عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 92

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه‌های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است. کاربریهای عمومی در بسیاری از شهرها به دلایلی چون تراکم بالای جمعیت، عدم استقرار و مکان گزینی و عدم توجه به شعاع دسترسی ، قادر به ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نمی‌باشند. هدف عمده تحقیق تحلیل توزیع فضایی تسهیلات شهری و دسترسی به آن می‌باشد. در راستای دستیابی به این هدف، علاوه بر ...

امروزه گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد ملی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد. از جمله اقداماتی که در کشورهای توسعه یافته برای تحقق توسعه پایدار و کاستن از فشارهای اقتصادی - اجتماعی و زیست محیطی انجام می شود اجرای برنامه های توسعه گردشگری در سطوح محلی، ملی و بین المللی است. رشد صنعت گردشگری در طی سال های اخیر توجه به ملاحظات زیست محیطی و شاخص های توسعه پایدار را همانند سایر صنایع ضروری ساخته است از این رو در برنامه ریزی گردشگری توجه به شاخص های گ ...

هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی ارتقاء اعتماد عمومی شهروندان نسبت به دولت می باشد. گروه مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه ارباب رجوعان به فرمانداری شهرستان میامی می باشند. از جامعه آماری مورد مطالعه بر اساس روش تصادفی ساده تعداد 157 نمونه مورد نظر که حجم آن بر اساس فرمول حجم جامعه نامحدود کوکران تعیین شده است انتخاب شده و دیدگاه آنها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته اندازه گیری شده است. این پرسشنامه شامل سوالاتی است که براساس آنها می توان دیدگاه شهروندان را در هفت حوزه خدمات عمومی، ص ...

در چند دهه اخیر روش‌های بررسی نابرابری‌ها در توزیع مراکز خدماتی بیشتر در قالب طرح‌های کاربری اراضی شهری، میزان سرانه کاربری‌ها و تحلیل با مدل های کمی رایج در قالب مناطق قراردادی شهرداری ( بدون توجه به شعاع حوزه نفوذ خدمات ) انجام گرفته است و به دسترسی به خدمات کمتر توجه شده است. در حالی که یکی از اساسی‌ترین عناصر ارتقاء دهنده کیفیت محیط شهری دسترسی مناسب به خدمات می‌باشد و یک عامل ضروری برای توفیق پایداری محیط شهری تلقی می‌شود. لذا در چنین شرایطی مدل‌های جدید تحلیل فضایی از ج ...

کسانی که با تردید به نظریه مصلحت عمومی که درباره منافع جمعی است می‌نگرند؛عموما چنین می‌اندیشند که نظریه مصلحت عمومی نمی تواند ضامن آزادی‌های فردی باشد و آزادی فرد، ضرورت عدم مداخله قدرت در حوزه خصوصی شهروندان را پی‌ریزی می‌کند. پژوهش حاضر به بررسی ساختار نظری و تعاریف و نظریات رایج، آزادی فردی و مصلحت عمومی و به این سوال اصلی می‌پردازد که چه نسبتی بین مصلحت و موقعیت فرد در جامعه وجود دارد و به این سوال فرعی پاسخ خواهد داد که مهمترین ابزارهای تحدید هر کدام از مصلحت عمومی و آ ...

تهیه طرحهای کالبدی شهری در ایران به صورت رسمی و قانونمند از اواسط دهه 1340 شمسی مطرح گردیده است. در این طرحها به صورت متعارف تلاش بر این بوده است که امکانات و خدمات متناسب با نیازهای شهروندان توزیع گردد. اما با گذشت چندین دهه از روند تهیه، تصویب و اجرای طرحهای جامع و تفصیلی مشخص گردیده است که علیرغم پیشنهاد و توزیع امکانات و خدمات عمومی در طرحهای شهری، شهروندان در دسترسی به خدمات عمومی با نارساییها و تنگناهای عدیده‌ای مواجهه می‌باشند. شناخت نارساییها در زمینه نحوه توزیع خدمات ...

?چکیده? ?برخی از روابط حقوقی شهروندان در قالب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی شکل می گیرد.? ?این دفاتر که قدرت اعمال حاکمیت را در راستای ارائه خدمات عمومی از دولت کسب? ?می کنند، جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی بوده و بدین سبب، بسیاری از مفاهیمی که? ?در این حوزه کاربرد دارد، در قلمرو حقوق عمومی تعریف شده است. حقوق عمومی،? ?مجموعه قواعد حاکم بر روابط شهروندان و حکومت است که مبادرت به تبیین کارکرد? ?دولت و سازمان های وابسته به آن می نماید. دفاتر اسناد رسمی به عنوان نهادی تحت? ?نظ ...

امنیت، به مثابه یکی از پدیده های اساسی و بنیادین در زندگی اجتماعی و ازجمله نیازهای فردی و اجتماعی به شمار می رود. پیش فرض اساسى تحقیق حاضر نقش پلیس در تأمین و فراهم کردن امنیت است. عملکرد این نهاد امنیتى انتظامى به اشکال گوناگون در بخش های رسانه، خانواده، کاهش بروز جرایم و نگرش مطلوب مردم نسبت به پلیس مى تواند در فرایند تولید و استمرار احساس امنیت شهروندان و مشارکت آن ها در ایجاد امنیت موثر باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با تلفیقی ازنظریه های جامعه شناسی و مکاتب مربو ...

شهرداری یک موسسه عمومی غیردولتی است که در حوزه محلی مبادرت به ارائه خدمات عمومی می نماید و بر اساس وظایف محوله در قانون شهرداری و سایر قوانین و مقررات ، مسئولیت مدنی شهرداری در کنار مسئولیت مدنی دولت و در شکل مسئولیت ناشی از فعل غیربحث می گردد . مبنای مسئولیت مدنی شهرداری در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب1339 می باشد. براساس مقررات این ماده خسارت یا ناشی از تقصیر شخصی کارمند است که در این صورت کارمندمی بایست شخصاً نسبت به جبران خسارت اقدام نماید و یا این که خسارت ناشی از ...