عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افزایش حجم تجارت خدمات در تجارت جهانی و اهمیت یافتن نقش بخش خدمات در اقتصاد ملی کشورها موجب توجه روزافزون صادرکنندگان به صادرات انواع متفاوت خدمات شده‌است. حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 2008 بالغ بر 391 میلیارد دلار می‌باشد که سهم کشورمان در این سال حدود 2/1 میلیارد دلار بوده است. ازاین رو استراتژی صدور خدمات کشور باید توانایی شناخت و ایجاد بازار و نهایتأ حفظ آن را داشته باشد. با توجه به اهمیت شناسایی بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی، وضرورت تقویت قابلیت شرکت‌های ...

مسائل مربوط به انتقال اموال مادی از یک کشور به کشور دیگر مشکلات زیادی در پی دارد به همین دلیل به تدریج انتقال دانش صنایع، جای انتقال صنایع را مي‌گيرد و بدین لحاظ دسترسی به دانش فنی جديد، يكی از ضرورت‌ها و شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی به حساب مي‌آيد، که از بعد حقوقی مسئله مهم و اساسی این است كه ماهيت حقوقی قراردادهای انتقال دانش فنی چيست و آيا می توان اين قرارداد را ذيل يكی از عناوین عقود معين در قانون قرارداد يا بایستی آن را مشمول ماده 10 قانون مدنی دانست؟ در این پایان‌نامه ب ...

موضوع تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر صادرات خدمات فنی و مهندسی ج.ا.ایران به عـراق است . جامعه آماری در این تحقیق 37 شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بوده که دارای سابقه فعالیت در کشور عراق می باشند.جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است . بمنظور تأیید روایی پرسشنامه ، پس از نظرخواهی از چند تن از صاحبنظران درحوزه صادرات و نیز اساتید مربوطه تحقیق و انجام فرآیند پیش آزمون ، با انجام اصلاحاتی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاد ...

تقاضای فزاینده سازمان‌ها برای استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه، نقش و جایگاه مهم سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها را به وضوح آشکار می نماید. IS/IT به عنوان ابزار و بستر توسعه سازمان، تغییرات و تحولات زیادی را در سازمان فراهم نموده است که از جمله این تحولات، تغییر در ساختار سازمانی و ارائه شکل های جدید سازمانی نظیر سازمان دانش محور، سازمان شبکه ای و سازمان مجازی ، همچنین تقویت رویکرد فرایندی به جای رویکرد وظیفه ای است. یکی از مهمتر ...