عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آبخوان شوقان یکی از زیرحوضههای کویر مرکزی واقع در استان خراسان شمالی میباشد. این حوضه بر اساس آخرین آماربرداری صورت گرفته دارای ١۴١ دهانه چشمه بوده که اکثریت آنها نیز کارستیمیباشند. در این تحقیق با توجه به آنالیز کیفی ١٠۶ چشمه مربوط به سال ١٣٨٨ موجود در دفتر مطالعات پایه شرکت سهامی آب منطقهای خراسان شمالی وضعیت کیفی این چشمهها بررسیشده است. بیش از ٩٠ درصد این چشمهها تیپ بیکربناته کلسیک و منیزیک دارند که دلیلی بر تخیلهاین چشمهها از سازندهای آهکی میباشند. میانگین هدایت الکتریکی ...

با توجه به رخنمون قابل ملاحظه سازندهای کارستی در شمال استان خراسان شمالی و هم‌چنین بارندگی نسبتاً زیاد منطقه (که عمدتاً به شکل برف است)، آب قابل ملاحظه‌اي در اين كارست‌ها جريان دارد. به منظور شناسایی خصوصیات مختلف آبخوان کارستی در نقاط مورد نظر (مانند عمق سطح آب زیرزمینی، کیفیت آب، واحدهای سنگی در اعماق مختلف، پارامترهای هیدرودینامیکی، توان آبدهی آبخوان کارستی و ...)، ضرورت دارد که چاههای اکتشافی در منطقه حفر شود. بنابراين، هدف از انجام اين تحقيق بررسی خصوصیات مختلف آبخوان کا ...

با مطالعه دقیق، کم هزینه و در حداقل زمان با روش سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای، سطح زیر کشت و نوع کشت در استان خراسان شمالی را تعیین کرده تا با یک جمع بندی کامل، اطلاعات مورد نیاز مدیران و برنامه ریزان را برای اختصاص و استفاده بهینه از آب در این منطقه فراهم آورده. ضمنا اطلاعات به دست آمده زمینه اطلاعاتی مناسبی برای برنامه ریزیهای آتی در امور مختلف خواهد بود ...

مزارع گندم و جوی شهرستان بجنورد در طول دو سال زراعی 1388-1386 به منظور شناسایی، تعیین فراوانی و توزیع گونه‌های بال‌ریشکدار مورد بررسی قرار گرفت. مجموعا تعداد 35 مزرعه گندم و 23 مزرعه جو از ابتدای فصل زراعی تا مرحله برداشت نمونه‌برداری شدند. دو روش عمومی جمع‌آوری شامل جمع‌آوری مستقیم از روی بوته و روش ضربه زدن بکار گرفته شد. فراوانی نسبی هر گونه با احتساب نسبت تعداد جمع‌آوری شده از هر گونه به تعداد کل نمونه‌ها از حشرات بالغ بدست آمد. در میان 27 گونه‌ی شناسایی شده، تریپس گندم H ...

تجدید حیات در جنگل ها از مهمترین اولویت های مدیریت جنگل به شمار می رود. به دلیل وجود جنگل های طبیعی و انبوه بلند مازو در خراسان شمالی، تعیین بهترین سطح حفره برای تجدید حیات این گونه اهمیت خاصی دارد. به این منظور تعداد 30 حفره در سه طبقه از نظر مساحت، انتخاب شدند. ابتدا مساحت حفره ثبت شد. پارامترهای کلی شیب، جهت، ارتفاع، شکل حفره، درصد تاج پوشش، درصد پوشش مزاحم ارزیابی شد. مشخصات کمی شامل نور، زادآوری، قطر یقه و قطر برابر سینه نهال های بلند مازو با ارتفاع بیش از 1/30 سانتیمتر ...

آب از مهمترین عوامل تولید کشاورزی به شمار می رود و از آنجا که این نهاده در بیشتر نقاط کشور به عنوان محدود ترین عامل شناخته شده، و با توجه به اینکه 90 درصد از آبهای استحصالی در کشاورزی مصرف می شود، اما متاسفانه راندمان آبیاری پائین و در حد 30% است. ضروری است که به جای استفاده از سیستمهای سنتی با راندمان پائین از سیستمهای نوینامروزی با راندمان بالا استفاده شود. سیستم های فوق نه تنها باعث صرفه جویی در مصرف آب، بلکه باعث افزایش سطح زیرکشت و بالا رفتن کیفیت محصول، پائین آمدن هزینه ...

عشایر از مهم ترین بخش های تولید کننده دام و فرآورده های دامی در ایران می باشند که سالانه مقادیر قابل توجهی پروتئین به یکجانشینان عرضه می کنند. پژوهش حاضر با تکیه بر روشهای علمی سعی در بررسی جنبه های اقتصادی تولید و پرورش دام عشایر استان خراسان شمالی به ویژه میش های مولد دارد.همچنین از طریق برآورد پارامترهای مالی و اقتصادی مربوطه سودآوری این نوع فعالیتها مورد بررسی قرار می گیرد. شناخت دام های با عملکرد اقتصادی بیشتر زمینه کاهش دام با حفظ درآمد را در بهره برداری پایدار از مرات ...

تغییر كاربري اراضی یکی از نافذترین شکلهای تغییر اکوسیستم را نشان میدهد که عموماً به سایر اشکال تخریب مثل افزایش رواناب، فرسایش،کاهش تنوع زیستی، تخلیه آبهای زیرزمینی، افزایش غلظت Co2 و بیابانزایی مرتبط است. مطالعات نشان داده که چشم اندازهای خیلی کمی وجود دارندکه هنوز وضعیت طبیعی خود را حفظ كرده باشند. به دلیل فعالیتهای انسانی،سطح زمین به طور معني داري تغییر کرده و استفاده او از زمين اثراتي به صورت تغییرات قابل مشاهده درکاربری و پوشش اراضی بر جاي نهاده است. آشكارسازي صحيح این ...

شناخت و تحلیل و پیاده سازی پورتال استانی و ارائه خدمات الکترونیک ...