عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به شرایط رقابتی میان بانکها در صنعت بانکداری امروزه لزوم تاکید بر حفظ مشتریان و ایجاد رضایت و وفاداری در آنان بیش از پیش احساس می گردد. اهداف کلی تحقیق عبارتند از سنجش میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات بانک ملت واولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات بانکی از نظر اهمیت و تاثیر گذاری بر رضایت مشتریان فرضیات تحقیق عبارتند از: فرضیه اصلی ? در بین ابعاد کیفیت خدمات بانکی ،قابلیت اعتماد و اعتبار بر شکل گیری رضایت مشتری بیشتر موثر است . فرضیه های فرعی 1. بین پاسخگو بود ...

شرکت ها برای تعیین قیمت محصولات خود، با عوامل مختلفی در ارتباط هستند. این عوامل در هر صنعتی متفاوت و برای هر شرکتی در همان صنعت، نیز دارای درجه اهمیت متفاوتی می باشد. با شناخت از این عوامل و تعیین مهمترین آنها، می توان استراتژی های مناسب با این عوامل را برای سازمانها پیشنهاد نمود. شرکت هایی در زمینه قیمت گذاری موفق تر از رقبای خود عمل می کنند، که این عوامل را شناسایی و بر مبنای تغییرات آنها، استراتژی مناسب را اتخاذ نمایند. موضوع این تحقیق، شناسایی عوامل موثر در انتخاب استرا ...

در چند سال اخیر کارکردهای های فناوری اطلاعات به سمت خدمت گرا شدن حرکت کردند تا با اهداف کسب و کار همسو شوند. بسیاری از کارکردهای فناوری اطلاعات این پارادایم شیفت را از طریق مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات که تأکید بر روی چرخه حیات خدمت دارند انجام می دهند. مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به سازمان ها از طریق فراهم کردن مزایایی حقیقی مانند تطابق پذیری و انعطاف پذیری بیشتر، اثربخشی در هزینه ها، و سرویس گرا شدن ، کمک می کند. یکی از پذیرفته شده ترین و رایج ترین چارچوب های مدیریت ...

امروزه سازمان‌های تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می‌کنند و این روند همچنان درحال افزایش است. اهمیت مشتری و رضایت او چیزی‌ است که به رقابت در سطح جهانی برمی‌گردد. به طوری‌که رضایت مشتری یکی از اصلی‌ترین ابعاد نظام‌های مدیریت کیفیت و مدل‌های تعالی سازمانی همچون مالکوم بالدریج، EFQM ، گسترش عملکرد کیفی (QFD) ، مدیریت کیفیت جامع (TQM) و شاخص رضایت مشتری (CSI)می‌باشد. امروزه کیفیت یک محصول یا خدمت براساس میزان برآورده سا ...

بیمارستان های خصوصی برای بقا و رشد، نیازمند شناخت بازار خود و جذب منابع کافی و تبدیل این منابع به خدمات مناسب می باشند. مدیران بیمارستان ها می توانند نیازهای بیماران را از طریق تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل استراتژی های بازاریابی، درک کنند. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده های مورد نیاز، یک تحقیق توصیفی است. برای ‏جمع‌آوری داده ها از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران ارشد، مدیران م ...

هدف اصلی در پایان نامه ی حاضر بررسی رضایتمندی مشتریان کلیدی از خدمات بانکی بانک ملت در شهر مشهد می باشد . با توجه به این هدف ، چهار هدف فرعی به شرح ذیل مشخص شده است : 1- بررسی رضایتمندی مشتریان کلیدی از شرایط محیطی بانک ملت . 2- بررسی رضایتمندی مشتریان کلیدی از شرایط حفظ مستندات بانک ملت . 3- بررسی رضایتمندی مشتریان کلیدی از برخورد کارکنان بانک ملت . 4- بررسی رضایتمندی مشتریان کلیدی از برنامه زمان بندی خدمات بانک ملت . با استفاده از فن دلفی (جهت روایی تحقیق) به وسیله 5 م ...

این مقاله ازتحقیقی میدانی که هدف آن بررسی رابطه بین عناصرامیخته بازاریابی خدمات اعتباری 8P و رضایت مشتریان درشعب بانک ملت استان چهارمحال و بختیاری بوده حاصل شدهاست جامعه اماری آن کلیه مشتریان اعتباری بانک ملت استان چهارمحال وبختیاری درمقطع انجام پژوهش یعنی زمستان 1391 و بهاروتابستان 1392 ونمونه اماری 384 نفر ازاین مشتریان هستند بمنظور تجزیه و تحلیل اطلاعات ازازمون ضریب همبستگی پیرسون ازمون T دونمونه ای مستقل و تحلیل واریانس استفاده شده است نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان میدهد که ...

طرح پژوهشی حاضر یک مطالعه موردی است که با هدف سنجش ارتباط میان مدیریت ارتباط با مشتریان و کیفیت خدمات در شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) اجرا شده است. در این پژوهش ابتدا به بیان ادبیات مربوط به بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتریان، کیفیت خدمات و نهایتاً لیزینگ پرداخته سپس چگونگی دستیابی به نتایج و روش بررسی فرضیه پژوهش را بررسی و آنگاه نتایج بدست آمده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در پایان چند پیشنهاد جهت تداوم پژوهش عنوان شده است. نتایج حاصل از این پژوهش که م ...

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات شرکت بیمه معلم از دیدگاه فرهنگیان (دررشته بیمه اتومبیل) و با استفاده از مدل سروکوال انجام گرفته است . در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سروکوال استفاده شده است، این پرسشنامه ابزاری استاندارداست که به ارزیابی کیفیت خدمات می پردازد. جامعه آماری این پژوهش فرهنگیان سطح شهر تهران هستند که در سال 1387 اقدام به خرید و دریافت بیمه نامه اتومبیل(ثالث-بدنه) از شرکت بیمه معلم نموده اند و تعداد 23000 نفر بوده اند، و نمونه آماری ...