عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 128

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مناطق حفاظت شده اساساً برای حفظ تنوع زیستی دایر شده‌اند و زون‌بندی رویکردی است برای دستیابی به این هدف. زون بند ی فرایندی است که از طریق آن تعارضات مناطق تحت حفاظت کاهش یافته و صدمات وارد شده به مناطق به تاخیر افتاده و فرصت لازم را برای اتخاذ تدابیر لازم فراهم می-کند. منطقه حفاظت شده قرخود که برای این مطالعه حاضر انتخاب گردید با 43000 هکتار در استان خراسان شمالی واقع شده است. برای زون‌بندی این منطقه از روش آنالیز چندمعیاره (MCE) مبتنی بر فرایندتحلیل‌سلسله‌مراتبی (AHP) برای وز ...

در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی، عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند. اعتماد سازمانی یکی از عوامل مهمی است که می تواند بر بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان نقش داشته باشد. بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتار ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی موانع حمایت ورزشی شرکت‌ها (خصوصی و دولتی) در استان خراسان شمالی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، 106 نفراز مدیران عامل، مدیران بازاریاب، مدیران مالی و یا مسئولین بخش‌های ورزشی 54 شرکت بزرگ تولیدی، خدماتی و بازرگانی (خصوصی و دولتی) استان خراسان شمالی که توانایی حمایت ورزشی را داشتند بود. نمونه آماری برابر با جامعه آماری بود که در مجموع پرسشنامه 84 آزمودنی (79 درصد جامعه) درتحقیق مورد استفاده قرار گرفت. ابزار ج ...

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه نگرش به مدیریت دانش و خلاقیت مدیران ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را 77نفر از مدیران و معاونان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ ( رضوی، شمالی و جنوبی ) تشکیل می‌دهند که به دلیل محدودیت جامعه، نمونه برابر با جامعه تعیین شد و از این تعداد 74 نفر پرسشنامه را تکمیل کردند. داده‌های پژوهش از طریق دو پرسشنامه مدیریت دانش با ضریب آلفای کرونباخ 0/87 و پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس با ضری ...

بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازارهای مالی هر کشور، ازجمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به شمار می رود. بنابراین در این تحقیق سعی شده کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی برای سال های 1388-1386 اندازه گیری و بررسی شود. انواع کارایی محاسبه شده در این پژوهش شامل کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی می باشد که با دو فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس(CRS) و بازده متغیر نسبت به مقیاس(VRS) بررسی شده است. متغیرهای تحقیق براساس نگرش واسطه ای ...

به منظور بررسی آماری و سینوپتیکی بارش های بهاره شمال شرق کشور، از داده های روزانه بارش در طی دوره 10 ساله (1385-1376)برای 10 ایستگاه منتخب منطقه و داده های شبکه بندی سطح زمین که از سایتNOAA اخذ گردید، استفاده شده است. پس از آماده سازی داده ها جهت ورود به نرم افزارspss بررسی آماری بارش انجام گردید. سپس با بهره گیری از روش تحلیل عاملی و خوشه بندیward، شش الگوی سینوپتیک استخراج گردید. با تهیه نقشه های ترکیبی در سطح زمین و همچنین سطوح500، 700و 850هکتوپاسکال و نقشه های امگا و نم و ...

با نگاهی به عملکرد برخی از مدیران عالی سازمان‌ها نیز درمی‌یابیم از آنان‌ تلاش می‌کنند تا از طریق تمرکز بر اجزای ظاهر سازمان هویت سازمانی و تصویر ذهنی از آن شرکت را تحت تاثیر قرار دهند.در واقع توجه مسوولان و صاحبنظران سازمان‌ها به هویت سازمانی از آن روی است که هویت سازمانی عاملی اساسی در جذب و نگهداری مشتری، افزایش میزان فروش و بهبود وضعیت اقتصادی سازمان محسوب می‌شود. اما باید به این نکته توجه داشت که در بحث هویت سازمانی پا از اهمیت ظاهر فیزیکی سازمان فراتر رفته و اشاره به این ...

امروزه تخریب شدید کاربري و پوشش اراضی باعث کاهش تولید بیولوژیکی و توسعه شرایط بیابانی می شود. از این رو تغییرات پوشش گیاهی و اثرات بیابانزایی آن باید در بازه هاي زمانی متفاوت پایش گردد. در این مطالعه اثرات تغییر کاربري بر خطر بیابانزایی در منطقه امیرآباد جاجرم با سه سناریوي وضعیت گذشته، موجود و آینده با انتروال 10 ساله (از سال 2003 تا 2013 ) با استفاده از ارزیابی شد. نقشه کاربري دو سناریوي وضعیت گذشته (بازسازي شده) و موجود MICD مدل ایرانی منطقه از تصاویر ماهواره اي لندست ...

سد شيرين دره، به منظور تامين آب شرب شهر بجنورد و بخشی از آب کشاورزي استان خراسان شمالي در سال 1384 احداث شده است. حوضه آبریز این سد از نظر تقسيم بندي ساختار رسوبي ايران، در زون ساختاري کپه داغ قرار گرفته است. در این تحقیق خصوصیات زمین‌شناسی، رسوبی، هیدرولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی حوضه آبریز سد شیرین دره مورد بررسی قرار گرفته است. حجم بالای رسوب عبوری در ایستگاه قلعه بربر‌، ( حدود 21 میلیون تن در سال) ناشی از پتانسیل بالای فرسایش‌پذیری و تولید رسوب سازندهای حوضه از قبیل سرچشمه، ...