعداد برگها و میزان مخصول برقرار گردد. بنابراین هدف از این آزمایش بررسی اثرات مواد شیمیایی تنک کننده و تنک مکانیکی بر روی کیفیت و کمیت و کنترل سال آوری نخل خرمای شاهانی می باشد. ...

آزمایش بررسی و تعیین نیاز غذایی خرمای شاهانی بصورت فاکتوریل و طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل ترکیبی از چهار میزان ازت 0 ، 50 ، 100 ، 150 گرم و چهار سطح فسفر 0 ، 30 ، 60 ، 90 گرم بازاء هر سال سن و 2 تیمار اضافی در 18 تیمار و سه تکرار جمعا2 روی 162 اصله درخت اجرا می‌گردد. ...