عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پس از پیروزی انقلاب، شبکه های بهداشتی درمانی بعنوان قالب مناسب سازمانی در ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی پذیرفته شد. سوالات زیادی بود که پرداختن به آنها میسر نگردیده است. هزینه های واقعی مراکز و خدمات آنها، کاهش قیمت خدمات، افزایش کارایی با ثبوت هزینه هاو تفاوت اقلیمی در هزینه ها و اهداف از جمله این پرسشها بوده است. در 11 شهرستان این بررسی صورت گرفت که در هرشهرستان 3 مرکز بهداشتی درمانی روستایی با تمام خانه های بهداشت آن و یک مرکز تسهیلات زایمانی و 3 مرکز شهری بصورت تصادفی و ...
 
علوم پزشکی که به یک نیاز اساسی انسان یعنی تامین، حفظ و بازگرداندن تندرستی پاسخ می‌دهد به تناسب شان بنایدی خود، در کمتب حیات‌بخش اسلام از منزلتی والا برخوردار است زیرا عهده‌دار اقامه یکی از واجبات موکد یعنی حفظ نفوس محترمه است . لذا مبادرت به خدمات پزشکی، مشروط به داشتن آگاهی کافی و بکارگیری نهایت سعی و حدیت با برخورداری از انگیزه‌های الهی، مصداق روشنی از یک عبادت بزرگ است . لیکن بدون داشتن آگاهی‌های ضرورت دخالت در امور پزشکی ولو توسط پزشکان برجسته یا سهل‌اناری در ارائه بهترین ...

رضایتمندی یک واکنش شناختی و عاطفی می‌باشد که طی آن فرد ارضا نیازهایش را اعلام میدارد و در خدمات پزشکی نیازهای روانی اجتماعی از یکسو و نیازهای جسمانی از سوی دیگر مطرح است . این تحقیق به منظور تعیین میزان رضایتمندی بیماران ترخیص شده از بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام گرفت . در این پژوهش که بصورت توصیفی انجام شده است برای بررسی میزان رضایتمندی بیماران، 800 بیمار بطور تصادفی از بیمارستان شهید بهشتی کاشان انتخاب شدند و پرسشنامه مربوط به رضایتمندی در حین ترخیص توسط بیمار تکمیل گرد ...

دیرزمانی است که اخلاق پزشکی به عنوان اصلی مهم در علوم پزشکی مورد بحث قرار می گیرد . در سال های اخیر این مباحث به ویژه در برابر مسائلی چون مرگ مغزی، پیوند اعضاء، سقط جنین، مهندسی ژنتیک، رضایت بیمار از ارائه خدمات پزشکی، توزیع امکانات بهداشتی و درمان بیماران ایدزی، سرطانی و ... آنچنان قابل توجه و غیرقابل انکار است که از نظر علوم پزشکی شاید بتوان این دهه را دهه توجه به اخلاق پزشکی و قانون نام نهاد . آنچه در پی می آید نگاهی اجمالی به اخلاق پزشکی است که در نشریه طب و تزکیه شماره 2 ...

مقدمه: هدف از این پژوهش تعیین رضایت بیماران بستری از خدمات پزشک -پرستاری در بخش‌های مختلف بیمارستانهای وابسته به سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان در سال 1377 بوده است . مواد و روشها: مطالعه توصیفی با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای روی 358 نمونه (در سه بیمارستان شریعتی 200 نمونه، غرضی 102 نمونه و فاطمه‌الزهرا نجف‌آباد 56 مورد) انجام شد. داده با روش مصاحبه و ابزار پرسشنامه گردآوری و سپس تجزیه و تحلیل شد. ...
نمایه ها:
رضایت | 
بیمار | 
 
هدف کلی این برنامه بررسی اختصاصات ومسائل مهم جمعیتی ،بهداشتی وبیماری درمنطقه استان ساحلی و فرمانداریکل بوشهر میباشد.طی اجرای این برنامه میتوان شیوع و احیانا وقوع بیماریها وارتباط آنها راباشرایط اقتصادی اجتماعی - محیطی وطبیعی در شهر وروستا مطالعه وشرایط پیشگیری آنهارامورد دقت قرارداده ،وبالاخره باآشنائی با خدمات پزشکی وبهداشتی موجود وانجام مطالعات تکمیلی طولانی مدت امکان توسعه خدمات پزشکی وبهداشتی منطقه رامطالعه وروشهای مناسبی برای تحقق اهداف ارائه نمود. ...

با توجه به نتایج و از آنجاکه استدلال و انتظارات افراد در به کارگیری و اثر بخشی خدمات تاثیر بسزایی دارد ، لذا بر سیاست گذاران بهداشت و درمان است که ضمن توجه به کیفیت خدمات زمینه دسترسی آسان به خدمات را برای آحاد جامعه فراهم نمایند . ...