عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 72

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج سال اول طرح خالص سازی خربزه شادگانی نشان داد که از بین کل توده کشت شده تعداد 121 نمونه بذر از هر میوه انتخاب شده و شماره گذاری شده و خصوصیات آنها از نظر وزن، درصد قند، قطر و طول میوه یادداشت برداری شده و از بین بذور هر میوه نصف بذر هر میوه طبق همان نگهداری شده نصف بذر دیگر سال دوم در یک خط 10 متری کشت خواهد گردید. ...
نمایه ها:
خلوص | 
بوته | 
خربزه | 
بذر | 
توده | 
گیاه | 

بمنظور ارزیابی و تهیه اینبرد نهایی خربزه ایرانی این بررسی با کاشت 18 رقم خربزه بومی انجام شد. در کلیه ارقام سلفینگ به منظور بالا بردن هموزیگوتی صورت گرفت . یادداشت‌برداریها از مشخصات میوه نظیر شکل میوه، اندازه آن، طعم و درصد قند و مقاومت به آفات و بیماریها انجام شد. نتایج نشان داد که رقم خربزه مغز سبز سوسکی و پوست سبز و پوست زرد خوی و خربزه خاقانی مشهد و خربزه ورامین و یدر شاهرود به سفیدک سطحی حساس بودند و رقم لاکی مشهد حساس به مگس خربزه و ارقام خربزه دره‌گز و قلعه‌خانی و خرب ...

این طرح که با هدف تولید بذور برتر و بهبود یافته از نظر صفات مطلوب برای کشاورزان و ایجاد جمعیت‌های پایه جهت کارهای اصلاحی آتی و نیز جلوگیری از فرسایش ژنتیکی در توده بومی خربزه قصری از طریق انتخاب توده‌ای و طبق شبکه‌بندی گاردنر به اچر در آمد و مساحتی حدود یک هکتار و به ابعاد 100*100 را مشخص و ردیفهائی بفاصله 3 متر از یکدیگر ایجاد شد. هر کرت شامل 5 خط 21 متری و بذور به فاصله یک متر از یکدیگر کشت شدند بنابراین هر واحد شامل 100 بوته از جمعیت مورد مطالعه بود. از هر واحد 10 درصد میو ...

به منظور بررسی اثر عناصر کم مصرف آهن، روی و بربروی عملکرد دو رقم خربزه (خاتونی و قصری) طرحی با هشت تیمار کودی و دو رقم خربزه بصورت کرتهای نواری در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید . مصرف مقادیر مختلف آهن، روی و بر برروی عملکرد خربزه معنی دار نبود . اختلاف معنی داری بین عملکرد در رقم خربزه مشهدی و تاشکندی مشاهد نشد . ...

در ادامه بررسی های ارقام خربزه بمنظور شناخت و انتخاب ارقام پرمحصول و یا کیفیت مطلوب این بررسی بر روی 11 رقم خربزه و یک شاهد بنام زرد کرج در یک طرح آزمایش بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام می شود. هر تکرار شامل 12 کرت و هر کرت شامل دو خط که طول هر خط 5 متر و عرض آن 1/5 متر خواهد بود درموقع برداشت دو خط بطور کامل برداشت خواهند شد. ...

به منظور بهبود و خالص‌سازی توده خربزه سفیدک خط دار محلی زابل، این تحقیق طی دوره سه ساله انجام می‌گیرد. در سال اول تعداد 2000 بوته به فاصله ردیف 2/5 متر در تاریخ 78/1/14 کشت و پس از انجام مراقبتهای زراعی تنک ، خاک دادن پای بوته‌ها، کود سرک و مبارزه با آفات ، در تاریخ 78/2/16 بوته‌ها به گل و میوه رفته که 200 بوته مطلوب تحت شماره مشخص انتخاب گردید و بوته‌های ناخالص از مزرعه حذف گردید. از تاریخ 78/3/26 برداشت شروع گردید و بذور هر میوه جداگانه بذرگیری و در پاکت تحت شماره بوته نگهد ...

جهت خالص‌سازی جمعیت بومی خربزه سوسکی تعداد 2000 بوته از این جمعیت در مساحت نیم هکتار کشت گردید. با توجه به شکل و اندازه میوه و همچنین قطره گوشت میوه، درصد قند و قطر حفره تخمدان حدود 64 بوته گزینش گردید. در اجرای گزینش سعی شد که اندازه میوه‌ها در حد میانگین جمعیت باشد برای تعیین افراد برتر جمعیت با توجه به صفات اندازه‌گیری شده از روش تجزیه به مولفه‌های اصلی استفاده شد. نیمی از بذور میوه‌های گزینش شده در سال زراعی 1379 در طرح آماری مناسب کشت و مورد مقایسه قرار خواهند گرفت . ...

این طرح بصورت مشترک در کاشمر به اجرا درآمد و کلیه عملیات داشت و نگهداری انجام و نتایج حاکی از حساس بودن کلیه ارقام نسبت به مگس خربزه بود. ...

سه بار سمپاشی همراه با ملاس چغندرقند و بکارگیری توصیه های زیر باعث کاهش شدید جمعیت آفات شد. توصیه ها شامل 1) کاشت زودتر از موعد خربزه، 2) ضدعفونی بذور هنگام کاشت بر علیه تریپس، 3) سه مرحهل سمپاشی از زمان تشکیل اولین میوه های ریز با فاصله 7 تا 10 روز، 4) اضافه کردن ملاس چغندر قند به ترکیب سم به منظور افزایش کارآیی سم، 5) در صورت طغیان کنه تار عنکبوتی، ملاس چغندرقند فقط در مرحله اول و دوم بمارزه شیمیایی استفاده شود، 6) با توجه به سابقه فعالیت کنه تاری عنکوبوتی در سالهای قبل، در ...