عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 117

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدالت نوعی سلوک مساوی با افراد است. عدالت فضایی یا محیطی در چارچوبهای علوم اجتماعی به صورت ‏گسترده ای بر شرایط فقرا تمرکز کرده است. هدف آن تقاضای مداخلاتی است که موجد رفتار منصفانه به نفع فقرا ‏باشد‎.‎‏ مفهوم اخیر طبق‎ ‎ایده‎ ‎ای‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎عدالت‎ ‎اجتماعی‎ ‎گرفته شده است‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎معناست‎ ‎که‎ ‎باید‎ ‎با‎ ‎ساکنین‎ ‎در‎ ‎هر ‏جایی‎ ‎که‎ ‎زندگی‎ ‎می کنند،‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎برابر‎ ‎رفتار شود. خدمات عمومی شهر به مثابه مهمترین ابزار بخش عمومی در ‏برقراری عدالت فضایی است. این خدما ...

با ورود به هزاره سوم تقریباً نیمی از جمعیت جهان در نواحی شهری ساکن خواهند بود، یعنی جاهایی که بیشترین منابع را مصرف و بیشترین ضایعات و آلودگی ها را تولید می کنند. الگوهای موجود توسعه شهری و فعالیت های انسانی منجر به برهم خوردن نظم زیست محیطی شده است و بقایای نسل بشر و پایداری زندگی روی کره زمین را با تهدیدات جدی روبرو ساخته است. همچنین تمرکز نامعقول و نامتناسب در عرصه های زیستی، توسعه اقتصادی- اجتماعی نابرابر نواحی جغرافیایی را در پی خواهد داشت. موضوعی که بازتاب آن را در چشم ...

رشد و توسعه روزافزون شهرها به دنبال خود پیچیدگی و آشفقتگی اطلاعات را به دنبال دارد. مدیریت شهری بیدون ساماندهی و داشتن اطلاعات منسجم نمی تواند در اداره امور شهرها موفق شود. حرکت به سمت جامعه مدنی بدون مشارکت همگانی مردم در طرحهای توسه شهری امکانپذیر نخواهدبود. اطلاع رسانی در کلیه امور شهری برای گروههای مختلف ( مدیران شهری - متخصصین - شهروندان و توریستها ) امری است که با سیستمهای مکانیزه امروزه و به توسط کامپیوتر با استفاده از سیستمهای مدیریت اطلاعات و پایگاههای اطلاع رسانی م ...

آگاهی ‌و‌ شناخت ‌بهتر از ‌توانمندی ‌ها، قابلیت‌ها، استعدادها، امکانات‌ توسعه‌ای، راهبرد ‌مشخص ‌و خط‌مشی ‌مناسب ‌توسعه‌ فضایی، فرصت‌ها و مزیت‌ها، شناسایی نقاط قوت ‌و ضعف، توان‌ها و تهدیدها در جهت بررسی وضعیت خدمات شهری ورزنه ضروری به نظر می رسد. یافتن ‌الگویی ‌بهینه و ‌میزان‌ برخورداری ‌هر یک از عوامل ‌یاد شده ‌در وضعیت ‌موجود و نیازهای ‌مبرم‌ در وضعیت ‌مطلوب و تجزیه و تحلیل آنها سرلوحه کار این پژوهش می‌باشد که نه تنها موجب پربارتر شدن برنامه‌ریزی‌های مدیریتی می‌گردد بلکه نوعی ...

شناخت وضعیت فعلی گردش کار اداری و اجرایی در خدمات شهری شهرداری تهران ( منطقه یک) باعث گردیده در چگونگی اجرای آنها به مهندسی مجدد پرداخت تا ضمن رها شدن از اشتباه کاریها و افزایش بهره وری ابزار مطمئنی برای ارزیابی گذشته و روشنی بخش راه برناهه ریزی ها و تصمیم گیری ها آینده در این گونه فعالیت های اجرایی در شهرداری تهران باشد. گزارش مذکور ضمن معرفی اجمالی شهرداری منطقه یک تهران به معرفی ناحیه 3، 5 و 7 شهرداری منطقه یک تهران به طور کامل پرداخته است و همچنین در انتها به بررسی آیین ن ...

شناخت وضعیت فعلی گردش کار اداری و اجرایی در خدمات شهری شهرداری تهران ( منطقه 15) باعث شده در چگونگی اجرای آنها به مهندسی مجدد پرداخت تا ضمن رها شدن از اشتباه کاری ها و افزایش بهره وری ابزار مطمئنی برای ارزیابی گذشته و روشنی بخش راه برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های آینده در اینگونه فعالیت های اجرایی در شهرداری تهران باشد گزارش مذکور ضمن معرفی اجمالی شهرداری منطقه 15 تهران، به معرفی ناحیه 3 و 6 شهرداری منطقه 15 به طور کامل پرداخته است و همچنین در پایان به بررسی آیین نامه ها و دس ...

شناخت وضعیت فعلی گردش کار اداری و اجرایی در خدمات شهری منطقه 20 شهرداری تهران باعث گردیده در چگونگی اجرای آنها به مهندسی مجدد پرداخت تا ضمن رها شدن از اشتباه کاری ها و افزایش بهره وری ابزار مطمئنی برای ارزیابی گذشته و روشنی بخش راه برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های آینده در اینگونه فعالیت های اجرایی در شهرداری تهران باشد. گزارش مذکور ضمن معرفی اجمالی منطقه 20 شهرداری تهران به ناحیه 2، 3، 4 شهرداری منطقه 20 پرداخته است و همچنین در انتها به بررسی آیین نامه ها و دستور العمل ها و ر ...

عدالت مفهومی است که هیچگاه دغدغه ی بشر از آن عاری نبوده است. عدالت به میزان دستیابی انسان ها به آنچه استحقاق آنها است، اطلاق می شود. مفهوم عدالت از منظرهای مختلف قابل تأمل است و مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، عدالت فضایی، عدالت جغرافیایی و عدالت محیطی نیز متأثر از چند بعدی بودن این مفهوم است. در برنامه ریزی شهری آنچه که می تواند به تحقق پذیری بیشتر عدالت شهری کمک نماید، توجه به عدالت فضایی و برنامه ریزی هایی است که تمرکز جمعیتی و خدماتی را عادلانه در مناطق مختلف توزیع نمایند. تو ...

امروزه زندگی در شهرها، با توجه به ساختار فضایی- کالبدی پیچیده مناسبت‌ها و فعالیت های اقتصادی- اجتماعی، تعمیق و گسترش تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی و نیازهای فزاینده فرهنگی، فراغتی و اجتماعی شهروندان، بیش از هر دوره دیگری وابسته به خدمات است. لذا با توجه به نقش روز افزون فعالیت های خدماتی در نظام شهرنشینی، ضرورت جدیدی در روند برنامه‌ریزی شهری پدید آمده است و مسأله چگونگی پراکنش مراکز خدماتی و نحوه دسترسی به خدمات این گونه مراکز از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است. سامانه اطلاعا ...