عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 397

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق پیرامون ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) صورت گرفته است.مدل کارت امتیازی متوازن یکی از روش های نوین ارزیابی عملکرد است که شامل 4 بعد مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری و مالی می باشد. رویکرد BSC)) در تعیین جایگاه سازمان این امکان رافراهممیآوردتابتوانازاینابزاربرایعارضه یابی سازمانهابهرهگرفتو همچنین ماموریت و اهداف استراتژیک و ترجمه آن به اهداف عملیاتی را برای سازمان میسر می سازد. دراینراستاتنهابایدسعیکردت ...

باکتری (Pss) Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بیماری‌های متعددی روی محصولات زراعی و باغی می باشد یکی از مهمترین بیماری‌های ناشی از این باکتری شانکر، لکه برگی و نکروز پوست در درختان میوه هسته دار (هلو، شلیل، زردآلو، آلو و گیلاس) است. به منظور بررسی همسانی یا تنوع جدایه های عامل شانکر و لکه برگی باکتریایی درختان میوه هسته‌دار، طی سال‌های 1386-1388 نمونه برداری از باغ‌های درختان میوه هسته دار واقع در مناطق مختلف استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و خراسان رضوی صورت گرفت. عل ...

بيشتر افراد كنه‌هاي خانواده‌‌‌‌ي اريوفيده از آفات مهم گياهان هستند. از سويي، تعدادي از آنها به دليل تك‌خواري و ساير ويژگي‌هاي زيستي و بوم‌شناختي داراي پتانسيل به‌كارگيري در كنترل زيستي علف‌هاي هرز هستند. به‌منظور شناسايي كنه‌هاي خانواده‌ي اريوفيده فعال روي علف‌هاي هرز بوم‌نظام‌هاي كشاورزي در فصول زراعی سال‌هاي 1389 و 1390 ضمن بازديد از مناطق مختلف استان خراسان رضوي اقدام به‌نمونه‌برداري از گونه‌هاي مختلف علف‌هاي هرز گرديد. نمونه‌ها پس از جداسازي، در لاكتوفنل شفاف‌سازي شدند و ...

بیماری تورم جوانه یکی از بیماریهای مهم گوجه فرنگی در ایران و سایر نقاط دنیا می‌باشد. در سال های 89- 1388 به منظور شناسایی بیماری تورم جوانه از مزارع گوجه فرنگی استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و فارس بازدید به عمل آمد. عامل بیماری تورم گوجه فرنگی بوسیله سس (Cuscuta campestris Yunck) به گیاه پروانش و از طریق پیوند به گوجه فرنگی انتقال داده شد .با استفاده از روش Zhang و همکاران (1998) دی. ان.ای کل از بوته های گوجه فرنگی علائ ...

با توجه به افزایش بروز مخاطرات ناشی از مصرف غذای آلوده، افزایش گروه‌های آسیب‌پذیر با مشکلات ایمنولوژیکی و انتقال بیشتر آلودگی، در دو دهه اخیر ایمنی مواد غذایی توجه مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، مجامع علمی و مسئولین را به خود جلب نموده است. با توجه به اینکه مهم‌ترین اصل در روند تولید و فرآوری محصول، سلامت آن است، یکی از کارآمدترین روش‌ها برای تضمین سلامت و کنترل ایمنی غذا، بکارگیری روش نوین HACCP در بخش تغذیه و مراکز تهیه و توزیع غذا است. با توجه به این مهم در این مطالعه به بررس ...

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه نگرش به مدیریت دانش و خلاقیت مدیران ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را 77نفر از مدیران و معاونان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ ( رضوی، شمالی و جنوبی ) تشکیل می‌دهند که به دلیل محدودیت جامعه، نمونه برابر با جامعه تعیین شد و از این تعداد 74 نفر پرسشنامه را تکمیل کردند. داده‌های پژوهش از طریق دو پرسشنامه مدیریت دانش با ضریب آلفای کرونباخ 0/87 و پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس با ضری ...

به منظوربررسی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی(TSWV) در سال های زراعی 1387 و 1388 از مزارع استان خراسان رضوی ( شهرستان های مشهد ، نیشابور ، قوچان ، کاشمر ، تربت حیدریه ، فریمان ، رشتخوار ، تخت جلگه ) و گلخانه های گیاهان زینتی شهر مشهد ( گلخانه های توس گل و گلخانه دانشگاه فردوسی مشهد ) نمونه برداری انجام شد. تعداد 636 نمونه گوجه فرنگی و 135 نمونه از گیاهان زینتی جمع آوری شد. نمونه هایی که دارای علایم رنگ پریدگی ، بافت مردگی و لکه های حلقوی بودند جمع آوری شده و در شرایط خنک به آ ...

ویروئیدها کوچکترین عوامل بیماریزای شناخته شده هستند که تنها در گیاهان یافت شده اند. آنها RNA های حلقوی، تک رشته‌ای، غیر کد کننده، برهنه و بیماریزایی هستند که برای همانند سازی وابسته به میزبان خود می باشند. ویروئید موزاییک نهفته هلو (PLMVd) Peach latent mosaic viroid از جنس Pelamoviroid و خانواده Avsunviroidae، در گونه‌های مختلف جنس Prunus بیماریزا می‌باشد و دارای گسترش جهانی است. در این مطالعه جدایه‌های PLMVd از باغهای هلو و آلو در ایران برای نخستین بار شرح داده شده و با جدای ...

نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidojynejavanica) یکی از مهمترین عوامل بیمارگر در بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله گوجه فرنگی می باشد. در این بررسی جهت ارزیابی کنترل زیستی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی از جدایه های جنس باسیلوس استفاده شد. تعداد 150 جدایه باکتریایی از فراریشه گوجه فرنگی مزارع استان خراسان رضوی بعد از تیمار گرمایی خالص سازی گردید. قابلیت آنتاگونیستی جدایه های باکتریایی در مقابل نماتدM. javanicaبه روش آزمون سنجش زیستی مورد ارزیابی قرار گرفت. بیست جدایه که بیشترین د ...